TIM 12 LUB 5 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB NES LES AS THIAB AS NKIS LES AS (ST. NEREUS & ACHILLEUS)TIM 12 LUB 5 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB NES LES AS

Nes Les As thiab As Nkis Les As yog 2 kwv tij, nkawd yog tub peeb zeej Los Mas nyob hauv tiam ib. Nes Les As thiab As Nkis Les As zov tus vaj Ntos Mis Tis As Nus (Domitian) tus muam Fas Vias Ntos Mis Tis Las (Flavia Domitilla) lub tsev. Thaum Fas Vias Ntos Mis Tis Las txais kev ntseeg, mas nkawd tau hloov siab tshiab thiab txais Cim Ntxuav ntawm tus hauv paus xa lus Pob Zeb, ces nkawd tso riam tso hmuv pov tseg.

Nyob hauv Paj Lug tsab ntawv sau rau cov ntseeg hauv Los Mas tau hais txog As Nkis Les As tias yog thawj pab ntseeg xws li Fis Los Los Nkos thiab Yus Lias nkawd.

Vim yav thaud Nes Les As thiab As Nkis Les As tau tsim txom cov ntseeg, ces nkawd paub tias thaum nkawd hloov siab tshiab lawm mas yuav ntsib xwv txheej li cas. Tiam sis vim txoj kev ntseeg, nkawd thiaj tsis ntshai cov kev txom nyem ntawd. Nkawd raug tus vaj Los Mas hu ua Tais As Nus (Trainanus) txiav taub hau tuag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top