TIM 14 LUB 7 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB NKAS MIS LOS (ST. CAMILLO DE LELLIS)

Leej Ntshiab Nkas Mis Los yug nyob hauv lub nroog Npus Ntxis As Nis Kos (Bucchianico), nyob Is Tas Lias qab teb. Nkas Mis Los yug hnub tim 25 lub 5 hlis xyoo 1550. Nws tuag hnub tim 14 lub 7 hli xyoo 1614.

Nkas Mis Los txiv yog ib tug thawj tub rog tsis muaj sij hawm rov los tsev, nws niam ib leeg tu nws xwb, ces Nkas Mis Las thiaj ua ib tug me nyuam tsis mloog lus, nyiam twv txiaj thiab ua neeg dog dig. Xyoo 1562 Nkas Mis Las niam tuag, Nkas Mis Las txiv thiaj los coj nws mus nrog nws txiv nyob hauv cov yeej tub rog.

Nkas Mis Las muaj 16 xyoo, nws thiaj mus ua tub rog tawm tsam cov Tws Kis. Nkas Mis Los raug phom ntawm caj dab taws, lawv thiaj coj nws los kho nyob hauv tsev kho mob.

Nkas Mis Los tau poo ib co phooj ywg tsis zoo, ces nws raug ntiab tawm tsis pub ua tub rog. Txawm li ntawd, los Nkas Mis Los tsis hloov nws tus yam ntxwv, nws tseem twv txiaj yuam pov ua rau nws tshuav luag nuj nqis ntau. Qhov kawg Nkas Mis Los ua neeg thov khawv, ces nws mus ua zog txhim ib lub tsev rau cov tus koom haum Nkas Pus Tshis (Capuchin).

Txawm tias Nkas Mis Las ua neeg dog dim zoo li ntawd, tsis kav tus tswj cov tub haum xeeb ntsia pom tias muaj ib yam zoo zais tob tob nyob hauv Nkas Mis Las lub siab, ces nws thiaj xav pab rho qhov zoo ntawd kom tshwm tuaj mas nyaj Nkas Mis Las yuav hloov nws lub neej tau. Nws niaj zaus hais lus ntuas Nkas Mis Las ces qhov kawg Nkas Mis Las xeev tau, nws tig los yuav lub siab tshiab nyob hauv xyoo 1575 thaum Nkas Mis Las muaj 25 xyoos.

Nkas Mis Las cog lus nyob hauv lub koom haum Nkas Pus Tshis. Tab sis nws tsis tau cog lus tag ib sim neej, ces tsis ntev nws tawm hauv lub koom haum mus, vim nws lub caj dab taws rov qab mob.

Nkas Mis Los rov mus kho mob nyob hauv lub tsev kho mob Xaas Ntsias Kos Mos (San Giacomo Hospital). Thaum Nkas Mis Las nyob hauv tsev kho mob, nws paub txog cov neeg mob kev txom nyem, nws thiaj txiav txim siab qee tus kheej los ua hauj lwm pab cov neeg mob. Nkas Mis Los muab siab rau ua hauj lwm nyob hauv lub tsev kho mob mus txog thaum nws tau ua tus thawj tswj saib lub tsev kho mob.

Nkas Mis Los tseem coj lub neej xws li yog ib tug tub koom haum Nkas Phus Tshis. Nkas Mis Las xaiv Txiv Plig Fis Lis Pos Nes Lis ua nws tus txiv coj ke (spiritual director).

Nkas Mis Los pom tias cov tub kho mob tsis tshua kub siab saib xyuas cov neeg mob, nws thiaj nqua hu ib co neeg muaj lub siab hlub cov neeg txom nyem los pab nws saib xyuas cov neeg mob. Nkas Mis Los pom tias yog Tswv Ntuj hu nws los ua qhov hauj lwm txhim ib pab neeg muaj lub siab xav saib xyuas cov neeg muaj mob, Txiv Plig Fis Lis Pos Nes Lis kuj pom zoo thiab, ces thiaj muaj neeg pab nyiaj rau Nkas Mis Los mus kawm cov txuj ua Leej Choj, mas nws thiaj yuav los txhim tau ib lub koom haum raws nws lub hom phiaj.

Xyoo 1584 Nkas Mis Los muaj 34 xyoos, Tswv Qhia Tos Mas Nkos Ves (Thomas Goldwell) thiaj pub lub Cim Tiag Tes rau Nkas Mis Los.

Nkas Mis Los thiab 2 tug phooj ywg thiaj tsim lub koom haum pab cov neeg muaj mob (Order of the Ministers of the Sick). Lawv muab siab rau saib thiab kho cov neeg muaj mob rau txhua txhia qhov chaw. Lawv pib ua nyob hauv lub tsev kho mob Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob Los Mas xyoo 1585.

Xyoo 1586 Vaj Qhia Xis Tus Tsib (Pope Sixtus V) muab ntawv pov thawj txog Nkas Mis Los lub koom haum thiab tso cai rau lawv txhim ib lub tsev teev Ntuj hu ua ‘Leej Ntshiab Mab Liab Mas Ntas Las lub tsev teev Ntuj’ nyob hauv tuam ceeb Los Mas.

Xyoo 1588 lawv tau mus saib cov neeg mob nyob hauv lub nroog Nes Pos (Naples). Xyoo 1591, Nkas Mis Los lub koom haum thiaj tau txais daim ntawv zeem tseeb ntawm Vaj Qhia Nqes Nkos Lis Kaum Plaub tias lawv yog cov Leej Choj ib lub koom haum. Lawv coj rawv lo lus tias “Tsob hwb cov neeg mob, txawm tias yuav ntsib kev tuag.”

Xyoo 1594 Nkas Mis Los coj nws cov tub koom haum mus saib xyuas cov neeg mob nyob Mis Las Nos. Txog xyoo 1601 thaum Nkas Mis Los lawv tab tom saib xyuas cov neeg raug mob hauv kob rog Kas Nis Zas (Canizza), lawv lub tsev tsam phooj thiab lawv cov zaub mov raug rhuav thiab raug muab hlawv tas, tsuas tshuav lub cim tus ntoo cuam tsos liab tsis raug puas xwb.

Nkas Mis Los qhov mob tsis zoo mus tas nws sid, tsis kav nws tsis yws thiab tsis muab coj los ua chaw khuam nws cia tsis pub tawm rooj mus pab lwm tus. Tab sis txog xyoo 1607 Nkas Mis Los muaj 57 xyoo lawm, nws thiaj tso tseg kev ua tus coj lub koom haum tab sis nws tseem nrog cov tub rog mus txhua txhia qhov chaw kom tau pab cawm cov neeg raug mob hauv ntsuj rog.

Xyoo 1613 Nkas Mis Los mob hnyav, lawv xa nws los kho nyob hauv Los Mas, ces xyoo tom qab, Nkas Mis Los thiaj mam tuag. Lawv muab nws lub cev zais nyob hauv Leej Nshiab Mab Liab Mas Ntas Las lub tsev teev Ntuj.

Xyoo 1746 Nkas Mis Los raug tsa ua Leej Ntshiab thiab xyoo 1886, Vaj Qhia Lis Os Kaum Peb xaiv Leej Ntshiab Nkas Mis Los ua tus pov hwm cov neeg mob, cov kws kho mob thiab cov tsev kho mob. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top