TIM 14 LUB 2 HLIS – NCO TXOG EEJ NTSHIAB VAS LES TIS NUS (ST. VALENTINE)

TIM 14 LUB 2 HLIS – NCO TXOG EEJ NTSHIAB VAS LES TIS NUS (ST. VALENTINE) Read Post »

Vas Les Tis Nus yug xyoo 226 hauv Is Tas Lias teb. Thaum Nkaus Dis Us (Claudius Gothicus)sawv ua vaj […]