TIM 16 LUB 4 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB NPES NAS DES (ST. BERNADETTE SOUBIROUS)

Npes Nas Des yug xyoo 1844 nyob hauv lub zos Luj, Fab Kis qab teb, Npes Nas Des tsev neeg tsis nplua nuj tab sis kuj tsis npluag pes tsawg thiab. Nws niam thiab nws txiv yog ob tug zom hmoov nplej hauv lawv lub zos.

Thaum Npes Nas Des yug tau 2 hnub xwb ces nws niam thiab nws txiv cia li coj nws mus txais lub Cim Ntxuav nyob hauv tsev teev Ntuj. Thaum tus Txiv Plig ua lub Cim Ntxuav rau nws, nws niam thiab txiv thiaj tau xaiv lub npe “Mab Liab Npes Nas Des” rau nws.

Xyoo 1857, muaj ib txoj kev txom nyem tuaj raug rau Npes Nas Des tsev neeg. Yam li muaj neeg nyiag ib hnab hmoov nplej tom Npes Nas Des txiv tus qub thawj tswj lub tsev zom hmoov nplej. Ces luag cia li liam txim rau Npes Nas Des txiv ris thiab coj nws mus kaw tau 8 hnub. Ces Npes Nas Des txiv thiaj poob hauj lwm. Nws raug luag saib tsis taus. Txij ntawd los Npes Nas Des tsev neeg pib poob rau hauv txoj kev txom nyem thiab pluag. Lawv mus ua neej nyob hauv ib lub qub tsev loj faj.

Thaum Npes Nas Des muaj 13 xyoos, nws tsis paub ntawv, tsis txawj nyeem, tsis txawj sau li. Vim nws yog ib tug neeg muaj mob thaum yau los thiab nws yog tus hlob ntawm nws niam thiab nws txiv 9 leeg me nyuam; ces nws yuav tsum tau zov cov yau kom nws niam thiab txiv thiaj tau tes mus ua zog tu luag vaj tu luag tsev kom thiaj tau me ntsis nyiaj los koob nws tsev neeg. Npes Nas Des thiaj tau rov mus tom lub nroog Npas Rhev uas yog lub nroog nws nyob hlob. Nyob tod nws xav mus npaj siab yuav txais lub Cim Yug thawj zaug thiab mus ua zog zov yaj. Tab sis tsis tau raws siab xav vim nyob tod nws niaj hnub mus zov yaj xwb tsis khoom los kawm kev Ntseeg thiab kawm ntawv ntawm Txiv Plig. Ces ib xyoos tom qab Npes Nas Des thiaj ua ib siab khiav rov los nyob Luj. Tab txawm txom nyem npaum li cas los nws ua ib siab tiv kev txom nyem tsuav nws tau mus kawm kev Ntseeg thiab kawm ntawv hauv cov Phauj lub tsev qhia ntawv dawb, kom tau mus txais lub Cim Yug thawj zaug.

Xyoo 1858 muaj tej yam xwm tshwm sim los rau Npes Nas Des lub neej. Yam xwm no yog niam Mab Liab yees rau Npes Nas Des pom xyeem 18 zaus thiab kom Npes Nas Des tshaj Tswv Ntuj cov lus rau ntiaj teb neeg.

Muaj ib hnub, Npes Nas Des tab tom mus txiav taws tom hav zoov. Txawm muaj ib tug poj niam zoo nkauj yees tawm los nyob ntawm ib lub qhov tsua. Tus poj niam zoo nkauj ntawd hnav ib ce khaub ncaws xiav thiab dawb. Nyob ntawm tus poj niam ntawd 2 txhais ko taw, muaj ib co paj ntshua nplaim zoo nkauj kawg. Tus poj niam ntawd luag luag rau Npes Nas Des thiab hais kom Npes Nas Nes nrog nws hais txoj saw Mab Liab. Npes Nas Des tau ntsib tus poj niam ntawd 18 zaug. Txhua txhua zaus muaj cov neeg zej zog raws Npes Nas Des mus hais txoj saw Mab Liab nrog tus poj niam ntawd. Muaj ib zaug tus poj niam ntawd kom Npes Nas Des khawb thaj av uas Npes Nas Des niaj hnub txhos caug, ces txawm muaj dej txhawv hauv los. Cov neeg zej zog ce cov dej ntawd los ntxuav lawv tej mob zoo tas. Npes Nas Des thiaj nug tus poj niam ntawd tias “Koj yog leej twg?”

Tus poj niam ntawd teb tias “Kuv yog tus ntshiab huv.” Txhais tias “Huab Tais Leej Niam.”

Huab Tais Leej Niam thov kom cov neeg tuaj sib sau nyob ntawd muab siab rau thov Ntuj rau cov neeg txhaum. Tom qab ntawd tsis ntev, Npes Nas Des tau txais lub Cim Tiag Tes ua Leej Phauj. Npes Nas Des tuag thaum nws muaj 36 xyoo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top