TIM 10 LUB 5 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB DAS MIS EES DES VES AS TES (ST. DAMIEN DE VEUSTER OF MOLOKA’ I)

Thaum yug los mas Leej Ntshiab Das Mis Ees muaj lub npe tias Yos Xes (Jozef), nws yug hnub tim 3 lub 1 hlis 1840 hauv Npes Zis (Belgium). Nws yog tus tub ntxawg ntawm lawv 7 leej me nyuam. Nws txiv ua luam pob kws nyob hauv lawv lub zos.

Thaum muaj 13 xyoos, tus me nyuam Yos Xes tawm hauv kev kawm txuj los pab nws tsev neeg ua hauj lwm hauv lawv daim teb pob kws. 

Xyoo 1858, Yos Xes muaj 18 xyoo ces nws txiav siab mus kawm ua tub tshaj Ntuj lus. Yos Xes mus kawm nyob hauv lub tsev kawm ua Leej Choj hauv Lus Vas Is (Louvain). Yos Xes xaiv lub npe tshiab hu ua ‘Das Mis Ees’, ces nws tau lus tso cai ua tub tshaj Ntuj lus nyob hauv hnub tim 7 lub 10 hli 1860.

Das Mis Ees niaj hnub thov Ntuj nyob ntawm Leej Ntshiab Fas Ntshis Kus Xes Vis Yes daim duab, kom Tswv Ntuj xa nws mus ua tub tshaj Ntuj lus. Ces dhau mus 3 xyoos, Txiv Plig Phas Fis uas yog Das Mis Ees tij laug tau ib tug mob, ces nws mus tshaj kev ntseeg rau pej kum teb tsis tau. Lub haum xeeb thiaj xaiv Das Mis Ees tam nws tij laug mus tshaj Ntuj lus nyob hauv lub pov txwv Has Vais.

Tim 19 lub 3 hlis 1864, Txiv Plig Das Mis Ees tuaj txog lub pov txwv Has Vais thiab txais Cim Tiag Tes ua Leej Choj nyob hauv hnub tim 21 lub 5 hlis.

Ib xyoos tom qab, Txiv Plig Das Mis Ees tau txais txoj hauj lwm tshaj lub Moo Zoo rau thaj tsam Kos Has Las sab pej (Norh Kohala). Nyob lub zim txwv ntawd, lub pov txwv Has Vais tab tom ntsib teeb meem loj yog kev noj qab haus huv, ces thiaj muaj cov tub tshaj Ntuj lus coob leej tau tag sim neej; xws li mob ruas, qhua taum, mob plab kem, mob npaws, mob kas cees, thiab mob ntsws.

Ces cov nom tswv kav lub pov txwv Has Vais thiaj tsa tsab cai tshiab los cais cov neeg mob tawm hauv cov neeg tsis tau mob. Lawv xa cov neeg mob mus nyob rau lub pov txwv Mos Los Kas Is (Moloka’i).

Tswv Qhia hauv Cheeb Koom Txoos Hos Nos Lus Lus ntseeg tias cov neeg mob ruas vam txog cov Leej Choj mus pab lawv, tab sis nws tsis xav yuam ib tug Leej Choj twg lub siab, ces nws thiaj thov Ntuj kom tshoj cov Leej Choj lub siab, ces txawm muaj 4 tug Leej Choj rau npe mus ua txoj hauj lwm saib xyuas cov neeg mob ruas. Muaj ib tug yog Txiv Plig Das Mis Ees.

Xyoo 1873, tim 10 lub 5 hlis, Txiv Plig Das Mis Ees tuaj txog thaj tsam cov neeg mob ruas nyob, yog Kas Laus Pas Pas (Kalaupapa) hauv Mos Los Kas Is. Nyob ntawm no muaj cov mob ruas txog 600 leej. Txiv Plig Das Mis Ees hais rau lawv tias “muaj ib tug yuav ua nej txiv, thiab nyiam nej tshaj txog qhov tias nws yeem ua ib tug neeg zoo xws li nej; nws yeem nrog nej nyob thiab tuag nrog nej.”

Txiv Plig Das Mis Ees nrog lawv txhim tsa ib lub tsev teev Ntuj. Dhau ntawm txoj kab xwm ua Leej Choj lawm, Txiv Plig Das Mis Ees tseem ua tus ntxuav cov neeg mob ruas tej qhov txhab, txhim cov qhov dej, tsa tsev, ua twj taig rau lawv tau siv, ua hleb thiab khawb qhov faus cov tuag. Txiv Plig Das Mis Ees sau ntawv los qhia rau nws tus tij laug tias “kuv ua kom kuv yog ib tug neeg mob ruas nrog cov neeg mob ruas nyob ua ke mas lawv thiaj yuav tau Huab Tais Yes Xus nrog lawv nyob.”

Txiv Plig Das Mis Ees hais rau cov neeg mob ruas tias “txawm ntiaj teb neeg yuav saib tsis taus nej, tab sis Tswv Ntuj saib nej yog cov neej muaj nqes.”

Lub 12 hlis xyoo 1884, Txiv Plig Das Mis Ees ua txoj lwm rau cov neeg mob ruas tau 11 xyoos lawm. Nws kis mob ntawm cov neeg, tsis kav nws tseem niaj hnub tawm mus pab lwm tus zoo xws li qhov qub.

Xyoo 1885, Mas Xas Nas Os Nkos Tos (Masanao Goto) tus kws tshuaj haiv neeg Zis Pees thiaj tuaj saib xyuas Txiv Plig Das Mis Ees, ces nkawd ua phooj ywg.

Txiv Plig Das Mis Ees paub zoo txog nws qhov mob, ces nws yim ua hauj lwm hnyav kom cov hauj lwm npaj tseg cia tiav. Muaj 4 tus neeg siab zoo tuaj pab Txiv Plig leg nws cov hauj lwm yog: Txiv Plig Lus Is Lam Npes (Louis Lambert Conrardy), tus tub rog Yos Xes Dus Tas (Joseph Dutton), tus tub tu mob Yas Kos Xis Nes (James Sinnett) thiab Leej Phauj Mas Lias Nes Kos (Marianne Cope).

Hnub tim 23 lub 3 hlis 1889, Txiv Plig Das Mis Ees mob hnyav ces nws tuag rau hnub tim 15 lub 4 hlis.

Xyoo 1995 thaum lub 6 hli, Koom Txoos tsa Txiv Plig Das Mis Ees ua tus Tim Ntshiab. Txog hnub tim 11 lub 10 hli 2009 Vaj Qhia Npes Nes Dis 16 thiaj tsa Txiv Plig Das Mis Ees ua Leej Ntshiab.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top