TIM 18 LUB 3 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB XIS LIS NYOB YES LUS XAS LES (ST. CYRIL OF JERUSALEM)

Xis Lis yug los nyob hauv lub tuam ceeb Yes Lus Xas Les, His Xas Lais teb xyoo tim 313 tuag xyoo 386. Nws muaj 73 xyoos. 

Thaum Xis Lis muaj 30 tawm xyoo mas nws txais lub Cim Tiag Tes tsa ua Leej Choj. Xyoo 350 Txiv Plig Xis Lis tau txais lub Cim Tiag Tes tsa ua Tswv Qhia.

Txij xyoo 300 mus txog xyoo 400 mas tej pab ntseeg txog Yes Xus tau muab tej yam yuam kev los xyaw kev ntseeg. Qhov yuam kev mas yog qhov lawv hais tias Yes Xus tsis yog Tswv Ntuj, vim nws muaj cev nqaij daim tawv thiab muaj pob txha xws li sawv daws. Yes Xus yog neeg xwb tsis yog Tswv Ntuj.

Thaum Tswv Qhia Xis Lis tshaj Ntuj Lus rau cov ntseeg mas nws hais tias tab txawm Yes Xus yog neeg, tsis kav Yes Xus lub hwj xyeej thiab lub hwj huam loj ib yam nkaus li Leej Txiv Tswv Ntuj thiab. Tswv Ntuj Leej Tub yeej muaj txoj sia nyob txawm hauv Huab Tais Leej Txiv tiag.

Tsis yog Tswv Qhia Xis Lis nws qhia nws ib leeg. Nws muaj ib co phooj ywg ua Tswv Qhia zoo li nws, uas lawv ntseeg ruaj nreb cuag li nws thiab.

Xyoo tim 381 muaj 200 tawm tus Tswv Qhia sib sau ua lub Rooj Ncauj Lus nyob hauv lub nroog Koos Taas Tis Nos Pos Lis, lawv kuj puav leej tshaj tej qho tseem ceeb los txhawb nqa lub Koom Txoos. 

Thaum Tswv Qhia Xis Lis ua tus saib pawg ntseeg hauv lub nroog Yes Lus Xas Les tau ib tog xyoo xwb, muaj ib hmos sawv daws cia li pom ib tug Ntoo Cuam loj loj thiab ci ntsa iab nyob saum ntuj. Tswv Qhia Xis Lis kuj tau sau ib tsab ntawv zeem tseeb txog qhov no.

Nyob hauv thaj tsam Xis Lis nyob, muaj tej pab neeg ntseeg As Lis Yus uas lawv tsis ntseeg tias Yes Xus muaj hwj huam loj npaum li Tswv Ntuj. Cov ntseeg As Lis Yus xav tias lawv yuav coj Tswv Qhia Xis Lis mus rau ib qho chaw xu kev, kom nws tsis txhob tau kev tshaj Ntuj Lus rau tej pawg ntseeg. Ces pab neeg ntawd tuaj ntes Tswv Qhia Xis Lis thiab coj nws mus kaw hauv tsev loj faj nyob deb ntawm teb chaws His Xas Lais.

Tswv Qhia Xis Lis raug kaw nyob hauv tsev loj faj tau 16 xyoo. Nws yim raug tsim txom mas nws txoj kev ntseeg yim ruaj nreb dua qub. Leej Ntshiab Xis Lis tau hais 6 nqe lus no tseg:

1. Yav thaud tseem tsis tau muaj ib yam dab tsi kiag, mas Tswv Ntuj Leej Tub yeej muaj txoj sia nyob txawm lawm. Huab Tais Yes Xus lub hwj huam loj cuag li Huab Tais Leej Txiv lub. Niaj hnub no Yes Xus uas yog Tswv Ntuj Leej Tub nws yog qhov pom kev thiab yog tseem Tswv Ntuj ib yam nkaus li Huab Tais Leej Txiv ntag.

2. Tsoom ntseeg sawv daws, tsis hais nej ua dab tsi kuj xij, nej yuav nco ntsoov ua Ntoo Cuam lub cim los pov hwm nej lub neej thiab txoj sia. Thaum nej ua Ntoo Cuam lub cim mas txhais tias nej los nkaum nyob hauv Tswv Ntuj xub ntiag thiab nej thov tus Huab Tais uas dai ntawm Ntoo Cuam kom nws siv nws lub hwj huam los ntxoov nej.

3. Tsoom ntseeg sawv daws, txhua zaus uas nej hais zaj ‘Peb Txiv nyob saum ntuj’, mas nej kuj yuav hais lo lus no tias ‘Koj lub Ceeb Tsheej los txog.’ Nej yuav thov tias “Txiv khuv leej neeg tas nrho, thov koj nqes los kav tej lus kuv hais, kav tej dej tej num kuv ua, thiab tas tsoom neeg uas nrog kuv nyob ntawm no. Txiv siab zoo, yog tias koj pov hwm kuv mas kuv thiaj yuav muaj ib lub siab dawb huv zuj zus tuaj. Leej Txiv, kuv ua koj tsaug.”

4. Ib txwm los Tswv Ntuj yeej txais peb los ua nws cov me nyuam zoo nyiam nyob hauv Yes Xus Pleev, yog thaum peb txais lub Cim Ntxuav ntag. Peb tau coj lub neej raws li Huab Tais Yes Xus tus duab. Leej Ntuj Plig Ntshiab tau pov hwm thiab pleev Yes Xus lub siab zoo li cas, mas niaj hnub no Leej Ntuj Plig Ntshiab kuj pov hwm peb thiab pleev peb tej siab ntsws ib yam li ntawd thiab. Ces phim peb yuav ua Ntuj tsaug thiab nco txog nws tej txiaj ntsig.

5. Tsoom ntseeg sawv daws, peb txoj sia yog Tswv Ntuj txoj sia uas nws tau pub rau peb nyob hauv Yes Xus Pleev lub npe thiab nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab lub hwj huam. Tswv Ntuj tau cog lus rau peb hais tias yav tom ntej nws yuav pub txoj sia nyob mus li rau peb. Txoj sia ntawd yog txoj sia nyob pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. Ces peb tso siab lug hais tias Tswv Ntuj yuav ua raws li nws tej lus uas nws tau cog tseg ntag.

6. Tsoom ntseeg sawv daws, niaj Hnub Chiv thaum nej sib sau ua thaj txi Ntuj ua ke. Mas muaj ib yam tseem ceeb uas nej yuav muab siab rau ua yog qhov tias nej yuav nco txog tej tus neeg uas tso lub ntiaj teb no tseg lawm. Tsam lawv tseem muaj txhaum, ces nej yuav tau thov Huab Tais Yes Xus pab daws lawv tej txhaum pov tseg. Kom xwv lawv tau mus txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top