TIM 14 LUB 2 HLIS – NCO TXOG EEJ NTSHIAB VAS LES TIS NUS (ST. VALENTINE)

Vas Les Tis Nus yug xyoo 226 hauv Is Tas Lias teb. Thaum Nkaus Dis Us (Claudius Gothicus)sawv ua vaj nyob hauv xyoo 268-270, nws xav kom lub hwj chim ncha moo, nws yuam tsoom pej xeem mus ua tub rog tab sis tsis muaj leej twg kam, nws thiaj tsa tsab cai tsis pub muaj kev sib yuav. Txiv Plig Vas Les Tis Nus pom tias cov tub hluas ntxhais hluas sib sib nyiam tab sis lawv sib qaws ua txij nkawm tsis tau zoo li ntawd, ces nws hlub lawv, nws thiaj hnyiag ua Cim Cog Lus rau cov tub hluas ntxhais hluas.

Ntev mus lub moo no nrov mus txog tus vaj Nkaus Dis Us pob ntseg, Txiv Plig Vas Les Tis Nus thiaj mag ntes coj mus tsim txom nyob hauv tsev loj faj, tab sis cov txij nkawm Txiv Plig Vas Les Tis Nus ua Cim Cog Lus rau, lawv tuaj xyuas nws tsis tseg, lawv nqa pab ntoos tuaj pab txhawb zog rau nws.

Nyob hauv cov neeg tuaj xyuas Txiv Plig Vas Les Tis Nus, muaj ib tug yog tus tub zov tsev loj faj Es Tis Lias tus ntxhais hu ua Ntsus Lias. Nws ob sab qhov muag faj tsis pom kev, nws txiv thiaj tso cai rau nws nqa zaub mov tuaj pub rau Txiv Plig Vas Les Tis Nus tau noj.

Txiv Plig Vas Les Tis Nus qhia nws ntau yam txog Tswv Ntuj thiab txoj kev ntseeg, ces Ntsus Lias thiaj txais kev ntseeg ntawm Txiv Plig.

Muaj ib hnub, Ntsus Lias nug Txiv Plig Vas Les Tis Nus tias “Txiv Plig, yog peb thov Tswv Ntuj, Tswv Ntuj puas hnov peb cov lus thov?” Txiv Plig Vas Les Tis Nus teb tias “Tswv Ntuj yeej yuav hnov peb cov lus thov txog nws mas.” Ces Ntsus Lias txhos caug thov Ntuj, nws thov Ntuj tas nws ob lub qhov muag cia li rov pom kev tuaj lawm tiag. Lub moo no nrov ncha thoob lub nroog, ces hnub tim 14 lub 2 hlis xyoo 269 tus vaj Nkaus Dis Us thiaj muab Txiv Plig Vas Les Tis Nus txiav caj dab.

Ntsus Lias tau cog ib tsob txiv ntoo quav kauv tawg paj tsos paj yeeb rau ntawm Txiv Plig Vas Les Tis Nus lub ntxa ua pov thawj txog nws lub siab nyiam Txiv Plig Vas Les Tis Nus nws tus tseem phooj ywg zoo.

Xyoo 496 Vaj Qhia Ntses Las Xis Us Ib (Pope Gelasius I) thiaj muab hnub tim 14 lub 2 hlis ua hnub nco txog Leej Ntshiab Vas Les Tis Nus.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top