TIM 1 LUB 10 HLI – LEEJ NTSHIAB TES LES XAS LIS XYAWS (ST. TERESA OF LISIEUX)

Tes Les Xas yug xyoo 1873 tim 2 lub 1 hlis nyob As Las Xoos (Alençon), Fab Kis teb. Tes Les Xas muaj 2 tug nus thiab 7 tus niam laus, tab sis nws ob tug nus hlob thiab ob tug niam laus tau tas sim neej thaum tseem yau lawm, thiaj tshuav Tes Les Xas lawv 5 viv ncaus nrog lawv niam thiab txiv nyob xwb.

Tes Les Xas niam thiab txiv ntseeg Ntuj zoo hauj sim; nkawd niaj hnub sawv ntxov ntxov mus nrog Leej Choj ua Thaj Txi Ntuj, nkawd nquag caw tej tus neeg tshaib plab tuaj nrog lawv noj mov ua ke, nkawd tseem mus xyuas cov neeg laus uas raug tso tseg thiab.

Tes Les Xas niaj hnub pom nws niam thiab txiv tus cwj pwm zoo li ntawd, mas Tes Les Xas xav hauv nws nruab siab tias nws yuav tau yoog raws li nws niam thiab nws txiv tus piv txwv. Tes Les Xas hais tias “Thaum kuv muaj 3 xyoos, kuv tsis tau xyeej thiab yig ib yam hais txog Tswv Ntuj. Kuv tsis tau muab ib yam dab tsi rau Tswv Ntuj dhau ntawm kuv txoj kev nyiam kev hlub.”

Thaum Tes Les Xas muaj 4 xyoos, nws niam pib mob lub ntsws. Qhov kawg Tes Les Xas niam tau tas sim neej rau hnub tim 27 lub 8 hlis xyoo 1877. Tes Les Xas lub hnub nyoog tsuas muaj 4 xyoos ntau xwb. Tes Les Xus tu siab kawg nkaus. Lub 11 hlis, Tes Les Xas tsev neeg thiaj tsiv mus nyob lwm lub nroog hu ua Lis Xyaws (Lisieux).

Tes Les Xas txiv hlub Tes Les Xas kawg. Nws muab Tes Les Xas hu ua ‘Kuv tus me poj vaj’. Ntawm Tes Les Xas mas nws hu nws txiv ua ‘Kuv tus vaj’. Tes Les Xas hlub nws tus niam laus Paus Lij (Marie Pauline) zoo cuag li yog nws ib tug niam tshiab.

Thaum Tes Les Xas muaj 8 xyoo, nws tau mus kawm ntawv nyob hauv cov Phauj lub tsev kawm. Thaum tav su cov Phauj cia cov me nyuam mus teev Ntuj nyob hauv lub tsev teev Ntuj, niaj hnub Tes Les Xas yuav siv 10 fiab tej los mus hawm Huab Tais Yes Xus nyob txawm hauv lub Cim Yug, ces Tes Les Xas tau pom niam Mab Liab tus duab luag ntxhi rau nws.

Xyoo 1882 Tes Les Xas kho siab tas nrho, vim nws 2 tug niam laus yog Lus Is (Marie Louise) thiab Paus Lij txiav siab mus ua Leej Phauj nyob hauv cov Phauj Kas Mes lub koom haum nyob hauv lub nroog Lis Xyaws (Carmelite at Lisieux).

Tes Les Xas kawm Ntuj kev cai tau 4 xyoo, ces txog hnub tim 8 lub 5 hlis xyoo 1884 Tes Les Xas thiaj txais lub Cim Yug thawj zaug, nws hais tias hnub ntawd yog zoo hnub tshaj plaws. Tes Les Xas sau nws cov lus nyob hauv xyoo 1895 cia tias “Huab Tais Yes Xus hlub tshua kuv tiag tiag, ces kuv nyiam Huab Tais tas siab. Kuv muab tas kuv lub neej thiab kuv txoj sia los cob rau Huab Tais mus txog hnub kawg.”

Lub 3 hlis, hnub tim 19 xyoo 1887, nyob hauv lub tuam ceeb Pas Lis muaj ib tug txiv neej siab phem tua 2 tug poj niam thiab ib tug ntxhais tuag. Tus neeg phem ntawd hu ua Plaas Ntxis Nis (Henri Pranzini). Ob peb hnub tom qab mas cov tub ceev xwm ntes tus neeg ntawd thiab coj nws mus kaw hauv tsev loj faj. Tsoom pej xeem nyob tas Fab Kis teb puav leej hnov txog qhov phem ntawd. Tes Les Xas txiv kuj tau nyeem ntawv xov xwm hais txog qhov ntawd thiab. Nws thiaj li hais qhia nws cov ntxhais tias ntawv xov xwm sau tej zaj hais txog tus Plaas Ntxis Nis ntawd tias nws yog ib tug neeg phem tshaj. Thaum Tes Les Xas hnov cov xwm ntawd, nws xav tias tus neeg txhaum ntawd yuav yog nws tus me nyuam hlob ntag.

Tes Les Xas sau txog cov xwm ntawd tias “Kuv tus niam laus Xes Lis (Marie Céline) wb sib koom thov Ntuj tas zog rau Plaas Ntxis Nis. Hauv kuv nruab siab kuv tso siab tias yeej yuav tsum muaj raws li wb tej lus thov. Kuv nthuav kuv lub siab ntseeg rau Tswv Ntuj. Kuv hais rau peb Txiv nyob saum ntuj tias thov kom nws zam Plaas Ntxis Nis tej txim txhaum. Tsis txhob tos kom nws los txais lub Cim Daws Txhaum. Kuv tso siab tias peb Txiv yuav zam nws cov txhaum. Kuv kuj vam tias Plaas Ntxis Nis yuav ua ib yam me me los qhia tias nws tu siab txog nws cov txhaum thiab.”

Tes Les Xas mus saib tsab ntawv xov xwm hais txog lawv txiav Plaas Ntxis Nis caj dab. Tsab ntawv sau tias ua ntej yuav txiav Plaas Ntxis Nis caj dab, nws thov tus Txiv Plig nyob ntawd muab tus Ntoo Cuam rau nws, nws nwj tus Ntoo Cuam 2 zaug mas lawv mam txiav nws caj dab. Tes Les Xas nyeem qhov ntawd tas, nws quaj zoo siab vim Tswv Ntuj mloog nws cov lus thov, mas Plaas Ntxis Nis thiaj tau ua ib yam qhia tias Plaas Ntxis Nis tu siab rau nws cov txhaum.

Tes Les Xas tau hnov tias muaj tuaj raws li nws tej lo lus thov tiag, ces Tes Les Xas thiaj xav tias nws yuav tsum mus ua Leej Phauj kom xwv nws tau pab cov neeg txhaum dim ntawm lawv tej txhaum. Tes Les Xas hais rau nws txiv tias nws xav ua Leej Phauj xws li nws ob tug niam laus. Nws txiv hlub nws vim nws yog tus ntxhais ntxawm. Tes Les Xas txiv paub tias yog Tes Les Xas mus ua Leej Phauj mas nws tus ntxhais yuav nyob hauv lub loog Kas Mes ib sim neej, tsis rov los nyob hauv tsev ib zaug li. Tab sis Tes Les Xas txiv nyiam Tswv Ntuj tas siab, ces nws zoo siab tso lus rau Tes Les Xas mus ua Phauj teev Ntuj rau ntiaj teb neeg tas ib sim neej.

Lub Koom Txoos muaj txoj cai tias ib tug hluas nkauj yuav tsum muaj 21 xyoos ces nws thiaj mus ua Leej Phauj. Tes Les Xas tsuas muaj 14 xyoos xwb, yog nws xav pib xyaum ua lub neej cog lus ua Phauj mas nws yuav tsum thov Tswv Qhia tso lus kheev. Hnub tim 31 lub 10 hli, Tes Les Xas thiaj nrog nws txiv mus thov Tswv Qhia. Tswv Qhia hais tias tsuas yog Vaj Qhia nyob Los Mas thiaj tso lus tau, ces lub 11 hlis xyoo 1887 Tes Les Xas nrog ib pab Fab Kis ua ke sawv kev ntawm lub tsheej Pas Lis mus txog lub tsheej Los Mas.

Hnub tim 20 lub 11 hlis 1887 Vaj Qhia Les Os Kaum Peb (Pope Leo XIII) txais cov Fab Kis tuaj cuag nws. Vaj Qhia zaum ntawm nws lub theej kiab nyob hauv ib kem tsev dav. Cov neeg tuaj xyuas Vaj Qhia txav los txhos caug ntawm Vaj Qhia ko taw ib tug zuj zus, nwj Vaj Qhia ib txhais taw thiab ntiv nplhaib ntawm Vaj Qhia txhais tes xis. Thaum Tes Les Xas txav los ze ntawm Vaj Qhia taw, nws lub siab dhia heev, nws txhos caug nwj Vaj Qhia txhais taw. Vaj Qhia cev tes muab nws ntiv nplhaib rau Tes Les Xas nwj, Tes Les Xas tsis nwj tam sim ntawd, Tes Les Xas ke ua ntaj tes ke hais rau Vaj Qhia tias “Txiv Vaj Qhia hmov tshua, kuv xav thov ib lub txiaj ntsim ntawm koj!”

Tes Les Xas hais ntxiv tias “Xyoo no lub Koom Txoos ua lub ntees tsuj koj xeeb, kuv thiaj thov koj kheev kuv cog lus hauv lub Koom Haum Kas Mes thaum kuv yuav muaj 15 xyoos.”

Vaj Qhia hais tias “Kuv tsis to taub zoo.” Tus Txiv Plig uas tuaj Lis Xyaws tuaj, nws hais rau Vaj Qhia tias “Txiv Vaj Qhia, tus me ntxhais no thov cog lus nyob hauv lub loog Kas Mes thaum nws yuav nto 15 xyoos. Tab sis cov hlob nyob Lis Xyaws tab tom sab laj txog qhov ntawd.”

Vaj Qhia hnov li ntawd, ces nws to taub qhov Tes Les Xas yuav hais, nws thiaj teb rau Tes Les Xas tias “Cov hlob nyob Lis Xyaws txiav li cas mas koj yuav ua li cas.”

Tes Les Xas paub tias tus Tswv Qhia nyob Lis Xyaws tsis kam Tes Les Xas cog lus. Tes Les Xas tsis tso tseg, nws ua siab loj, nws tso nws ob txhais tes ua ntaj tes saum Vaj Qhia hauv caug, nws hais lus nrov taij tias “Txiv Vaj Qhia, yog koj hais ib lo lus kheev mas sawv daws yuav tso lus kheev kuv cog lus xwb!”

Vaj Qhia hais rau Tes Les Xas tias “Mes ntxhais, yog Tswv Ntuj pom zoo koj cog lus mas koj yuav cog lus sai!”

Ob tug tub ncig kov Tes Les Xas xub pwg qhia nws kom nws sawv thiab txav mus. Tab sis Tes Les Xas tsis nti, nws ntsia ntsoov Vaj Qhia, nws ob txhais tes nyob rawv saum Vaj Qhia hauv caug li qub. Thaum ob tug tub ncig yuav nqa Tes Les Xas mus, tus Vaj Qhia cev tes chwv Tes Les Xas di ncauj thiab foom hmoov zoo rau nws. Lawv coj Tes Les Xas rov mus txog lub qhov rooj, Tes Les Xas quaj. Tes Les Xas tseem tso siab me ntsis, vim Vaj Qhia tau hais rau nws tias yog Tswv Ntuj pom zoo koj cog lus mas koj yuav cog lus sai.

Lub 12 hlis Tswv Qhia nyob Lis Xyaws tso lus rau Tes Les Xas mus hauv lub loog Kas Mes, hnub tim 9 lub 4 hlis xyoo 1888 Tes Les Xas thiaj pib xyaum cog lus ua Leej Phauj hauv lub koom haum Kas Mes. Tes Les Xas tau hais ib lo lus zoo li no tias “Kuv muaj ib lub siab xav mus ua Leej Phauj Twj Cuab nyob hauv lub koom haum Kas Mes tsis yog vim kuv 2 tug niam laus xub mus ua Leej Phauj nyob haud lawm. Qhov tseeb yog kuv muaj ib lub siab nyiam uas yog Yes Xus hu kuv mus. Kuv yuav muab kuv lub neej thiab kuv txoj sia los cob rau Tswv Ntuj, kuv yuav thov Tswv Ntuj pab daws cov neeg txhaum lawv tej txhaum.”

Tes Les Xas maj mam xyaum coj lub neej ua Leej Phauj Twj Cuab yam li tsoom Leej Phauj sib sau teev Ntuj ib hnub 6 teev, lawv tsuas noj ob pluag mov xwb, ib hnub mas lawv ua hauj lwm 5 teev, lawv muaj txoj cai kheev ib hnub sawv daws los sib ntsib sib tham ob zaug xwb.

Nyob hauv lub tsev uas cov Leej Phauj Twj Cuab nyob, hauv lub nroog Lis Xyaws mas muaj 26 tus Leej Phauj nyob ua ke. Tas tsoom Leej Phauj sawv daws muaj lub siab ntev thiab sib zam tab sis kuj muaj ntau zaus uas lawv tsis sib haum, vim muaj tej tus Leej Phauj tau hais tej lo lus ntxhib. Tes Les Xas ua lub siab ntev thiab nws nyob ntsiag to tsis tiv leej twg.

Tes Les Xas hnov tias nws txiv mob nco tsis tau dab tsi lawm, lawv coj nws mus nyob hauv lub tsev vwm, mas Tes Les Xas ntxhov siab kawg. Tes Les Xas tseem tau txais ib tug xeeb ntxwv tsab ntawv sau tias nws ntxhov siab txog ntau yam hauv nws nruab siab ces nws tsis mus txais lub Cim Yug lawm. Tes Les Xas teb rau tus xeeb ntxwv ntawd tias “Kuv hais rau koj tias tab txawm koj xav txog tej ntawd, tsis kav koj yuav tsis txhob ntshai mus txais lub Cim Yug. Koj yuav xav tias Huab Tais yog koj tus tseem phooj ywg. Li ntawd mas koj tej kev nyuaj siab thiab ntxhov siab, koj yuav muab nrauj pov tseg. Yog koj xav kom koj tus ntsuj plig ntshiab huv, koj kav tsij mus txais lub Cim Yug mog! Tsis muaj dua lwm hom tshuaj uas yuav kho koj lub siab kom zoo dua lub Cim Yug lawm.”

Tes Les Xas siv sij hawm 18 lub hlis los npaj nws lub siab cog lus tias nws yuav ua Leej Phauj tas nws sim neej. Lub caij ntawd, nws tau nyeem ob zaj lus tseem ceeb xws li cov lus nyob hauv phau ntawv His Xais zaj 53 hais tias: ‘Tswv Ntuj tus tub txib raug luag hiam heev kawg. Yog vim nws tej qhov txhab, mas peb tus mob thiaj zoo hlo. Peb pom nws tsis muaj lub meej mom zoo. Nws zoo li cov neeg uas yus qhov muag pom, yus tsis xav ntsia’, thiab Leej Ntshiab Zam hwm Ntoo Cuam cov lus tias: ‘Thaum dua peb lub caij nyob ntiaj teb no lawm, mas Tswv Ntuj tsuas saib ib yam xwb, yam li nws yuav saib tias tas peb sim neej, peb puas tau taug txoj kev sib nyiam sib hlub los tsis tau’, mas Tes Les Xas muab xav txog nws tej kev ntxhov siab thiab tej kev kho siab. Tes Les Xas thiaj sau ib tsab ntawv zoo li no tias “Tus Ntoo Cuam uas niaj hnub no peb ris, mas txhais tias Huab Tais Yes Xus txhob txwm xaiv los rau peb ris. Huab Tais ua li ntawd, kuj yog vim nws hlub peb tshaj plaws. Peb yuav nco txog Yes Xus kev txom txom nyem. Vim Yes Xus xub raug luag hiam. Yog tias peb nco txog qhov no mas peb yuav tsis yws ib zaug li. Yog ib tug tib neeg twg uas nws muaj lub hom phiaj tias nws xav coj ib lub neej siab ntshiab, mas tsuas muaj tib txoj kev rau nws taug xwb. Txoj kev ntawd yog txoj kev nyiam kev hlub.” Tes Les Xas tseem sau tej lo lus zoo li no tias “Yog kuv xav txog kuv tej txhaum ntau dhau, mas txhais tias kuv thaub qab. Hos yog kuv taug txoj kev nyiam kev hlub, mas zoo li kuv lub neej mus tom ntej thiab pib nce zuj zus.”

Hnub tim 10 lub 1 hlis xyoo 1889 yog hnub Tes Les Xas yuav tau hnav lub tsho ua Leej Phauj Kas Mes, lub sij hawm ntawd Tes Les Xas muab nws los piv rau ib tug tib neeg nyob hauv teb chaws suab puam. Tes Les Xas hais tias “Yog kuv hnov Huab Tais Yes Xus hais lus rau kuv, mas zoo li kuv pom Huab Tais Yes Xus nyob ze ze kuv. Tab sis kuv tsis hnov dab tsi kiag, ces zoo li Huab Tais Yes Xus nyob deb deb ntawm kuv. Kuv tej siab ntsws qhuav tag. Kuv tsis hnov ib lub suab dab tsi tuaj nplij kuv lub siab, txhais tias Huab Tais Yes Xus tsis kam hais ib lo lus rau kuv. Txawm li cas los kuv tso siab rau Huab Tais Yes Xus ntau dua tsoom neeg nyob thoob ntiaj teb. Qhov kuv nyiam tshaj plaws hauv kuv lub neej mas yog kuv muaj ib lub siab xav pab cov neeg txhaum nyob hauv lub ntiaj teb no. Kuv thov peb Txiv nyob saum ntuj los tshoj cov neeg ntawd kom xwv lawv tig los coj ib lub siab ntshiab. Hos lawv tus ntsuj plig hauv teb chaws them txim, mas kuv lub siab pab txhawb nqa lawv kom tau dim ntawm lawv tej kev them txim txhaum.”

Thaum txog lub sij hawm Tes Les Xas yuav txais lub Cim Cog Lus, mas niaj hnub nws nco txog nws txiv nws ntxhov siab kawg. Muaj ib tug Leej Phauj hais rau Tes Les Xas tias hnub ntawd koj yuav thov peb Txiv nyob saum ntuj los pab kho koj txiv kom zoo. Tes Les Xas thiaj li hais tias “Kuv tus Tswv Ntuj, kuv thov kom muaj raws li koj nyiam nyob ntiaj teb no li nyob saum ntuj!”

Lub 9 hlis xyoo 1890 Tes Les Xas cog lus rau Tswv Ntuj tias nws yuav coj ib lub neej qee rau Tswv Ntuj nyob hauv lub koom haum Leej Phauj Kas Mes. Tes Les Xas xaiv lub npe hu ua ‘Leej Phauj Tes Les Xas ntawm tus me nyuam Yes Xus thiab lub ntsej muag Ntshiab’ (Sister Thérèse of the Child Jesus and of the Holy Face).

Ib tug Txiv Plig tau nug Tes Les Xas tias “Koj muaj ib lub siab npaj ua Leej Phauj nyob hauv lub koom haum Leej Phauj Kas Mes, vim li cas koj thiaj xav li ntawd?” Tes Les Xas teb tias “Kuv muaj ib lub siab npaj zoo li ntawd kom tau cawm tej pab neeg txhaum ntawm lawv tej txim txhaum. Tsis yog qhov ntawd xwb; kuv tseem yuav thov peb Txiv nyob saum ntuj los txhawb nqa tas tsoom Leej Choj nyob ntiaj teb no thiab.”

Tes Les Xas raug ntau yam nyuaj, txawm li cas los nws muaj ib lub siab tiv tej kev txom txom nyem ntawd los zeem tseeb tias nws nyiam nws hlub Huab Tais Yes Xus tas siab tas ntsws, tas tswv yim tas zog. Tes Les Xas sau ib zaj lus luv li no tias “Txoj kev nyiam kev hlub muaj peev xwm ua tau tas ib puas tsav yam. Li ntawd, yog ib tug tib neeg twg nws taug kev nyiam kev hlub lawm, mas nws kuj muaj peev xwm ris tej yam hnyav ntawd huv tib si.”

Tes Les Xas tau ua zoo heev, kom tau cawm ib zeej tsoom neeg tuag tus ntsuj plig thiab nws thov Ntuj rau cov Txiv Plig. Nws pib ntawm nws txoj kev cia siab me me thiab ua zoo tag ib sim neej. Qhov kawg nws tsheej ua ib tug neeg ntshiab. Nws ua cov hauj lwm nyob hauv txoj kev nyiam thiab kev raug txom nyem. Nws pib ntawm txoj kev hlub me me, uas ris mus ua ib txoj kev hlub loj tas nrho. Tes Les Xas hais tias “Kuv xav taug lub Koom Txoos txoj kev hlub vim Tswv Ntuj yog kev hlub. Kuv yuav yog ib lub siab hlub nyob hauv lub Koom Txoos.” Li ntawd, Tes Les Xas thiaj zoo siab pab lwm tus Leej Phauj raws li nws ua tau; yam li ntau zaus muaj tej tus Leej Phauj tso lawv tej tsho rau saum tej lub rooj, lawv tsis muab khaws cia kom muaj chaw, mas Tes Les Xas ua tus mus tais thiab coj mus tso kom muaj chaw; lub caij nws ntsib lwm tus Leej Phauj, mas nws hu lawv luag ntxhi thiab qhib tas nws lub siab los nrog lawv tham.

Xyoo 1893 Tes Les Xas lub hnub nyoog muaj 20 xyoo. Niaj hnub Leej Phauj Tes Les Xas coj lub neej yoog raws txoj cai kav tsoom Leej Phauj Kas Mes. Niaj hmo nws muab siab rau nyeem Tswv Ntuj cov lus tas zog. Tes Les Xas hais tias tas cov phau ntawv uas nws nyiam tshaj mas yog phau ntawv Moo Zoo vim Tswv Ntuj Lo Lus yog qhov pom kev kaj tib neeg lub siab.

Xyoo 1894 thaum lub 7 hli, Tes Les Xas txiv tau tas sim neej. Lawv 3 viv ncaus ua Leej Phauj nyob hauv lub koom haum Kas Mes, mas lawv mus koom ua lub ntees pam tuag rau lawv txiv tsis tau. Tab sis lawv muab siab rau thov Tswv Ntuj, kom Tswv Ntuj txais lawv txiv tus ntsuj plig mus nyob pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. Lub caij ntawd Tes Les Xas tau sau tej lo lus zoo li no tias “Peb txiv tsis nrog peb nyob lawm, qhov tseeb tiag mas nws chaws mus pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej thiab tau txoj sia nyob mus li lawm. Tab yog peb txiv ncaim ntawm peb mus lawm. Tsis kav zoo li nws tseem nyob ze ze ntawm kuv tag mus li. Niaj hnub nws saib kuv thiab nws pov hwm kuv.”   

Dhau lub caij uas Leej Phauj Tes Les Xas txiv dua nras lawm, tshuav Tes Les Xas tus niam laus Xes Lis ib leeg nyob hauv nws txiv tsev xwb, ces nws thiaj tuaj ua Leej Phauj nyob hauv lub koom haum Kas Mes xws li Tes Les Xas thiab cov viv ncaus.

Tes Les Xas hais rau nws tus niam laus Xes Lis tias “Koj yuav tau nrhiav tej lo lus tseem ceeb nyob hauv Ntawv Ntshiab los txhab zog rau koj lub siab ntseeg.” Ces Xes Lis thiaj muab ob zaj lus luv luv uas nws xaiv nyob hauv Ntawv Ntshiab rau Tes Les Xas nyeem. Yog ob zaj lus no: Ib tug tib neeg twg uas nws lees tias nws yog tus me tshaj luag, mas kom nws tuaj cuag kuv (CPL 9: 4): kuv yuav nplij nej xws li ib tug niam nplij nws tus me tub, kuv yuav puag nej nyob hauv kuv lub xub ntiag. Kuv hlub nej nyob saum hauv caug (HX 66: 12-13).

Tes Les Xas nyeem ob qib lus no mas nws zoo siab kawg. Nyem no Tswv Ntuj qhia Tswv Ntuj txoj hau kev rau nws taug lawm; yog txoj hau kev ua neeg me nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag zoo ib yam li ib tug me nyuam mos liab nyob hauv nws niam lub xub ntiag, yog tias nws tuaj cuag Tswv Ntuj thiab tso siab rau Tswv Ntuj mas Tswv Ntuj yuav nplij nws lub siab ib yam li ib tug niam ib tug txiv nplij nws cov me nyuam, Tswv Ntuj yuav pab kom nws ua ib tug neeg siab ntshiab tiag.

Tas Tes Les Xas sim neej nws tsis tau zoo siab cuag no li. Nws hais tias “Peb Txiv siab zoo nyob saum ntuj, kuv tos nrhw txog lub caij uas koj yuav qhia koj txoj hau kev rau kuv taug. Koj cov txiaj ntsim muaj ntau tshaj qhov kuv tau thov. Kuv cav lus zoo txog koj lub siab khuv leej neeg!” Thaum Tes Les Xas xav txog tej ntawd mas nws to taub tias kawg muaj ib txoj hau kev rau nws taug xwb uas yuav pab tau nws ua neeg siab ntshiab. Txoj hau kev ntawd yog txoj kev tso siab rau Tswv Ntuj thiab txoj kev nyiam Tswv Ntuj tas siab tas ntsws.

Tes Les Xas hnov ib lo lus nyob hauv Ntawv Ntshiab hais tias ‘Ib tug tib neeg twg lees tias nws yog tus me tshaj, mas kom nws tuaj cuag kuv. Kuv yuav hlub nws, kuv yuav nplij nws xws li ib tug niam nplij nws tus tub’, ces txij hnub ntawd los, Tes Les Xas haj yam tso siab rau Huab Tais Yes Xus thiab nws nyiam Huab Tais Yes Xus uas yog tus muaj hwj huam loj tas nrho. Tes Les Xas nrhiav tau txoj hau kev nws taug ces nws xyaum ua tus neeg siab ntshiab. Nws tsis xav txog nws tus kheej ntau dhau. Nws ua tus me tshaj nyob ntawm Yes Xus xub ntiag. Nws lees tias nws yog ib tug neeg pluag kev nyiam Tswv Ntuj thiab pluag kev nyiam kev hlub neeg. Txij hnub Tes Les Xas xav li ntawd, mas nws lub siab nyob kaj lug. Nyem no mus lawm yav tom ntej mas nws yuav taug txoj kev tso siab thiab nyiam Tswv Ntuj tib leeg. Tes Les Xas sau tseg hais tias “Kuv tus Tswv Ntuj, kuv muaj ib lub siab nyiam koj tshaj plaws, ces kuv muab kuv tus kheej ua cov txim hlawv cia rau koj lub siab khuv leej neeg tas nrho.”

Thaum Tes Les Xas muaj 24 xyoos, nws muaj mob loj kawg nkaus, tab sis nws muab siab rau thov Huab Tais Yes Xus tas zog. Nws hais ib co lus zoo li no tias “Kuv paub tias yog Huab Tais Yes Xus pom ib tug tib neeg twg los thov txhaum ntawm Tswv Ntuj, mas Huab Tais Yes Xus hlub tus neeg ntawd ib yam nkaus li tus tub loj leeb rov los nrhiav nws txiv, leej txiv zoo siab uas pom nws tus tub rov los tsev. Huab Tais Yes Xus kuj ua tib yam li ntawd, yog leej twg rov los cuag Tswv Ntuj mas Huab Tais Yes Xus yuav zam tus neeg ntawd cov txhaum. Li ntawd mas niaj hnub kuv muab kuv tus kheej los tso hauv Huab Tais Yes Xus txhais tes. Kuv ua li no kuj yog vim kuv nco txog tej pab neeg uas lawv tau ua txhaum, ces kuv nrog lawv koom ua ib lub siab thiab kuv tso siab rau Huab Tais Yes Xus. Kuv thov Huab Tais Yes Xus pab cawm lawv.”

Xyoo 1897 Tes Les Xas tus mob hnyav zuj zus, ces lub 9 hlis hnub tim 30 nws thiaj tau tag sim neej. Thaum Tes Les Xas yuav tuag, nws cog lus tias “Kuv yuav tseb nplai paj ntshua nplaim poob saum Ntuj los.” Nws puag tus Ntoo Cuam nyob ntawm nws xub ntiag thiab nws thov Ntuj tsis tseg. Nws hais tias “Tswv Ntuj, kuv nyiam koj tas siab tas ntsws.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top