TIM 17 LUB 3 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB PAS THIV (ST. PATRICK)

Leej Ntshiab Pas Thiv yog haiv neeg Xes Tis, nyob Nplis Tas Nias. Thaum Pas Thiv muaj 16 xyoo, ib co tub sab ua luam neeg ntes nws, lawv muab nws muag rau ib co tswv yug yaj nyob hauv lub pov tswv Ais Lis.

Tus hluas Pas Thiv zov luag tej pab yaj ib ntu ntev li 6 xyoo, lub caij ntawd ces Pas Thiv pib teev Ntuj ntau.

Thaum Pas Thiv muaj 22 xyoos, nws caij nkoj khiav dim mus nyob hauv ib lub tsev Txiv Twj Cuab hu ua Les Lees, nyob Fab Kis qab teb. Nyob ntawd, nws kawm Tswv Ntuj cov txuj.

Pas Thiv txais lub Cim Tiag Tes tsa nws ua Leej Choj nyob hauv lub nroog Aus Xes, hauv xeev ntuj Npus Nkaus, Fab Kis teb. Lub caij ntawd Fab Kis teb tseem hu ua Nkas Lias teb.

Pas Thiv ua Txiv Twj Cuab nyob huav lub pov txwv Les Lees, tab sis nws nco ntsoov txog Ais Lis teb. Nws hais tias “Niaj hnub, kuv hnov cov me nyuam Xes Tis tseem tsis tau yug los nyob hauv lub pov txwv Ais Lis, lawv hu txog kuv tuaj cawm lawv.”

Los txog xyoo 432, Pas Thiv lub hnub nyoog muaj 40 tawm xyoo tej, nws hais rau ib tug Tswv Qhia nyob Nkas Lias teb tias nws hnov Ntuj tuaj tshoj nws kom nws mus tshaj lub Moo Zoo nyob Ais Lis teb. Ces tus Tswv Qhia nyob Nkas Lias thiaj tsa Pas Thiv ua Tswv Qhia thiab xa Pas Thiv mus tshaj lub Moo Zoo rau cov Xes Tis nyob hauv lub pov txwv Ais Lis.

Thaum Pas Thiv tau txais txoj hauj lwm tshaj Yes Xus lub Moo Zoo ntawm tus Tswv Qhia nyob Nkas Lias teb lawm, Pas Thiv thiaj rau siab ntso mus ua nws txoj hauj lwm nyob rau Ais Lis teb.

Thaum ntawd, mas cov Xes Tis lawv tseem coj Dab thiab lawv muab lawv cov txiv muam coj dab hu ua cov Nrws Is Das.

Cov Nrws Is Das ntawd lawv nyob ua tej pab hauv tej lub loog nto koob meej kawg. Niaj xyoo, cov Nrws Is Das siv rab liag kub hlais fav txob uas hlav ntawm cov ceg ntoo ntseej. Cov fav txob zoo kho ntau yam mob. Niaj xyoo cov Nrws Is Das ua cov kab ke hlais fav txob. Vim cov kab ke ntawd mas lawv lub hwj chim nto moo hauv tsoom pej xeem Xes Tis.

Pas Thiv nquag mus fim cov Nrws Is Das. Nws mus nrog cov Nrws Is Das tham thiab nrog lawv sib cav. Nws muaj tom txwv dua cov Nrws Is Das, ces ntau pab Nrws Is Das tau tso lawv txoj kev cai teev dab pov tseg.

Pas Thiv kuj nrog cov kws kwv txhiaj sib tw tsim cov kwv txhiaj cav txog Yes Xus. Pas Thiv coj tau lawv ntau leej los coj kev teev Yes Xus thiab. Lawv sib pab tsim cov kwv txhiaj thiab tsim tej zaj hu nkauj tshaj lub Moo Zoo.

Cov poj niam Xes Tis uas nyob Ais Lis teb lawv yog ib co poj niam muaj lub siab ntseeg Ntuj lo lus sai. Lawv coj tau lawv tus txiv thiab lawv tsev neeg lo nyob hauv lub Koom Txoos. Vim li ntawd, mas tas Ais Lis teb thiaj txais Ntuj Lo Lus sai.

Lawv tej qhov chaw uas yav thaud lawv teev Dab mas lawv cia li muab los ua tej qhov chaw teev Yes Xus.

Cov Xes Tis muaj ntau tus ncej zeb uas thaum ub yog lawv chaw teev Dab, lawv muab  los  txaug ua Yes Xus tus duab rau, ces cov ncej zeb ntawd pab lub teb chaws hawm Yes Xus los txog niaj hnub nyem no.

Xyoo 444, Vaj Qhia tsa Pas Thiv ua Tswv Qhia saib Ais Lis teb. Tswv Qhia Pas Thiv tsa lub tsev hauv paus tshaj Ntuj Lus nyob hauv lub nroog As Mas Nkas.

Pas Thiv tsim tau ntau lub tsev Txiv Twj Cuab nyob ncig As Mas Nkas. Qee lub tsev Txiv Twj Cuab muaj txog peb puas los plaub puas leej Txiv Twj Cuab. Muaj ib lub tsev Txiv Twj Cuab loj cuag li ib lub nroog, vim muaj txog ntawm 3,000 tus Txiv Twj Cuab nyob ua ke. Nyias muaj nyias lub me nyuam tsev nyob.

Tswv Qhia Pas Thiv tuag xyoo 461

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top