TIM 12 LUB 5 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB PHAS KHAS (ST. PANCRAS)

Phas Khas yog haiv neeg Los Mas yug xyoo 289. Nws niam yug tau nws ces nws niam txawm tuag lawm, hos nws txiv tuag thaum Phas Kas muaj 8 xyoo, ces nws txiv hlob ua tus tu nws.

Phas Khas nrog nws txiv hlob ntoj kev mus rau tuam ceeb Los Mas. Nkawd hloov siab tshiab los ntseeg txog Yes Xus.

Xyoo 303 tus vaj Los Mas hiam cov neeg ntseeg, ces Phas Khas thiab nws txiv hlob raug ntes. Tus vaj pom tias Phas Khas kub siab rau nws txoj kev ntseeg, tus vaj thiaj ntxias tias yog Phas Khas thim kev ntseeg mas tus vaj yuav pub nyiaj txiag rau Phas Khas, tab sis Phas Khas tsis kam thim kev ntseeg. Tus vaj thiaj kom lawv coj nws mus txiav caj dab tuag ua tim khawv.

Thaum tuag mas Phas Khas muaj 14 xyoos xwb.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top