TIM 19 LUB 3 HLIS – HNUB HWM LEEJ NTSHIAB YOS XES (ST. JOSEPH)

Yos Xes yog ib tug nyob hauv tus vaj Das Vis caj ces, nws yog ib tug kws ntoo pluag hauj sim tsis kav nws yog neeg coj ncaj thiab ntseeg Ntuj zoo. Lawv tau muab tus me nyuam hluas nkauj Mab Liab qhaib rau Yos Xes, ces Yos Xes paub tias Mab Liab xeeb tub rau hauv nws lub cev lawm, Yos Xes thiaj nrhiav kev nrauj Mab Liab ntsiag ntsiag. Tswv Ntuj tus Tshiab los hais hauv npau suav kom Yos Xes txhob ua li ntawd, ces Yos Xes thiaj coj Mab Liab los ua nws poj niam.

Thaum ntawd lub teb chaws muaj kev txheeb tsoom mej hwm, Yos Xes thiaj sawv kev coj Mab Liab mus sau npe nyob rau Npes Les Hes. Nyob Npes Les Hes mas Mab Liab tau yug tus me nyuam Yes Xus hauv ib lub me nyuam tsev yug tsiaj.

Lub caij Yes Xus yug mas Hes Los kom muab cov me nyuam yug tshiab tua kom tag, ces Ntuj tus Tshiab thiaj hais kom Yos Xes coj nws tsev neeg tsiv mus rau Hais Nkws Tos teb.

Hes Los tuag tas mas Yos Xes thiaj rov los nyob hauv Nas Xas Les raws li tus Tshiab hais qhia.

Yos Xes coj tus me nyuam Yes Xus mus cev rau Tswv Ntuj thiab coj Mab Liab mus ua kab ke ntxuav raws Mais Xes txoj cai nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj hauv Yes Lus Xas Les.

Yos Xes ua ib tug txiv tsev zoo ua hauj lwm saib xyuas nws tsev neeg thiab tu tus me nyuam Yes Xus kom loj hlob nyob hauv Tswv Ntuj lub txiaj ntsim.

Yos Xes niaj xyoo tso nws cov hauj lwm tseg kom tau coj nws tsev neeg mus ua ntees Hla nyob pem Yes Lus Xas Les vim nws nyiam Tswv Ntuj.

Ntawv Moo Zoo tsuas piav txog Yos Xes txij thaum nws thiab niam Mab Liab nrhiav Yes Xus tau 3 hnub hauv Yes Lus Xas Les xwb, dhau ntawd tsis pom piav txog lawm. Yog li tsoom ntseeg thiaj cav tias tej zaum Yos Xes tau tuag hauv xyoo 18 nyob hauv Yes Xus thiab Mab Liab xub ntiag.

Li ntawd, Leej Ntshiab Yos Xes thiaj yog tus Leej Ntshiab pov hwm cov neeg yuav tso ntiaj teb tseg, thiab Leej Ntshiab Yos Xes tseem yog tus pov hwm lub Koom Txoos, cuab yim neeg, cov txiv tsev, cov poj niam daws cev, cov mus kev deb, cov neeg tsiv teb, cov kws ntoo thiab cov tub ua zog thiab.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top