TIM 13 LUB 7 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB HEES LIS NKOS (ST. HENRY)

Hees Lis Nkos yug xyoo 973 lub 5 hlis ntuj, nws yog tus nom Hees Lis Nkos Ob hauv kuj cuab Npas Vas Lias (Henry II of Bavaria) tus tub.

Xyoo 974 tus nom Hees Lis Nkos Ob muaj lus tsis sib haum nrog tus vaj Los Mas hu ua Os Tos Ob (Otto II) ces tus vaj thiaj ntes Hees Lis Nkos txiv mus kaw. Tab sis Hees Lis Nkos txiv kiav dim thiab sawv tawm tsam tus vaj Os Tos Ob dua, tus vaj thiaj txo Hees Lis Nkos txiv tawm hauv kev ua nom tswj lub kuj cuab Npas Vas Lias thiab xa nws mus nrog Tswv Qhia Fos Mas (Volkmar) hauv Us Thes (Bishop of Utrecht) nyob.

Ntawm Hees Lis Nkos, thaum nws txiv raug xa mus nyob Us Thes lawm, Hees Lis Nkos tau mus nyob hauv His Des Tshais (Hildesheim) thiab kawm kev ntseeg ntawm Tswv Qhia Vos Nkaas (Wolfgang of Regensburg).

Xyoo 983 tus vaj Os Tos Ob tag sim neej, ces lawv tso Hees Lis Nkos txiv rov los ua nom nyob hauv nws lub kuj cuab tab sis xyoo 995 nws txiv tuag ces lawv thiaj tsa Hees Lis Nkos ua nom sawv nws txiv chaw. Thaum ntawd Hees Lis Nkos muaj 22 xyoos.

Xyoo 1001 muaj ib co nom sawv tawm tsam tus vaj Os Tos Peb (Otto III) ces nws hu Hees Lis Nkos kom tuaj pab, tab sis xyoo tom qab tus vaj tuag ua rau tsis muaj tus vaj tshiab sawv los tuav lub teb chaws. Hees Lis Nkos thiaj hais kom Tuam Tswv Qhia nyob Nkos Loos (Cologne) muab rab hmuv ntshiab pub rau nws, mas nws thiaj muaj cai sawv ua vaj kav tas lub teb chaws. Tus Tuam Tswv Qhia tsis kam ces Hees Lis Nkos thiaj ntes nws mus kaw.

Hees Lis Nkos thiaj hais kom Tuam Tswv Qhia nyob Mais (Mainz) pub lub mom teev tsa nws sawv ua vaj nyob Zes Mas Nias. Nws lub npe yog ‘vaj Hees Lis Nkos Ob’.

Xyoo 1004 Hees Lis Nkos sawv kev mus ntaus tus vaj Is Tas Lias raws li cov Tswv Qhia thov. Hees Lis Nkos ntaus tau lub teb chaws Is Tas Lias ces cov Leej Choj thiab cov nom Is Tas Lias cog lus tias lawv yuav hwm Hees Lis Nkos ua lawv tus vaj. Tuam Tswv Qhia As Nus Ob (Arnulf II) pub lub mom teev kub rau Hees Lis Nkos ua vaj kav Is Tas Lias teb. Zaum no Hees Lis Nkos thiaj ntoo ob lub mom kub kav ob lub teb chaws.

Xyoo 1012 Vaj Qhia Xes Ntsis Us Plaub (Sergius IV) tag sim neej, lub Koom Txoos xaiv Npes Nes Dis Yim (Benedict VIII) ua tus Vaj Qhia tshiab, tiam sis muaj neeg tsis pom zoo ces Vaj Qhia thiaj tsiv mus nyob Zes Mas Nias teb thiab thov kev pab ntawm Hees Lis Nkos.

Xyoo 1014 Hees Lis Nkos tuaj txog tuam ceeb Los Mas thiab tsa Npes Nes Dis Yim ua Vaj Qhia ntxiv, ces Vaj Qhia Npes Nes Dis Yim thiaj pub lub mom teev kub tsa Hees Lis Nkos ua tuam vaj kav tas lub teb chaws Los Mas Ntshiab. Thaum ntawd Hees Lis Nkos muaj 41 xyoos.

Hees Lis Nkos muab siab rau mloog cov Txiv Twj Cuab loj nyob Kaws Lws Nis, Fab Kis teb, uas lawv qhia nws kom nws kav teb chaws raws txoj kev mloog Yes Xus lub Moo Zoo. Nws thiab Vaj Qhia sib pab kho cov Leej Choj txoj cai tshiab kom lawv coj tau lub neej ntshiab. Hees Lis Nkos rau siab ntso ua rog tiv thaiv lub Koom Txoos ntawm cov teb chaws coj lwm txoj kev teev hawm.

Xyoo 1024, Hees Lis Nkos thiaj mam tag sim neej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top