TIM 13 LUB 4 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB VAJ QHIA MAS TIS NUS TIM IB (ST. POPE MARTIN I)

Leej Ntshiab Vaj Qhia Mas Tis Nus yug hauv Is Tas Lias teb kwv yees xyoo 590-600. Nws yog noob nom tab sis muaj lub siab hlub cov neeg txom nyem.

Xyoo 641 Vaj Qhia Zam tim Plaub kom Mas Tis Nus nqa Koom Txoos cov nyiaj mus pab thiab ua nqe txhiv tsoom ntseeg raug cov Xas Las ntes nyob Das Mas Thias (Dalmatia) thiab Is This Lias (Istria). Tom qab ntawd, Mas Tis Nus tau ua Vaj Qhia This Os Dos (Pope Theodore I) tus tiam lis (legate) nyob Koos Taas Tis Nos Pos Lis.

Xyoo 649 lub Koom Txoos xaiv Mas Tis Nus ua Vaj Qhia. Mas Tis Nus nqua hu tas 105 tus Tswv Qhia tuaj ua lub rooj sab laj hais txog kev tiv thaiv thiab tawm tsam cov ntseeg Hes Les Tis uas hais tias Huab Tais Yes Xus tsis yog tseem tib neeg, tsis yog tus cawm tib neeg dim ntawm kev txhaum.

Xyoo 653 Vaj Qhia Mas Tis Nus tim Ib raug tus vaj Koos Taas Ob nyob Koos Taas Tis Nos Pos Lis liam tias nws fim cov Mawv XIm Lim, ces Vaj Qhia Mas Tis Nus tim Ib raug ntes thiab xa mus nyob rau Nkais Mias (Crimea). Nws tuag nyob ntawd hauv xyoo 655.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top