TIM 1 LUB 6 HLI –NCO TXOG LEEJ NTSHIAB YUS TIS NUS (ST. JUSTINUS MARTYR)

Yus Tis Nus yug los xyoo 100, nyob hauv lub nroog Nas Nplus nyob His Xas Lais teb. Nws tuag xyoo 166. Nws niam nws txiv yog cov neeg teev dab. Yav nws hluas nws nyiam kawm ntau yam txuj txheej siab. Nws xav kawm txoj kev thoob tsib kom xwv nws lub siab thiaj yuav nyob tiaj tus.

Muaj ib zaug Yus Tis Nus mus mloog ib cov kws qhia kev thoob tsib, nws hnov lawv qhia lo lus hais tias “Ua neeg nyob, yuav tsum txawj ua tiag nyiaj ris kev mob kev nkeeg, tsis txhob yws, yuav ua siab ntev ris tej kev nyuaj.” Yus Tis Nus kuj hnov lwm pab neeg thoob tsib qhia zoo li no tias “Hnub nej tso lub ntiaj teb no tseg, mas nej yuav tsis txhawj. Nej tus ntsuj tus plig yuav tsis tuag, tab sis nws sawv ntawm nej lub cev chaws mus hauv ib tug neeg uas nyuam qhuav yug los.”   

Yus Tis Nus kub siab kawm ntau yam txuj tob li ntawd, tab sis nws ntsuas tau tias tej yam txuj ntawd tsis muaj qab hau dab tsi. Ces Yus Tis Nus rov muaj kev ntxhov siab li qub. Lub caij ntawd, nws hnub nyoog muaj 33 xyoos.

Muaj ib hnub Yus Tis Nus mus so nyob ntawm ntug dej ntuj, nws ntsib ib tug yawg laus. Nkawd sib tham ntev loo, ces Yus Tis Nus nthuav nws tej kev nyuaj siab rau tus yawg laus ntawd mloog. Yus Tis Nus nug nws tias “Yuav ua li cas kuv thiaj tau ib lub siab nyob tiaj tus?” Tus yawg laus ntawd kuj yog ib tug neeg ntseeg thiab. Nws teb Yus Tis Nus tias “Koj xyaum nyob ntsiag to, thiab koj txais Ntuj lus twj ywm hauv koj nruab siab, ces koj lub siab lub ntsws yuav rov kaj lug. Saib koj puas kam ua zoo li no: koj maj mam twm Tswv Ntuj Lo Lus, koj yuav qhib koj lub siab los txais Ntawv Ntshiab uas ntim cov Yaj Saub lawv tej lus thiab Huab Tais Yes Xus Pleev lub Moo Zoo thiab tej tsab ntawv uas cov Hauv Paus Xa Lus tau sau tseg. Koj maj mam twm kom nkag siab, koj ib txhij thov Tswv Ntuj pub txoj kev pom kev los kaj koj, yog tias koj ua ob yam no mas koj yuav rov muaj ib lub tswv yim nyob tiaj nyob tus.” 

Tom qab ntawd Yus Tis Nus thiaj kub siab ua raws lo lus tus yawg laus hais. Nws twm Ntawv Ntshiab thiab nws ib txhij thov Tswv Ntuj pab, ces thaum kawg Leej Ntuj Plig Ntshiab tshoj nws siab, nws pib coj tau ib lub neej nyob tiaj nyob tus. Tom qab ntawd tsis ntev, nws thiaj txais lub Cim Ntxuav thiab lub Cim Txhab Zog. Txhua txhia Hnub Chiv nws kub siab nrog ib pawg ntseeg koom siab koom ntsws ua Thaj Txi Ntuj. Nws ua raws Huab Tais Yes Xus lo lus. Nws thiaj txia ntshis ua Tswv Ntuj tus me nyuam nyob hauv Huab Tais Yes Xus lub npe ntshiab.

Txij xyoo 133 mus txog xyoo 166, Yus Tis Nus kub siab sau tej phau ntawv nthuav kev ntseeg, ntau zaus nws mus ntsib cov kws qhia kev thoob tsib, cov neeg ntawd thuam cov neeg ntseeg txog Huab Tais Yes Xus tias “Nej tsis muaj tswv yim kiag. Nej zoo li ib cov neeg qus.”

Yus Tis Nus thiaj li siv Ntawv Ntshiab los qhia lawv txog txoj kev cawm lub qub neej ntawm qhov txhaum. Yus Tis Nus tshaj lus mus raws qhov tseeb, nws hais tias “Tsuas muaj ib txoj hau kev mus raws qhov tseeb xwb, yog txoj kev ntseeg txog Tswv Ntuj, tus tsim lub ntuj lub teb, thiab yog txoj kev ntseeg txog Huab Tais Yes Xus Pleev, tus Huab Tais Cawm Seej.”

Yus Tis Nus tau mus ua tub tshaj Ntuj Lus hauv ob peb lub kuj cuab. Nws tau mus hauv lub tuam ceeb Los Mas ob zaug. Nyob ntawd Yus Tis Nus kuj ua tim khawv txog qhov tseeb rau ntau pab neeg, zaum ob uas nws nyob hauv lub nroog Los Mas, mas muaj ib cov tub rog tuaj ntes nws. Cov tub rog hais tias nws tshaj lus kom neeg tsis txhob saib tus vaj Los Mas ua tus tswv ntuj, thiab tsis txhob coj lub neej zwm rau cov dab li qub. Yog cia Yus Tis Nus ua nws tej dej num ntxiv mus, ces lwm hnub cov neeg ntseeg yuav coob dua cov neeg teev dab.

Xyoo 166, cov tub rog ntes Yus Tis Nus nrog 5 tus txiv neej thiab ib tug poj niam uas lawv yog Yus Tis Nus cov thwj tim. Cov tub rog coj lawv 7 leej ntawd mus cuag lub rooj txiav txim. Tus kws txiav txim lub npe hu ua Lus Tis Kus, nws hais rau Yus Tis Nus tias “Peb tus vaj kav tsoom pej xeem Los Mas, mas tsoom pej xeem yuav tsum teev hawm nws tib leeg. Peb tus vaj yog peb tus tswv ntuj ntag, nej yuav tsum coj peb tej kev teev hawm, thiab nej yuav muab ib cov tsiaj los txi cov dab uas pov hwm peb lub teb chaws. Yog tias nej tsis ua li ntawd, mas nej yuav raug txiav txim thiab nej yuav raug txiav taub hau. Thaum ntawd, saib nej puas muaj peev xwm nce mus pem Ntuj lub Ceeb Tsheej?”

Yus Tis Nus teb tias “Yawg hlob, thov txim ntawm koj, tsis muaj li koj hais. Cia kuv mam ua tiag nyiaj ris tej yam kev nyuaj koj hais no, ces Huab Tais Tswv Ntuj yuav pub paj tshab rau kuv, nws yuav txais kuv mus hauv nws lub teb chaws lom zem!”

Tus nom txiav txim hais ntxiv tias “Koj hais dab tsi li kod? Koj lam xav lam hais xwb!”

Yus Tis Nus teb tias “Koj txhob xav tias kuv lam xav lam hais, kuv yeej ntseeg ruaj nreb tias yuav muaj li kuv nyuam qhuav hais rau koj no tiag!”

Tus nom txiav txim Lus Tis Kus hais tias “Nej yuav tsum tua ib cov tsiaj los txi dab, peb thiaj kam tso nej rov qab mus!” 

Yus Tis Nus teb tias “Ib tug neeg nrhiav tau qhov tseeb, mas nws yuav tsis tso qhov tseeb pov tseg ib zaug. Yog tias koj ntsib ib tus neeg uas nws thim qhov tseeb pov tseg, mas koj yuav hais rau nws tias cas koj yog neeg ruam ua luaj!”

Qhov kawg lub rooj txiav txim thiaj li muab lub txim tuag rau Yus Tis Nus thiab nws cov thwj tim. Cov tub rog coj lawv 7 leej ntawd mus tom lub tshav tua neeg thiab xuas ntaj txiav lawv taub hau.

Yus Tis Nus kub siab nrhiav qhov tseeb ntau xyoo sib law, nws thiaj txiav siab los ntseeg txog Tswv Ntuj, ntseeg txog Huab Tais Yes Xus tus Huab Tais cawm lub qab ntuj neeg. Ces Yus Tis Nus lub siab thiaj rov tau nyob kaj lug. Nws tuaj yeem tuag ua tim khawv txog lub Moo Zoo. Leej Ntuj Plig Ntshiab tau txhawb nqa nws lub siab kom nws ua siab loj siab tawv mus txog hnub kawg. Leej Ntshiab Yus Tis Nus lub neej yog ib yam muaj nqes kawg. Yus Tis Nus yog ib tug piv txwv zoo rau peb yoog.

Leej Ntshiab Yus Tis Nus tau tshaj rau tej pab neeg tias Huab Tais Tswv Ntuj yog tus tsim ntuj tsim teb. Nws yog tus tsim 9 txheej ntuj. Nws tu lub ntiaj teb mus raws qhov dawb huv. Nws puab lub ntiaj teb kom xis nyob, dhau Huab Tais Tswv Ntuj lawd, mas tsis muaj lwm tus Huab Tais.

Niaj Hnub Chiv, peb sib sau los teev Ntuj thiab cav lus zoo txog Tswv Ntuj lub npe. Hnub Chiv yog hnub zoo, rau qhov peb nco ntsoov tias yog hnub uas Huab Tais Yes Xus Pleev sawv ntawm cov tub tuag rov los. Peb ntseeg tias Huab Tais Yes Xus Pleev yog lub hnub ziab lub qab ntuj neeg. Nws npo peb dim ntawm qhov tsaus ntuj. Nws yog tus coj peb kev, peb thiaj taug tau txoj kev pom kev.

 Hnub Chiv, thaum peb sib sau ua thaj txi Ntuj, mas cov mov thiab cov cawv txias ua Leej Pleev lub Cev thiab cov Ntshav uas muaj nqes tas nrho. Yog vim peb ntseeg khov kho txog tej yam npog nrees no, mas peb thiaj paub tias tus tib neeg uas nws txais tau Leej Pleev lub Cev, nws yog tus tib neeg uas Tswv Ntuj daws nws tej txhaum nyob hauv lub Cim Ntxuav. Tsis tas li ntawd xwb, tus tib neeg uas tau txais lub Cim Ntxuav, mas Hnub Chiv nws yuav lees tias nws coj ib lub neej kom haum Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top