TIM 1 LUB 5 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB YOS XES TUS POV HWM COV NEEG UA HAUJ LWM (ST. JOSEPH THE WORKER)

Hnub tim 1 lub 5 hlis 1955 Vaj Qhia Pis Us tim 12 tsa ua hnub nco txog Leej Ntshiab Yos Xes uas yog Yes Xus txiv thiab tsa nws ua tus pov hwm cov neeg ua hauj lwm hnyav vim lub Koom Txoos xav kom cov neeg ua hauj lwm pom tias lub Koom Txoos tsis tso lawv pov tseg.

Mas Tais Ntawv Moo Zoo sau txog Yos Xes tias yog tus neeg nyiam qhov ncaj, txhais tias Yos Xes yog tus neeg nyiam thiab hwm txoj cai. Thaum Tswv Ntuj tus Tshiab tawm los rau Yos Xes pom hauv npau suav thiab hais kom Yos Xes mus coj Mab Liab los nyob hauv nws tsev, mas Yos Xes teb tias ‘ua li’ thiab ua raws li tus Tshiab hais.

Tom qab Yos Xes thiab Mab Liab nrhiav Yes Xus hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj tas mas Ntawv Moo Zoo tsis hais txog Yos Xes ntxiv lawm. Tej zaum thaum Yes Xus loj mas Yos Xes tau tso ntiaj teb tseg lawm.

Ntawv Moo Zoo tsuas hais tias ‘Yes Xus yog tus kws ntoo tus tub’ thiab peb paub tias Yos Xes yog ib tus kws ntoo ua quab tau zoo nkauj heev nyob hauv Nas Xas Les.’

Nyob hauv txoj kev ntseeg, peb yuav pom tias Yos Xes hwm Tswv Ntuj hnub thiab nquag mus koom cov kab ke raws txoj cai sau tseg.

Yos Xes yog tus yam ntxwv qhia txog lub tsim hauv kev ua hauj lwm ntawm tib neeg lub neej. Yos Xes nyiam nws txoj hauj lwm, nws tsis ua siab me rau nws txoj hauj lwm, nws txaus siab rau nws txoj hauj lwm, nws tsis vam tias yuav muaj cuab tam hauv ntiaj teb no ntau. Yos Xes tsuas xav tias nws txoj hauj lwm yog yam txhawb nqa nws lub cuab lub yig.

Yog li Leej Ntshiab Yos Xes thiaj yog tus yam ntxwv rau cov neeg ua hauj lwm kom lawv kub siab leg lawv txoj hauj lwm thiab nrhiav sij hawm ua Tswv Ntuj tsaug nyob hauv lawv lub neej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top