TIM 15 LUB 5 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB IS XIS DOR TUS KWS LAIJ LIAG (ST. ISIDORE THE FARMER)

Is Xis Dos yug xyoo 1070 hauv tuam ceeb Mas Lis (Madrid), Xyis Pas Yas teb. Lav tsev neeg yog yim neeg pluag txom nyem tab sis ntseeg txog Yes Xus ruaj nreb. Is Xis Dos ua tub zog laij teb rau cov tswv teb nyob hauv lawv lub nroog.

Is Xis Dos yuav Mab Liab Tos Lis Npias ua nws poj niam, ces nkawd muaj ib tug me nyuam. Txawm muaj ib hnub nkawd tus me nyuam poob hauv lub qhov dej tob tob, nkawd thov Ntuj pab ces cov dej cia li txawv ua rau cov dej phwj yaws tuaj, ces nkawd tus me nyuam thiaj ntab tawm tau los.

Txhua hnub sawv ntxov, Is Xis Dos yuav mus koom Thaj Txi Ntuj hauv lub tsev teev Ntuj tso, nws mam mus laij teb. Muaj ib hnub nws tus pawg nrog nws ua hauj lwm laij teb kom rau tus tswv teb tias Is Xis Dos txhob txwm tuaj laij teb lig lig. Tus tswv teb thiaj mus nrhiav Is Xis Dos, pom nws tab tom teev Ntuj hos muaj ib tug Tshiab nqes los laij teb tam Is Xis Dos.

Vim cov Tshiab los pab Is Xis Dos laij teb zoo li ntawd, mas ib hnub twg Is Xis Dos thiaj laij teb tau npaum 3 tug kws laij teb sib pab laij.

Is Xis Dos niaj zaus faib nws pluas mov rau cov neeg txom nyem thiab tej tsiaj tau noj.

Muaj ib hnub hauv caij ntuj no, Is Xis Dos tab tom coj nws cov nplej mus zom tom lub tsev zom nplej, ces Is Xis Dos pom cov noog nquab coob coob nrhiav tsis tau noob nroj noj. Is Xis Dos hlub cov nquab ntawd, nws txawm hliv nws cov nplej ib nrab seev pub cov noog tau noj.

Muaj ntau zaus uas Is Xis Dos pom cov neeg tshaib plab nyob tom tog kev, ces nws coj lawv los noj mov hauv nws tsev.

Is Xis Dos tuag hnub tim 15 lub 5 hlis 1130.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top