THOV NTUJ KOM TXHOB POOB HAUV KEV PHEM (MT 6: 7-15)

HNUB TSIB LUB LIS PIAM 11 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

7Yes Xus qhia cov thwj tim teev Ntuj tias “Thaum nej teev Ntuj, nej txhob ntuas mus ntuas los zoo li cov pej kum neeg; cov neeg ntawd xav tias yog lawv hais lus ntau, mas dab yuav mloog lawv zoo dua. 8Nej txhob ua zoo li lawv, vim nej Txiv paub tias qhov twg yog qhov nej yuav tsum muaj, tab yog nej tseem tsis tau thov, nws twb xub paub lawm. 9Nej yuav teev Ntuj zoo li no: ‘Peb Txiv nyob saum ntuj, koj lub npe ntshiab nto moo lug. 10Koj lub Ceeb Tsheej los txog. Kom muaj raws li koj nyiam nyob ntiaj teb no li nyob saum ntuj. 11Thov koj pub mov txaus peb noj hnub no. 12Koj zam peb cov nuj nqis zoo li peb zam rau cov tshuav nqi ntawm peb. 13Koj txhob tso peb raug kev ntxias, koj npo peb dim ntawm kev phem. Kev ua vaj, kev muaj hwj huam, kev nto koob meej yog koj tug mus ib txhiab ib txhis. Ua li.’ 14Yog nej zam rau cov neeg ua txhaum rau nej, mas nej Txiv nyob saum ntuj kuj yuav zam rau nej thiab. 15Hos yog nej tsis zam rau luag, mas nej Txiv kuj yuav tsis zam rau nej.”

Huab Tais Yes Xus qhia tias thaum teev Ntuj yuav tsum ua neeg me nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag thiab ntawm tsoom sid xub ntiag, lo lus yuav tsum tawm hauv nruab siab tuaj, yuav tsum tso siab rau Tswv Ntuj thiab nruaj nreb rau lo lus teev Ntuj ntawd. Lub caij Huab Tais Yes Xus ua neej nyob, mas cov neeg coj dab thaum lawv teev dab mas lawv hais lus ntau ntau vim lawv xav tias thaum lawv hais ntau ntau mas cov dab yuav mloog lawv hais, zoo li yog yus tau yuam dab kom mloog yus. Huab Tais Yes Xus tsis nyiam tus yam ntxwv zoo li ntawd, nws thiaj rau sawv daws tias “Thaum nej teev Ntuj, nej txhob ntuas mus ntuas los zoo li cov pej kum neeg; cov neeg ntawd xav tias yog lawv hais lus ntau, mas dab yuav mloog lawv zoo dua. Nej txhob ua zoo li lawv, vim nej Txiv paub tias qhov twg yog qhov nej yuav tsum muaj, tab yog nej tseem tsis tau thov, nws twb xub paub lawm.”
Tswv Ntuj mloog tus neeg nws ntseeg txog cov lus nws hais los thov Ntuj nyob hauv Yes Xus lub npe, nws thov tej yam zoo, nws thov kev zam txhaum, nws thov Ntuj rau lwm tus, nws thov kom Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los txog, thiab nws thov kom Tswv Ntuj pab npo nws, mas Huab Tais Yes Xus thiaj qhia sawv daws teev Ntuj raws li zaj ‘Peb Txiv nyob saum ntuj’. Zaj no muaj 7 qib lus: thawj 3 qib lus yog cav txog Tswv Ntuj, 4 qib lus tom qab yog hais txog neeg.
Thawj qib lus hais tias ‘Peb Txiv nyob saum ntuj, koj lub npe ntshiab nto moo lug’ (Our Father in heaven, may your name be kept holy). Lo lus ‘Peb’ (Our) yog hais txog tas cov neeg mloog Huab Tais Yes Xus lus, yog tas huv tib si cov neeg ntseeg txog Yes Xus nyob ntiaj teb no. Cov Yaj Saub hais tias tus mloog Tswv Ntuj cov lus qhia, mas Tswv Ntuj yuav yog nws ‘Txiv’ (Father). Thaum peb hais ‘Peb Txiv’ (Our Father) mas peb thiaj nco ntsoov txog tas tsoom neeg ntseeg txog Yes Xus thiab mloog Tswv Ntuj lus qhia uas lawv niaj hnub hais lo lus ntawd xws li peb.
Cov Yus Das hais tias ‘lub sim ceeb’ (World) muaj 3 cheeb (realm); yam li ‘ntuj’ (Heaven/ Shamayim), ‘yaj ceeb’ (Earth/ Eretz), thiab ‘yeeb ceeb’ (Underworld/ Sheol).
‘Ntuj’ yog Tswv Ntuj thiab cov Tshiab lub chaw nyob, los yog lub ntuj (sky) saum neeg taub hau. Lawv hais tias ntuj muaj 7 txheej: yam li txheej daim ntuj (vilon/ curtain) zoo li daim ntaub nyias nyias vov lub ntiaj teb, txheej lub ntuj ntsuab (Raqia/ Firmament, txheej huab (Shehaqim/ clouds), txheej thaj chaw nyob (Maon/ Habitation), txheej thaj chaw ruaj (Makon/ Fixed Place), txheej thaj chaw siab (Zebul/ Lofty Abode), thiab txheej tiaj nras (Araboth/ Plain). Thaum hais tias ‘saum ntuj’ (in heaven) thiaj yog qhov chaw nyob ze ze peb, qhov chaw loj thiab muaj hwj chim, qhov chaw ntshiab.
‘Yaj Ceeb’ yog lub ntiaj teb tsav muaj txoj sia ua neej nyob. ‘Yeeb Ceeb’ yog lub teb chaws txias thiab tsaus ntuj nti; yog cheeb tsam cov neeg tuag mus nyob tos txog hnub txiav txim zaum kawg.
Ntawv Ntshiab hais tias lo lus ‘ntshiab’ (holy) txhais tias ‘cais tawm los kom muaj tas ib puas tsav yam zoo nyob hauv thiab tsis muaj ib qho txhaum dab tsi’, ‘lub npe’ (name) yog hais txog Tswv Ntuj lub npe ‘Yas Ves’, kuv yog tus kuv yuav yog. Thaum peb hais tias ‘koj lub npe ntshiab nto moo lug’ mas yog peb xav kom tas ib tsoom neeg hwm Yas Ves tus zoo tas nrho tsis muaj ib qho txhaum, peb tseem xav kom Tswv Ntuj ua kom lub ntiaj teb tshiab tuaj, thiab thov kom Tswv Ntuj lub koob meej nto moo lug nyob tas ntiaj teb. Leej twg thiaj yuav ua tau kom Tswv Ntuj lub npe ntshiab nto moo lug? Kawg yog Tswv Ntuj tib leeg thiaj ua tau. Tswv Ntuj tib leeg ua tau kom neeg ntseeg txog nws thiab cav txog nws. Peb cov ntseeg txog Tswv Ntuj uas xub cav txog Tswv Ntuj mas peb kuj yuav ua kom Tswv Ntuj lub npe ntshiab nto moo lug.
Peb yuav ua li cas thiaj yuav ua tau kom Tswv Ntuj lub npe ntshiab nto moo lug? Peb yuav coj tus yam ntxwv phim Tswv Ntuj cov me nyuam, tshaj Tswv Ntuj lub npe rau luag paub, thiab thov Tswv Ntuj pub lub txiaj ntsim tuaj tshoj cov neeg tsis tau paub txog Tswv Ntuj. Ua li mas thaum peb hais tias “Peb Txiv nyob saum ntuj, koj lub npe ntshiab nto moo lug” mas yog peb xav thov Tswv Ntuj ua kom lub ntiaj teb ‘hwm’ (reverence) Tswv Ntuj. Peb hwm Tswv Ntuj vim peb ntseeg tias muaj Tswv Ntuj. Peb hwm Tswv Ntuj vim peb to taub tias Tswv Ntuj yog tus ntshiab, Tswv Ntuj yog tus ncaj, Tswv Ntuj yog tus muaj kev hlub puv npo. Peb hwm Tswv Ntuj vim peb paub tias Tswv Ntuj nrog nraim peb. Peb hwm Tswv Ntuj vim peb mloog Tswv Ntuj lus.
‘Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej’ (Kingdom of God) yog ‘Tswv Ntuj lub hwj huam’ (God’s authority) ua vaj (king) kav tas lub ntiaj teb thiab kav neeg lub siab, yog ‘kev ncaj, kev thaj yeeb, kev kaj siab’ (Righteousness, Peace, Joy) nyob hauv Leej Ntuj Plig (LM 14: 17). Thaum peb hais tias ‘koj lub Ceeb Tsheej los txog’ (Let your Kingdom come), yam li peb thov kom Tswv Ntuj ua vaj kav tas lub ntiaj teb thiab neeg lub siab, thov kom Tswv Ntuj coj kev ncaj, kev thaj yeeb, thiab kev kaj siab tuaj rau peb.
Peb paub tias txij thaum Huab Tais Yes Xus tuaj lawm mas Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej kuj tuaj thiab, ces peb tshaj tias Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej tab tom tuaj txog nyem no vim tias Huab Tais Yes Xus tab tom tuaj txog tej tus neeg tshiab tseem tsis tau paub Huab Tais Yes Xus, thiab Huab Tais Yes Xus tab tom tuaj kav peb zoo dua zuj zus. Peb niaj hnub npaj siab txais Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, peb thov kom Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej ci ntsa iab tuaj txog sai.
Qib lus tias ‘kom muaj raws li koj nyiam nyob ntiaj teb no li nyob saum ntuj’ (Let your will be done on earth as it is in heaven) mas yog peb thov kom sawv daws mloog Tswv Ntuj lus yuav Tswv Ntuj siab, peb thov kom Tswv Ntuj ua kom tas txhia yam tshwm sim tuaj nyob ntiaj teb no raws li Tswv Ntuj nyiam, thov kom Tswv Ntuj kav thiab coj lub ntiaj teb no mus raws txoj kev Tswv Ntuj nyiam, thov Tswv Ntuj pab peb ua neeg zoo siab mus taug txoj kev zoo uas Tswv Ntuj npaj tseg rau ntiaj teb neeg taug.
Peb hais tias ‘thov koj pub mov txaus peb noj hnub no’ (Give us today our daily bread) mas yog peb thov cov txhiam xws peb niaj hnub noj, yog cov ris tsho peb niaj hnub hnav, yog lub tsev rau peb nyob, yog Tswv Ntuj Lo Lus yug peb lub siab, yog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim nres peb. Peb tsis thov ntau dhau, peb thov txwm hnub xwb vim peb tsis nrhiav txoj kev nplua nuj thiab tso siab rau tej yam nyob ntiaj teb no. Peb thov cov mov nres peb txoj sia hnub no.
‘Nuj nqis’ (debt)hauv qib tias ‘koj zam peb cov nuj nqis zoo li peb zam rau cov tshuav nqi ntawm peb’ (Forgive ua our debts, as we also forgive our debtors) yog dab tsi? Cov nuj nqis ntawd yog cov txhaum (sin) peb ua lawm. Peb niaj hnub ua txhaum mas peb tshuav nuj nqis ntawm Tswv Ntuj, peb yuav them txim txhaum tsis paub tas ib zaug, peb thiaj thov Tswv Ntuj zam rau peb. ‘Zoo li’ (as) tsis yog ‘npaum li’ (equal) vim luag tej tshuav nuj nqis me me ntawm peb, tab sis peb tshuav nuj nqis loj kawg ntawm Tswv Ntuj. Li ntawd, peb tsis thov kom Tswv Ntuj zam rau peb npaum li peb zam rau luag. Tiam sis thaum peb hais tias “Koj zam peb cov nuj nqis zoo li peb zam rau cov tshuav nqi ntawm peb”, mas yog zoo li peb cog lus tias peb yuav zam rau luag, yog peb tsis zam mas peb txhob tso siab tias Tswv Ntuj yuav zam rau peb.
‘Koj txhob tso peb raug kev ntxias, koj npo peb dim ntawm kev phem’ (Bring us not into temptation, but deliver us from the evil one), mas ‘kev ntxias’ (temptation) ntawd yog tuaj ntawm dab phem thiab lwm tus tuaj, kom peb raug xwv txheej. Peb thov kom Tswv Ntuj txhob kheev peb raug dab phem ntxias. Tej zaum Tswv Ntuj yuav kheev kom dab phem ntxias peb vim Tswv Ntuj xav sim peb thiab xav kom peb tau kev yeej dab phem; tab sis txhob kheev kom peb raug xwv txheej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top