TEB CHAWS THEM TXIM & DAB PHEM TEB

Kwv tij Hmoob, cov lus no yog Txiv Plig Txhiaj Foom ua tus txhais thiab nthuav tseg cia yog hais txog ‘teb chaws them txim thiab dab phem teb’ raws li lub Koom Txoos cov lus qhia. Txiv Plig Txhiaj Foom txhais zoo li no:

Ntawv Ntshaib hais txog lub teb chaws them txim zoo li cas?

Nyob hauv phau Ntawv Ntshiab muaj tej zaj hais tias dhau lub caij nyob ntiaj teb no lawm, mas cov neeg uas lawv lub siab tsis ntshiab, los ntshiab tsis tas yuav tsum xub raug them txim tso, ces lawv mam tau mus pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.  Li ntawd, peb tsoom neeg nyob ntiaj teb no, thiaj li nquag thov Tswv Ntuj zam txim rau cov dua nra lawd, kom Tswv Ntuj txais lawv mus nrog Tswv Ntuj nyob sai.

Phau ntawv Mas Kas Npes (MKN12: 43-46) hais tias: Cov tub rog His Xas Lais mus ua tsov ua rog. Nyob hauv tsoom tub rog ntawd, muaj ib feem tau hla Tswv Ntuj txoj cai. Thaum kawg, cov tub rog ntawd thiaj raug tuag. Tus nom Yus Das hnov txog qhov ntawd, nws sau nws pab tub rog los ua ke, lawv nco txog pab neeg uas tau hla Tswv Ntuj Lo Lus, ces tus nom thiab nws pab tub rog sib koom thov Tswv Ntuj zam txhaum rau cov neeg tuag ntawd. Yus Das sau tau 2,000 tawm lub txiaj xa mus rau pem Yes Lus Xas Les, kom tau ua ib thaj txi Ntuj them txim txhaum.

Ntawv Ntshiab hais tias neeg muab cov nyiaj cov kub nchuav rau hauv qhov hluav taws ua kom cov nyiaj cov kub ntawd huv tuaj. Qhov kub lug, tau hlawv tej yam tsis huv ploj ntais lawm. Nyob hauv ‘teb chaws them txim’, mas cov hluav taws tau ntxuav neeg lub siab kom huv tuaj, ces neeg thiaj tau kev mus pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Ntawv Ntshiab hais txog Ntuj tus Tshiab muab ib lub hluav ncaig los so tus Yaj Saub His Xais qhov ncauj, ua kom tus Yaj Saub His Xais huv tuaj. Ntawv Ntshaib hais zoo li no: Tus Yaj Saub His Xais pom Huab Tais Tswv Ntuj zaum saum ib lub theej kiab siab. Ntawm Tswv Ntuj sab saud muaj Ntuj ib co Tshiab Xes Las Fis sawv ntsug, nyias muaj nyias rau txhais tis. Ob txhais thaiv ntsej muag, ob txhais thaiv lub cev, ob txhais cia ya. Tug hu nkauj rau tug tias “Tswv Ntuj yog tus siab dawb siab huv, siab ntshiab. Nws lub npe nto mus puv tas ntiaj teb.”Lub suab ntawd nrov ua cov qhov rooj qeeg nkaws. Muaj ib co pa taws ncho puv lub tuam tsev teev Ntuj. Yaj Saub His Xais ntshai ces nws hais tias “Txoj hmoov phem los txog kuv lawm. Kuv yuav tuag. Vim kuv yog ib tug neeg di ncauj tsis huv. Kuv qhov muag tau pom tus Vaj, pom tsoom tub rog tus Tswv Ntuj.” Ib tug Tshiab Xas Les Fis ya ntxiag tuaj, nws xuas ib rab ciaj los tais ib lub hluav ncaig nyob saum lub thaj txi Ntuj. Nws muab lub hluav ncaig los so kuv di ncauj, nws hais tias “Lub hluav ncaig no so koj di ncauj, koj cov txhaum ntxuav tas lawm.” (HX 6:2-6)

Kwv tij, nyob hauv phau Ntawv Ntshiab Cog Lus Tshiab, tus Hauv Paus Xa Lus Pob Zeb hais tias cov nyiaj cov kub uas luag tau sim nyob hauv qhov hluav taws, mas thiaj yog tseem nyiaj tseem kub. Luag hlawv cov nyiaj cov kub nyob hauv hluav taws kom cov nyiaj cov kub ntawd huv tuaj. Ces cov nyiaj cov kub ntawd thiaj yog ib co tseem nyiaj tseem kub uas muaj nqes. Tswv Ntuj kuj sim neeg lub siab, kom peb lub siab thiaj li huv tuaj. Peb txia ua ib co neeg muaj nqes nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag.  (1PZ1:7)

Kwv tij, nyob hauv lub teb chaws them txim, mas Tswv Ntuj cia txoj kev them txim ntawd kho neeg lub siab kom rov huv zuj zus mus txog hnub lawv tau chaws mus so hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Cov neeg tau dua nra lawd, mas lawv txoj kev them txim ua kom Tswv Ntuj so lawv cov txhaum pov tseg.

Peb yuav ua dab tsi los pab cov neeg dua nra?

Hais tseeb, mas peb yuav nquag thov Ntuj kom Tswv Ntuj zam txim rau lawv sai. Peb tsis paub tias leej twg tau chaws mus hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, tsuas yog Tswv Ntuj ib leeg thiaj li paub xwb. Li ntawd peb thiaj kub siab niaj hnub thov Ntuj zam txhaum rau cov neeg nyob hauv lub teb chaws them txim ntawd.

Muaj ib yam hauj lwm tseem ceeb uas peb cov ntseeg rau siab ua: yog peb nrog tsoom ntseeg sib koom ua Thaj Txi Ntuj, mas peb thov Leej Txiv Tswv Ntuj kom nws zam txhaum rau cov uas lawv nyob hauv lub teb chaws them txim, ces peb thiaj muaj ib zag  thov Ntuj zoo li no:  

“Huab Tais Leej Txiv, thov koj nco txog peb tsoom kwv tij tso lub ntiaj teb no tseg. Lawv tau tso siab tias muaj lub zim txwv yuav sawv rov los. Thov koj nco txog tas zeej tsoom dua nras, thiab thov koj txais lawv sawv daws tuaj cuag koj, nyob pem koj lub teb chaws tshav ntuj nrig.

Huab Tais Leej Txiv, thov koj nco txog peb cov kwv tij dua nras nyob hauv Leej Pleev kev kaj siab lug. Thov koj nco txog cov neeg dua nras huv si uas koj tib leeg paub lawv lub siab ntseeg.”

Kwv tij Hmoob sawv daws, txuas no mus peb ho los paub txog ‘dab phem teb’ raws li lub Koom Txoos tau qhia.

Huab Tais Yes Xus hais tias cov neeg muaj lub siab phem, mas thaum txog hnub kawg lawv yuav raug txim mus li nyob hauv lub qhov hluav taws.

Kwv tij, peb tsoom ntseeg nco tias cov mus dab phem teb yog cov ‘hla Tswv Ntuj txoj cai’, lawv yuav raug nyob txim mus li.

Huab Tais Yes Xus hais tias cov neeg poob dab phem teb yog cov neeg zoo li cas?

Lawv yog cov uas tas ib sim neej tau ncaim ntawm Tswv Ntuj mus. Lawv yog cov uas tsis kam qhib lub siab rau Leej Ntuj Plig Ntshiab. Lawv yog cov uas tig nraub qaum rau Tswv Ntuj. Lawv yog cov uas  tsis nyiam Tswv Ntuj thiab tsis nyiam luag tej.

Huab Tais Yes Xus hais tias cov neeg tsis zoo, yuav raug pov tseg nyob hauv dab phem teb, nyob ntawd sawv daws yuav raug txom nyem quaj tom hniav nkawv.

Huab Tais Yes Xus hais zoo li no “Tus vaj chaws los zeem cov tuaj noj tshoob. Nws pom ib tug tsis hnav tsoos tso. Tus Vaj hais rau tus ntawd tias ‘Npawg, cas koj nkag los hauv no koj ho tsis hnav tsoo tsho.’ Tus ntawd nyob ntsiag to, ces tus vaj hais rau cov tub txib tias ‘Nej muab nws pav tes pav taw pov rau qhov tsaus ntuj, cia nws quaj tom hniav nkawv nyob ntawd.’”

Huab Tais Yes Xus hais zaj no, nws hais txog cov neeg txhaum uas lawv tsis tau npaj kom txhij, xws li lawv tsis tau ua neeg zoo. Ces lawv tsis tau nrog Tswv Ntuj koom rooj qav lom zem, lawv yuav raug pov tseg nyob hauv dab phem teb.

Huab Tais Yes Xus hais ntxiv tias “Tus nplua nuj nyob hauv nruab yeeb, nws raug txom nyem loj kawg. Nws pom Las Ntxas Los nyob ntawm Has Nplas Has xub ntiag. Nws hu nrov nrov  tias ‘Yawg Has Nplas Has, thov koj hlub kuv mas! Kuv txom nyem kawg nyob hauv qhov hluav taws no.’ Tab sis Has Nplas Has teb tias ‘Tub, koj yuav nco ntsoov tias tas koj sid koj muaj cuab yeej cuab tam ntau, hos Las Ntxas Los tau kev txom nyem. Nyem no Las Ntxas Los txais kev nplij nyob qhov no. Hos koj raug txom nyem.’” (LK 6:23-25)

Kwv tij Hmoob, yog peb paub tias peb tau ua txhaum lawm, mas peb tu siab rau peb cov txhaum, peb cog lus tias peb tsis ua ntxiv, thiab peb tig los yuav lub siab tshiab. Peb tig los npuab Tswv Ntuj.

Huab Tais Yes Xus hais tias neeg zoo li cov qoob tuaj hauv daim teb, muaj ib co yog cov nplej thiab ib co yog cov nroj. Thaum txog lub caij kawg, Tswv Ntuj yuav tso nws cov Tshiab los sau cov nplej coj mus rau hauv txhab, thiab yuav muab cov nroj sau pov hauv lub cub tawg cig mus li. (MT13: 24-43)

Yog li peb yuav coj lub neej zoo li cas, peb thiaj yuav tsis poob hauv dab phem teb?

Kwv tij, Tswv Ntuj hu peb sawv daws los mloog nws lus. Tswv Ntuj lub siab zoo tas nrho, nws tsis yuam kom peb ua xws li peb yog nws tus qhev. Hos Tswv Ntuj hu peb los mloog nws lus xws li ib tug me nyuam nyiam mloog nws niam nws txiv lus. Tswv Ntuj hu peb kom peb nyiam Tswv Ntuj thiab nyiam sawv daws huv tib si.

Peb yuav rau siab mloog Tswv Ntuj lus, peb txhob hla Tswv Ntuj txoj cai. Peb kav tsij coj ib lub neej ntshiab huv, vim cov neeg siab ntsiab xwb thiaj li yuav tau mus nrog Tswv Ntuj nyob, pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Peb niaj hnub yuav mloog Tswv Ntuj, thiab sib nyiam sib hlub. Tiam sis, peb kuj lees tias peb yog neeg txhaum, peb tsis muaj zog txaus, ces ntau zaus peb tau poob rau hauv txoj kev ua phem ua txhaum. Tiam sis peb yuav tsum tig los yuav lub siab tshiab tas mus li.

Kwv tij, Yes Xus tau tsa Pob Zeb ua tus coj. Tiam sis Pob Zeb kuj tau poob rau hauv txoj kev ua txhaum rau Yes Xus thiab. Nws tsis kam lees Yes Xus 3 zaug. Thaum Pob Zeb paub tias nws tau ua txhaum rau Yes Xus zoo li ntawd, mas nws tu siab heev, nws quaj. 

Peb sawv daws kuj zoo li Pob Zeb. Yog peb paub tias peb tau ua txhaum, mas peb tu siab rau peb cov txhaum, ces peb tig los yuav lub siab tshiab.

Thaum Yes Xus sawv hauv cov tub tuag rov los, nws tawm tuaj xyuas cov thwj tim, Yes Xus nug Pob Zeb 3 zaug sib law saib Pob Zeb puas nyiam Yes Xus.

Kwv tij, yeej muaj tej lub caij uas yus tau ua txhaum rau Yes Xus xws li Pob Zeb. Tej zaus, yus txaj muag lees tias yus yog Yes Xus thwj tim.

Yog peb tau ua li ntawd lawm, mas peb tu siab, peb hais rau Yes Xus tias ”Huab Tais, nyem no mus lawm yav tom ntej, kuv yuav kub siab mloog koj cov lus kom tom thawj. Kuv yuav nyiam koj thiab nyiam luag tej xws li cov lus uas koj tau qhia.”

Yog tias peb ua li ntawd, mas Huab Tais Yes Xus yuav daws peb cov txhaum pov tseg. Nws yuav zam txhaum rau peb.

Kwv tij Hmoob, Leej Ntshiab As Nplos Xyus tau tshaj ib co lus ntuas peb kom niaj hnub tig los yuav lub siab tshiab. Nws sau tseg zoo li no “Hnub uas peb tau txais lub Cim Ntxuav, mas ib cov dej tau ntws los rau saum peb lub hauv pliaj. Yog thawj zaug uas peb tau tig los yuav lub siab tshiab. Hos txhua txhia lub caij peb tu siab rau peb tej txhaum, mas peb los kua muag. Thaum ntawd peb tig los yuav lub siab tshiab dua.”

Koom Txoos Kav Tos Liv tau tshaj ib co lus tias: Koj yuav coj lub neej zoo cuag li hnub no yog hnub kawg uas koj nyob ntiaj teb no. Yog tias niaj hnub koj maim dhau kev txhaum, mas txhais tias koj npaj ib lub siab nyob dawb nyob huv. Ces koj thiaj yuav tsis ntshai txog hnub koj dua nras. Hnub no yog koj paub tias koj tsis tau npaj ib lub siab dawb huv, mas ceev faj tsam tag kis nag kis, koj yuav tsis muab siab rau npaj ib lub siab ntshiab thiab.

Cov lus no txhais tias niaj hnub peb yuav tsuam ceev faj, kom peb muaj ib lub neej ntshiab huv zuj zus mus li. Lwm tiam, peb thiaj yuav tsis poob hauv dab phem lub teb chaws. Peb thiaj yuav tau chaws mus hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. Nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej peb yuav muaj kev zoo siab tas mus li ib txhiab ib txhis.

Kwv tij Hmoob, thov kom nej khaws zaj no coj mus xav mog!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top