TEEV NTUJ 9 HNUB THOV TSWV NTUJ TXOJ KEV KHUV LEEJ

Kwv tij Hmoob, Huab Tais Yes Xus qhia Phauj Faus Tis Nas thov Ntuj txij Hnub Rau Ntshiab mus txog Hnub Xya thawj lub lis piam hauv caij Hla 9 hnub sib law ua ntej yuav txog Hnub Chiv ua hmoov Tswv Ntuj Txoj Kev Khuv Leej (Divine Mercy Sunday) los yog Hnub Chiv lub lis piam 2 caij Hla tias “Nyob hauv 9 hnub no, koj yuav tau coj cov ntsuj plig los cuag tus dej khuv leej neeg. Nyob ntawd, lawv yuav tau daus cov dej ntxiv dag zog thiab kev kaj siab, lawv yuav tau txais cov txiaj ntsim pab lawv txog hnub lawv txoj sia yuav tu.

Txhua hnub mas koj yuav coj cov ntsuj plig los cuag kuv lub siab, kom cov ntsuj plig ntawd tau raus rau hauv lub hiav txwv khuv leej neeg, ces kuv yuav coj cov ntsuj plig ntawd mus nyob saum kuv txiv lub tsev. Koj yuav tau ua li no nyob hauv tiam no thiab tiam tom ntej mog. Kuv yuav txais cov ntsuj plig koj tau coj los nrhiav kuv tus dej khuv leej neeg no. Txhua hnub mas koj yuav tau thov Leej Txiv lub txiaj ntsim rau cov ntsuj plig ntawd. Koj yuav vam txog kuv txoj kev txom nyem lub txiaj ntsim los thov rau lawv mog.

HNUB IB

Hnub no, koj yuav coj tas ntiaj teb neeg, tshwj xeeb yog cov tau ua txhaum los cuag kuv thiab koj yuav muab lawv raus rau hauv lub hiav txwv khuv leej neeg. Koj ua li no ces kuv qhov tu siab vim kuv tau pom cov ntsuj plig poob hauv txoj kev txhaum yuav rov kaj tuaj.

Koj yuav thov tias “Huab Tais Yes Xus khuv leej neeg tas nrho, koj hlub thiab zam txhaum mus li rau peb, thov koj txhob ntsia peb cov txhaum tab sis thov koj ntsia peb kev tso siab rau koj txoj kev zoo tsis muaj chaw xyeej.

Thov koj txais peb sawv daws mus so nyob hauv koj lub siab khuv leej neeg, thov koj txhob tso peb tawm hauv koj lub siab mog.

Peb vam txog koj txoj kev nyiam koom nrog Huab Tais Leej Txiv thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig Ntshiab los thov koj.

Leej Txiv nyob mus li, thov koj dauv muag los ntsia peb cov neeg txhaum, tuaj nkaum nyob hauv Huab Tais Yes Xus lub siab khuv leej neeg thiab mog.

Thov koj nco txog koj Leej Tub txoj kev txom nyem loj vim koj khuv leej peb, mas peb yuav cav txog koj txoj kev khuv leej lub koob meej mus tas ib txiab ib txhis. Ua li.”

HNUB OB

Hnub no, koj yuav coj tas tsoom Leej Choj thiab cov tub ntxhais tshaj Ntuj Lus sawv daws tus ntsuj plig tuaj cuag kuv, thiab koj yuav raus lawv rau hauv kuv kev khuv leej neeg tob tsis pom qab thus no. Lawv yog cov ntxiv zog rau kuv muaj lub siab tawv ris kuv txoj kev txom nyem. Vim lawv sawv daws mas kuv kev khuv leej neeg thiaj ntws mus txog ntiaj teb neeg.

Koj yuav thov tias “Huab Tais Yes Xus khuv leej neeg tas nrho, koj yog lub hauv paus chiv txhua txoj kev zoo.

Thov koj txhab koj lub txiaj ntsim ntxiv rau peb kom peb muaj cuab kav tawm mus ua txoj hauj lwm khuv leej neeg; thiab kom cov neeg tau pom peb mas lawv yuav cav txog Leej Txiv tus khuv leej neeg lub koob meej nyob saum txheej ntuj saud.

Leej Txiv nyob mus li, thov koj dauv muag los ntsia cov neeg koj xaiv los ua hauj lwm nyob hauv koj lub vaj txiv cawv, lawv yog tsoom Leej Choj thiab cov tub ntxhais tshaj koj Lo Lus tus ntsuj plig; thov koj pub lub dag zog thiab foom koj lo lus zoo rau lawv thiab mog.

Thov koj ntsia koj Leej Tub lub siab nyiam los puag lawv cia, ces koj yuav pub koj lub zog thiab koj qhov pom kev rau lawv, mas lawv thiaj yuav muaj peev xwm coj tau lwm tus nyob hauv txoj kev cawm thiab koom suab cav txog koj kev khuv leej lub koob meej tsis muaj xaus mus li. Ua li.”

HNUB PEB

Hnub no, koj yuav coj cov neeg ntseeg thiab cov neeg ncaj tus ntsuj plig tuaj cuag kuv, thiab koj yuav muab lawv raus rau hauv lub hiav txwv khuv leej neeg. Lawv nqa kev nplij siab tuaj rau kuv thaum kuv kwv kuv tus Ntoo Cuam. Lawv zoo xws li tee dej tsuag rau saum kuv lub siab nyob hauv kev iab siab.

Koj yuav thov tias “Huab Tais Yes Xus khuv leej neeg tas nrho, nyob hauv lub cuab tam khuv leej neeg, koj pub koj lub txiaj ntsim ntau tas nrho rau peb txhua leej txhua tus.

Thov koj txais peb mus so nyob hauv koj lub siab khuv leej neeg thiab thov koj txhob cia peb plam ntawm koj lub siab mus li.

Peb vam txog koj txoj kev nyiam koj Leej Txiv Tswv Ntuj los thov koj vim koj txoj kev nyiam no mas koj lub siab thiaj kub cuag hluav taws.

Leej Txiv nyob mus li, thov koj dauv muag los ntsia cov neeg ncaj tus ntsuj plig, lawv zoo xws li koj Leej Tub cov cuab tam.

Thov koj ntsia koj Leej Tub txoj kev txom nyem loj, thov koj foom lo lus zoo thiab pov hwm lawv sawv daws thiab mog.

Kom lawv txhob ntog hauv txoj kev nyiam thiab lawv txoj kev ntseeg txhob tsuag, tab sis, kom lawv tau koom nrog tsoom Tshiab thiab cov Leej Ntshiab los cav txog koj txoj kev khuv leej lub koob meej mus tas ib txhis. Ua li.”

HNUB PLUAB

Hnub no, koj yuav coj cov neeg tsis tau ntseeg thiab tsis paub txog kuv tuaj cuag kuv. Thaum kuv nyob hauv kuv txoj kev txom nyem, kuv nco txog lawv, thiab lawv lub neej lawm pem suab tau nplij kuv lub siab. Koj raus lawv rau hauv lub hiav txwv khuv leej neeg thiab mog.

Koj yuav thov tias “Huab Tais Yes Xus khuv leej neeg tas nrho, koj yog qhov pom kev kaj tas lub ntiaj teb neeg.

Thov koj txais cov ntsuj plig tsis tau ntseeg thiab paub txog koj mus so nyob hauv koj lub siab khuv leej neeg thiab mog.

Thov koj lub txiaj ntsim cov kab sab ci mus txog lawv, kom lawv tau koom nrog peb cav txog koj kev khuv leej neeg, thov koj txhob tso lawv ncaim ntawm koj lub siab mus.

Leej Txiv nyob mus li, thov koj dauv muag los ntsia cov ntsuj plig tsis tau ntseeg thiab paub koj, tab sis lawv tau los nyob hauv koj Leej Tub Yes Xus lub siab khuv leej neeg lawm.

Thov koj coj lawv los nyob hauv lub Moo Zoo qhov pom kev. Lawv tsis tau paub tias yog lawv nyiam koj mas lawv yuav zoo siab loj npaum li cas.

Thov koj pub lawv tau koom cav txog koj kev khuv leej lub koob meej mus li. Ua li.”

HNUB TSIB

Hnub no, koj yuav coj cov ntsuj plig teev hawm lwm txoj kev ntseeg thiab cov tau ncaim ntawm lub Koom Txoos rov los cuag kuv, thiab raus lawv rau hauv lub hiav txwv khuv leej neeg. Vim tias thaum kuv raug txom nyem mas lawv tau dua kuv lub cev thiab kuv lub siab, yog kuv lub Koom Txoos ntag. Thaum lawv rov los koom nyob hauv tib lub Koom Txoos ces kuv lub qhov txhab yuav qhaws, tsuas yog ua li no xwb mas kuv thiaj yuav tsis mob ntxiv.

Koj yuav thov tias “Huab Tais Yes Xus khuv leej neeg tas nrho, koj yog tus zoo txhij zoo txhua, koj pub qhov pom kev rau tus nrhiav.

Thov koj txais cov neeg coj lwm txoj kev teev hawm thiab cov ncaim ntawm lub Koom Txoos tus ntsuj plig los so nyob hauv koj lub siab khuv leej neeg thiab mog.

Thov kom koj qhov pom kev coj lawv rov los koom nyob hauv tib lub Koom Txoos, thiab txhob tso lawv tawm hauv koj lub siab khuv leej neeg; tab sis thov koj coj lawv los koom cav txog koj txoj kev khuv leej neeg mus li.

Leej Txiv nyob mus li, thov koj dauv muag los ntsia cov ntsuj plig coj lwm txoj kev teev hawm thiab cov tau ncaim ntawm lub Koom Txoos, lawv coj koj lo lus zoo mus ua qhov phem thiab ua tej yam tsis zoo nyob hauv lawv txoj kev yuam kev.

Thov koj txhob ntsia lawv qhov yuam kev ntawd, tab sis thov koj ntsia koj Leej Tub txoj kev nyiam lawv thiab koj Leej Tub txoj kev txom nyem uas koj Leej Tub yeem ris rau lawv, vim tias lawv twb tau los so nyob hauv Huab Tais Yes Xus lub siab khuv leej neeg lawm. Thov koj pub lawv tau cav txog koj txoj kev khuv leej mus li thiab yuad. Ua li.”

HNUB RAU

Hnub no, koj yuav coj cov ntsuj plig muaj lub siab zoo tsis muab hlob, thiab cov me nyuam yaus tus ntsuj plig tuaj cuag kuv, koj yuav raus lawv rau hauv kuv kev khuv leej. Lawv cov ntsuj plig zoo xws li kuv lub siab tshaj plaws. Thaum kuv teev Ntuj yam ntxhov siab nyob hauv hmo kawg, lawv cov ntsuj plig ua kom kuv muaj zog tuaj. Kuv pom lawv zoo xws li cov Tshiab nyob zov kuv lub thaj. Kuv nchuav kuv cov txiaj ntsim tag nrho rau lawv. Cov ntsuj plig muaj lub siab zoo tsis muab hlob no yuav tau txais kuv cov txiaj ntsim. Kuv yuav ua kom lawv muaj kev zoo siab.

Koj yuav thov tias “Huab Tais Yes Xus khuv leej neeg tas nrho, koj hais tias ‘Nej kawm ntawm kuv mog, vim kuv siab zoo, kuv tsis muab hlob.’ Thov koj txais cov neeg muaj lub siab zoo tsis muab hlob thiab cov me nyuam yaus tus ntsuj plig mus so nyob hauv koj lub siab khuv leej neeg thiab mog.

Lawv cov ntsuj plig ua kom Ntuj Ceeb Tsheej muaj kev hom khaj thiab lawv yog Leej Txiv Tswv Ntuj kev zoo siab.

Lawv yog cov paj tsw qab nyob ntawm Tswv Ntuj lub theej kiab, Tswv Ntuj txaus siab rau lawv qhov tsw qab ntawd. Lawv tau zoo chaw so nyob hauv Huab Tais Yes Xus lub siab khuv leej neeg lawm, lawv yuav tsa suab hu nkauj cav txog txoj kev nyiam thiab kev khuv leej mus li.

Leej Txiv nyob mus li, thov koj dauv muag los ntsia cov neeg muaj lub siab zoo tsis muab hlob thiab cov me nyuam yaus tus ntsuj plig thiab mog.

Lawv zoo xws li Huab Tais Yes Xus ntag, lawv qhov tsw qab yuav nce mus cuag koj lub theej kiab, Leej Txiv Tswv Ntuj tus khuv leej neeg thiab zoo txhij zoo txhua.

Peb vam txog koj txoj kev nyiam, kev ua zoo rau lawv los thov koj.

Peb tseem thov koj foom ib lo lus zoo rau tas lub ntiaj teb kom tas cov ntsuj plig tau koom cav txog koj txoj kev khuv leej lub koob meej mus li. Ua li.”

HNUB XYA

Hnub no, koj yuav coj cov ntsuj plig hwm thiab cav txog kuv kev khuv leej lub koob meej los cuag kuv, koj yuav raus lawv rau hauv kuv kev khuv leej. Lawv tu siab rau kuv txoj kev txom nyem thiab lawv tau los nyob hauv qhov chaw tob tshaj plaws hauv kuv lub tswv yim. Lawv yog kuv lub siab khuv leej neeg tus duab. Lawv yuav tsom qhov ci ntsa nyob rau lub neej tom ntej. Nyob hauv lawv, yuav tsis muaj ib tug poob mus rau dab phem teb chaws li. Kuv yuav pov hwm lawv thaum txog lub caij lawv yuav tso ntiaj teb tseg.

Koj yuav thov tias “Huab Tais Yes Xus khuv leej neeg tas nrho, koj lub siab yog kev nyiam.

Thov koj txais cov ntsuj plig hwm thiab cav txog koj kev khuv leej mus so nyob hauv koj lub siab khuv leej neeg mog.

Lawv cov ntsuj plig muaj zog nyob hauv koj lub zog. Txawm tias lawv poob hauv kev txom nyem thiab kev quaj ntsuag, los lawv tseem tso siab rau koj txoj kev khuv leej lawv; lawv koom siab nrog koj, Huab Tais Yes Xus, lawv txais ntiaj teb neeg lub nras los ris nyob saum lawv ob sab pwg.

Lawv yuav tsis raug txiav txim hnyav, tab sis koj kev khuv leej yuav roos lawv cia nyob hauv hnub lawv txoj sia yuav tu.

Leej Txiv nyob mus li, thov koj dauv muag los ntsia cov ntsuj plig cav txog koj lub koob meej thiab hwm koj lub txiaj ntsim loj tas nrho, yog koj kev khuv leej neeg.

Lawv tau los so nyob hauv Huab Tais Yes Xus lub siab khuv leej neeg lawm.

Lawv yog lub Moo Zoo muaj txoj sia; lawv ob txhais tes ua cov hauj lwm khuv leej lwm tus, lawv lub siab muaj kev xyiv fab phwj yaws, lawv hu nkauj cav txog koj kev khuv leej.

Tswv Ntuj tus nyob siab: thov koj qhia koj kev khuv leej raws li lawv txoj kev vam khom thiab tso siab rau lawv pom xyeem thiab mog.

Thov kom lawv tau txais raws li Huab Tais Yes Xus tau cog lus rau lawv tias ‘kuv yuav pov hwm cov ntsuj plig hwm kuv kev khuv leej mus tas nws sid, tshwj xeeb mas yog thaum nws txoj sia yuav tu.’ Ua li.”

HNUB YIM

Hnub no, koj yuav coj cov ntsuj plig nyob hauv teb chaws them txim los cuag kuv, koj yuav raus lawv hauv tus hav dej khuv leej neeg. Kuv cov ntshav yuav cawm lawv qhov kub kom txias. Kuv nyiam lawv kawg li. Lawv tab tom them txim raws kuv txoj kev txiav ncaj. Nej muaj peev xwm pab lawv ris lawv qhov txom nyem. Thov nej thau cov txiaj ntsim hauv kuv lub Koom Txoos mus pub rau lawv mog. Yog koj paub txog lawv qhov txom nyem, mas koj yuav tsim koob hmoov rau lawv thiab them txim txhaum pub rau lawv raws li kuv tau txiav ncaj rau lawv.

Koj yuav thov tias “Huab Tais Yes Xus khuv leej neeg tas nrho, koj hais tias ‘koj xav tseb kev khuv leej’, li ntawd peb thiaj thov coj cov ntsuj plig them txim hauv teb chaws them txim los so nyob hauv koj lub siab khuv leej neeg.

Thov kom cov ntshav thiab dej ntws tawm hauv koj lub siab los, tau pab tua cov hluav taws hlawv lawv thiab mog, nyob ntawd, lawv yuav cav txog koj kev khuv leej lub zog mus li.

Leej Txiv nyob mus li, thov koj dauv muag los ntsia cov ntsuj plig raug txom nyem nyob hauv teb chaws them txim thiab mog, lawv tau los so nyob hauv Huab Tais Yes Xus lub siab khuv leej neeg lawm.

Peb vam txog koj Leej Tub Yes Xus kev txom nyem loj, tej kev iab kev khwv tuaj nraug koj Leej Tub tus plig, los thov koj.

Thov koj tso koj kev khuv leej los rau saum cov ntsuj plig raug koj txiav txim ntawd.

Thov koj ntsia lawv nyob hauv koj Leej Tub cov qhov txhab vim peb ntseeg txog koj lub siab zoo thiab hlub neeg tsis muaj chaw xyeej. Ua li.”

HNUB CUAJ

Hnub no, koj yuav coj cov ntsuj plig siab qhuav siab txhav tuaj cuag kuv, koj yuav raus lawv hauv tus hav dej khuv leej neeg. Lawv tau hlais kuv lub siab ua qhov txhab. Thaum kuv nyob hauv lub vaj Txiv Ntoo Roj, lawv tau ua rau kuv lub siab mob, ces kuv thiaj hu txog Leej Txiv tias ‘Txiv, yog koj pom zoo, thov koj tshem lub ntim no mus deb kuv.’ Nyob ntawm lawv, txoj kev vam khom kawg tsuas yog lawv tsum los nyob hauv kuv kev khuv leej xwb.

Koj yuav thov tias “Huab Tais Yes Xus khuv leej neeg tas nrho, koj yog txoj kev khuv leej neeg. Kuv coj cov neeg siab qhuav siab txhav tuaj so hauv koj lub siab khuv leej neeg. 

Nyob hauv koj txoj kev nyiam lub cub tawg, mas thov koj pab kom cov ntsuj plig no kom lawv rov muaj siab kub siab muag tuaj. Huab Tais Yes Xus khuv leej neeg tas nrho, thov koj coj lawv los nyob hauv koj txoj kev nyiam thiab thov koj pub lub paj tshab kev nyiam ntshiab huv rau lawv thiab mog, vim tsis muaj yam twg koj ua tsis tau.

Leej Txiv nyob mus li, thov koj dauv muag los ntsia cov neeg siab qhuav siab txhav uas tau los so nyob hauv Huab Tais Yes Xus lub siab khuv leej neeg lawm.

Leej Txiv khuv leej neeg, peb vam txog koj Leej Tub kev txom nyem thiab nws raug dai yam txom nyem kawg nkaus saum Ntoo Cuam txog 3 teev los thov koj, thov kom lawv tau koom cav txog koj txoj kev khuv leej lub koob meej mus li. Ua li.”

Kwv tij Hmoob, Huab Tais Yes Xus tseem hais kom peb tso siab tias txhua yam uas peb thov nyob hauv zaj no, peb yuav tau txais, yog peb thov raws li Huab Tais Yes Xus pom zoo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top