TIM 12 LUB 1 HLIS – TIM KHAWV NIS KOS LAS NPOOS KAWM (BLESSED NICHOLAS BUNKERD KITBAMRUNG)

TIM 12 LUB 1 HLIS – TIM KHAWV NIS KOS LAS NPOOS KAWM (BLESSED NICHOLAS BUNKERD KITBAMRUNG) Read Post »

Txiv Plig Nis Kos Las yog Yos Xes Pos Tshaas thiab As Nes Thiaj tus tub hlob. Lawv tsev neeg […]