TIM 17 LUB 8 HLI – NCO TXOG ZAS DES LAS NUS (ST. JEANNE DELANOUE)

Zas yug xyoo 1666 hauv lub zos Xas Maws, nyob Aas Ntse (Anjou), Fab Kis teb. nws yog tus ntxhais ntxawm ntawm lawv 12 nus muag, yog li Zas thiaj muj ib tug xuj pwm cuaj khaum. Zas niam muag tej toob xib rau cov neeg dhau kev tuaj tsim koob hmoov hauv lawv lub zos, ces thaum Zas muaj 25 xyoos, nws niam tag sim neej, Zas thiaj yog tus tuav txoj hauj lwm no. 

Hnub tsib caug hauv xyoo 1693 Zas ntsib ib tug poj ntsuag hu ua ‘Foos Xuas Fus Tshes (Francoise Fouchet) tuaj tsim koob hmoov. Tus poj ntsuam no hais rau Zas tias tsis tev tom ntej no, nws yuav tau ua cov hauj lwm tsob hwb cov neeg txom nyem. Tsis ntev tom qab, Zas pib ua hauj lwm tu cov me nyuam ntsuag, ces txog qhov kawg, nws tso tseg txoj lag luam muag toob xib, nws qhib lub tsev los tus cov me nyuam ntsuag. Zas muab tas nws lub sij hawm los saib xyuas cov neeg pluag txom nyem. Muaj coob leej ua xyem xyav tias Zas lam ua tej ntawd kom luag tej qhuas txog nws vim Zas ib txwm yog neeg cuaj khaum, tab sis Zas tsis ntau siab yau.

Muaj ib txhia poj niam pom txog cov hauj lwm Zas ua, ces lawv tuaj koom nrog nws txhim lub koom haum Leej Ntshiab As Nas cov Phauj nyob Xas Maws (the Sisters of Saint Anne of Providence of Samur).

Xyoo 1736 Zas muaj 70 xyoo, nws mam tuag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top