TIM 10 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB NQES NKOS LIS NYOB NIS KES (ST. GREGORY OF NYSSA)

Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis yug los xyoo 335 nyob hauv lub nroog Xes Ntxas Les hauv lub kuj cuab Tws Kis. Nws tau tas sim neej xyoo 395.

Nqes Nkos Lis yog ib tug neeg ntse, nws tau mus kawm txuj nyob hauv cov tsev qhia txuj txheej siab. Thaum nws hnub nyoog muaj 20 xyoo tej nws tau ua ib tug xib hwb qhia txuj rau ib pab tub ntxhais hluas. Nws yuav poj niam, ces nws thiab nws poj niam nkawd muaj ob peb tug me nyuam. Nws poj niam yog ib tug neeg nquag thiab muaj lub siab loj siab dav.

Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis siv tas nws lub tswv yim los txhawb kev ntseeg hauv lub Koom Txoos kom xwv tsis txhob muaj ib yam cuav nyob xyaw txhia zaj uas tsoom ntseeg yuav khaws tseg hauv lawv nruab siab. Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis tau hais tias “Ib tug neeg ntseeg uas nws txiav siab coj lub neej ntshiab huv, mas nws yuav coj lub neej yoog raws Huab Tais Tswv Ntuj thiaj yog.”

Txij xyoo 300 mus txog xyoo 400, mas muaj ib cov neeg uas lawv hais tias Huab Tais Yes Xus yog neeg xwb, nws tsis yog Tswv Ntuj. Yog vim li ntawd, mas Tswv Qhia Nqes Nkos Lis thiaj nrog ib pab Tswv Qhia sib sau sab laj nyob hauv lub nroog Koos Taas Tis Nos Pos Lis xyoo 381. Nyob hauv lub Rooj Ncauj Lus Vaj Qhia thiab 200 tawm tug Tswv Qhia ceeb toom tias “Huab Tais Yes Xus Pleev yog Tswv Ntuj Leej Tub tiag. Txij thaum tsis tau muaj lub ntuj thiab lub ntiaj teb, mas Tswv Ntuj Leej Tub yeej ib txwm nyob. Ces Huab Tais Yes Xus yog tseem Tswv Ntuj Leej Tub. Vim nws muaj hwj huam loj cuag li Leej Txiv Tswv Ntuj thiab ntag.”

Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis tau hais lus ntuas cov ntseeg tias “Lub caij Tswv Ntuj Leej Tub ua neej nyob ntiaj teb no mas nws tau ua lub neej pluag, mas peb yuav xyaum yoog raws li Huab Tais Yes Xus tus piv txwv. Peb yuav ua neeg me, tsis txhob khav theeb. Yog tias peb ua neeg pluag hauv peb nruab siab mas txhais tias peb twb nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej lawm.

Hauv fab ntsuj plig, peb yog neeg txom nyem thiab muaj mob muaj nkeeg, ces peb thiaj tos nrhw txog ib tug uas nws yuav pab txhim kho peb lub siab kom zoo. Vim peb yog neeg txhaum mas peb tej siab ntsws thiaj paub txog kev tuag. Nyob ntiaj teb no, mas peb lub siab poob nyob hauv qhov tsaus ntuj nti, ces peb xav kom muaj ib tug xa qhov pom kev tuaj kaj peb lub siab. Niaj hnub peb zoo li ib cov neeg raug ua qhev ces peb xav kom muaj ib tug tuaj pab kom peb rov nyob twj lij. Peb nco txog tej no mas peb thiaj to taub Huab Tais Yes Xus tej dej num. Huab Tais yog tus kws tshuaj tuaj kho peb lub siab kom zoo. Nws yog tus tsa peb ntawm lub qub neej kom xwv peb thiaj rov ciaj sia. Huab Tais Yes Xus yog tus pab txhawb nqa peb lub neej thiab peb tus ntsuj tus plig kom peb rov nyob twj lij.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top