TIM 2 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB NPAS XIS TUS LOJ & NQES NKOS LIS NYOB NAS NTXIS AAS (ST. BASIL THE GREAT & GREGORY NAZIANZEN)

Xyoo 329 Leej Ntshiab Npas Xis yug los nyob hauv lub nroog Xes Ntxas Les uas nyob Tws Kis teb. Thaum Npas Xis hnub nyoog muaj 19 xyoos tej, mas nws mus kawm txuj nyob hauv lub tuam ceeb Koos Taas Tis Nos Pos Lis thiab lub nroog As Thes Nas. Thaum nws tab tom kawm ntawv mas nws tsis tau txais lub Cim Ntxuav. Nws kawm ntawv tiav mas nws rov los nyob hauv nws lub nroog, nws npaj siab ua ib tug nom kom nws lub npe thiaj yuav nto moo. Leej Ntshiab Npas Xis muaj ib tug muam hu ua Mas Qhis. Mas Qhis yog ib tug neeg ntseeg tau ntev xyoo los lawm. Nws ntseeg Ntuj zoo kawg. Nws muaj ib lub siab dawb huv. Nws ntuas Npas Xis tias “Ua cas koj lub siab pheej xeeb rau ntau yam nyob ntiaj teb no? Koj yuam kev loj kawg! Ua cas koj tsis nco qab txog peb tej yawg koob uas lawv tau ntseeg txog Huab Tais Yes Xus. Lawv tuaj yeem tuag ua tim khawv txog Yes Xus lub Moo Zoo?”

Mas Qhis cov lus ntawd raug Npas Xis siab kawg. Ces Npas Xis swb nws tus muam cov lus. Li ntawd, Npas Xis thiaj txais lub Cim Ntxuav. Tom qab Npas Xis txais lub Cim Ntxuav tas, mas nws pib hnov tej yam tseeb hauv nws nruab siab zoo cuag li nws rov yug los tshiab. Ces nws muab tas nws lub cuab tam muag, nws mus nyob ib qho xu kev thiab nws pib coj lub neej twj cuab. Npas Xis txhob txwm ua li ntawd kom nws tau ua lub neej npuab Tswv Ntuj. Tsis ntev tom qab, mas muaj ib pab txiv neej tuaj nrog nws koom nyob ua ke. Lawv thiaj tsim ib lub Koom Haum ua neeg twj cuab. Ces Npas Xis thiaj sau ib txoj cai los rau cov neeg twj cuab coj kav lawv lub neej mus li.

Xyoo 362, Leej Ntshiab Npas Xis hnub nyoog muaj 33 xyoos. Tus Tswv Qhia uas saib pawg ntseeg hauv lub nroog Xes Ntxas Les thiaj hu Leej Ntshiab Npas Xis tuaj nrog nws nyob, thiab kom Leej Ntshiab Npas Xis pab saib pawg ntseeg nyob ntawd. Leej Ntshiab Npas Xis saib cov ntseeg tau ib ntus ces nws thiaj li txais lub Cim Tiag Tes ua Leej Choj.

Xyoo 370, tus Tswv Qhia hauv lub nroog Xes Ntxas Les tau tas sim neej. Ces Leej Ntshiab Npas Xis thiaj mam los txais lub Cim Tiag Tes ua Tswv Qhia. Ces tas 9 xyoos sib law mas Leej Ntshiab Npas Xis ua tus saib pawg ntseeg nyob hauv thaj tsam ntawd.

Leej Ntshiab Npas Xis muab siab rau txhawb nqa cov neeg txom nyem thiab cov neeg pluag. Muaj ib hnub Leej Ntshiab Npas Xis hnov tias nyob hauv nws lub nroog muaj ib tug yawg laus laus thiab pluag pluag, nws tsis muaj nyiaj los yug nws tsev neeg. Tus yawg laus ntawd thiaj muag nws ib tug tub mus ua luag qhev. Thaum Leej Ntshiab Npas Xis hnov txog qhov ntawd mas nws tu siab kawg. Ces niaj hnub chiv nws ntuas tsoom ntseeg nyob hauv tsev teev Ntuj hais tias “Cov mov seem mas nej muaj ntau. Nej noj tsis tas li tiag! Thov nej muab nej cov mov seem pub rau cov neeg tshaib noj los mas. Nej cov mov seem yuav yog lawv tug. Tej ris tsho uas nej muaj, mas nej cia li muab pub rau cov neeg txom nyem uas tsis muaj ris tsho hnav. Nej tej nyiaj txiag uas nej muab faus hauv av mas nej yuav muab pub rau cov neeg pluag. Hais qhov tseeb mas nej tej nyiaj txiag yeej yog cov neeg pluag lawv ntiag tug thiab.”

Leej Ntshiab Npas Xis txhib tsoom ntseeg thiab cov tsis tau ntseeg kom sawv daws tuaj sib sau ua zaub mov ua ke thiab nqa mus faib rau cov neeg txom nyem noj. Leej Ntshiab Npas Xis kuj koom nrog sawv daws ua zaub ua mov thiab ua hauj lwm. Tsis tas li ntawd xwb, nws kuj npaj tej yam tshuaj mus pab kho cov neeg muaj mob thiab nws thov Ntuj pab rau cov neeg uas lawv yuav tso lub ntiaj teb no tseg.

Leej Ntshiab Npas Xis nrog 200 tawm tug Tswv Qhia koom siab los tiv cov neeg uas lawv txoj kev ntseeg txawv. Cov neeg ntawd tsis ntseeg tias Yes Xus yog tus tseem Tswv Ntuj ib yam li Huab Tais Leej Txiv thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab. Ces Leej Ntshiab Npas Xis thiaj sau ntau phau ntawv los nthuav qhov tseeb hauv kev ntseeg. Cov phau ntawv ntawd qhia meej kawg nkaus, ces qhov kawg cov neeg uas lawv txoj kev ntseeg txawv thiaj tsawg zuj zus.

Leej Ntshiab Npas Xis tau hais tias “Yog peb cia Leej Ntuj Plig Ntshiab kav peb tej siab ntsws mas Leej Ntuj Plig Ntshiab yeej ua tau tej yam loj kawg nkaus hauv peb nruab siab, piv li nws pub kom peb tso siab rau peb Txiv tus uas khuv leej neeg tas nrho nyob saum ntuj. Leej Ntuj Plig Ntshiab tseem pub kom Tswv Ntuj kev pom kev ci ntsa iab hauv peb nruab siab. Qhov kawg mas Leej Ntuj Plig Ntshiab tseem pub peb txais Tswv Ntuj lub hwj chim los ua peb ntiag tug nyob pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej thiab.”

Leej Ntshiab Npas Xis hais txog cov Tshiab pov hwm neeg tias “Peb txhua tus neeg ntseeg nyias muaj nyias ib tug Tshiab uas pov hwm nyias tag mus li. Tus Tshiab ntawd yog tus tuav peb tes thiab coj peb kev kom xwv muaj ib hnub peb tau txais txoj sia nyob mus li nyob pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.”

Leej Ntshiab Npas Xis tau tas sim neej xyoo 379, yam li yog 2 xyoos ua ntej ntawm lub Rooj Ncauj Lus nyob Koos Taas Tis Nos Pos Lis. Xyoo 381 ntawd lawv thiaj tab meeg tshaj tej lo lus txog Peb Leeg Huab Tais thiab txog Huab Tais Yes Xus uas nws yog tus tseem Tswv Ntuj.

Txij xyoo 381 los mas tsoom ntseeg txog Huab Tais Yes Xus nyob hauv lub Koom Txoos thiaj ntseeg tias tej yam hais txog Yes Xus puav leej yog qhov tseeb, tsis muaj ib yam cuav ib yam dag nyob xyaw peb txoj kev ntseeg li.

Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis yug xyoo 329 hauv xeev Kas Das Pos, Tws Kis teb. Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis thiab Leej Ntshiab Npas Xis ua ke mus kawm txuj hais txog Tswv Ntuj nyob As Thes Nas teb. Kawm tas mas nkawd rov qab los ua Txiv Twj Cuab nyob Tws Kis teb. Nkawd ua phooj ywg sib txhib hauv txoj kev nyiam Tswv Ntuj.

Tom qab nkawd mus kawm txuj rov los txog Tws Kis teb tsis ntev, mas Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis hnov tias nws tus phooj ywg txhim ib lub tsev rau ib pab neeg twj cuab nyob, ces Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis thiaj li txiav siab mus nrog nws tus phooj ywg Leej Ntshiab Npas Xis nyob ua ke. Tau ob peb xyoo tom qab mas Leej Ntshiab Nqes Nkos tau txais lub Cim Tiag Tes ua Leej Choj.

Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis nyiam teev Ntuj twj ywm thiab tsim tej zaj hu nkauj teev Ntuj. Thaum ntawd nws pib sau tej phau ntawv nthuav kev ntseeg. Ces cov Tswv Qhia thiab cov neeg ntseeg uas nyob hauv Tws Kis teb qhuas txog Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis tej zaj lus nthuav kev ntseeg kawg. Lawv tsa Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis ua Tswv Qhia nyob hauv lub nroog Nas Ntxis Aas.

Thaum Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis hnub nyoog 40 tawm xyoo, mas ib pab Tswv Qhia xaiv nws los ua tus Tswv Qhia nyob hauv lub nroog Xas Xis Mas. Tsis ntev tom qab ntawd Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis kuj raug xaiv los ua tus Tswv Qhia nyob hauv lub tuam ceeb Koos Taas Tis Nos Pos Lis. Thaum nws mus txog hauv lub tuam ceeb nws hnov tej lo lus hais tias cov Tswv Qhia uas lawv xaiv nws los ua Tswv Qhia, mas lawv muaj ob pab uas hais tsis sib haum. Ib txhia xav kom nws ua Tswv Qhia nyob hauv lub tuam ceeb Koos Taas Tis Nos Pos Lis. Hos ib txhia tsis pom zoo kiag.

Thaum Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis hnov txog qhov ntawd mas nws hais rau lawv tias “Qhov nej hais tsis sib haum mas kuv tsis xav li cas. Tab sis qhov kuv tau txiav txim ib siab mas yog kuv yuav tsis ua Tswv Qhia nyob hauv lub tuam ceeb no!”

Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis ua Tswv Qhia nyob ntawd tau 18 lub hlis xwb, ces nws rov mus tsev thiab nrog ib pab Leej Choj koom coj lub neej nyob twj cuab, nyob hauv lub nroog Nas Ntxis Aas. Nws thiaj rov ua tej yam hauj lwm uas thaum ub nws pib ua los lawm, yam li nws sau tej phau ntawv nthuav kev ntseeg tseeb kawg uas tsis muaj ib yam cuav xyaw lub Moo Zoo.

Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis tau sau tej lo lus zoo li no hais tias “Huab Tais Tswv Ntuj pub ntau yam txiaj ntsim rau peb. Tab sis lub txiaj ntsim loj thiab muaj nqe tshaj plaws mas yog lub Cim Ntxuav. Yog ib tug neeg twg txais lub Cim Ntxuav mas Tswv Ntuj ntxuav nws tej txim txhaum pov tseg. Tswv Ntuj ua kom tus neeg ntawd plhis tshiab tuaj thiab ua Tswv Ntuj ib tug me nyuam. Thiab Tswv Ntuj xa qhov pom kev tuaj kaj tus neeg ntawd lub siab.

Huab Tais Tswv Ntuj yog tus tswv ntawm peb lub neej thiab peb txoj sia. Ces peb yuav tso siab tias tsis muaj ib yam dab tsi phem tuaj nphav tau peb. Yog hnub twg muaj ib yam dab tsi txawv txav tshwm nyob hauv peb lub neej mas peb yuav nco ntsoov tias Tswv Ntuj yeej paub zoo txog qhov ntawd. Muaj ib yam uas peb yuav ntshai txog mas yog qhov tias nyob tsam peb poob hauv txoj kev ua txhaum, ces peb yuav nrug mus deb ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Qhov ntawd mas yog qhov peb ntshai tshaj thiab peb yuav ceev faj tas mus li.”

Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis sau ntuas cov xaiv lub neej ua Leej Choj tias “Nyob rau lub teb chaws twg kuj xij, tus Leej Choj uas nws saib ib pawg ntseeg mas nws yuav tsum coj ib lub neej nyob ze ze ntawm Tswv Ntuj lub siab. Yog tias nws ua li mas nws yuav muaj peev xwm coj cov neeg ntseeg mus cuag Tswv Ntuj tau. Thaum tus Leej Choj teev Ntuj, mas nws yuav tsum nco tias nws ib txhij nrog Ntuj cov Tshiab koom cav lus zoo txog Tswv Ntuj. Tsis tas li ntawd, tus Leej Choj kuj nrog Huab Tais Yes Xus koom ua Leej Choj. Nws thiaj yuav nco ntsoov Tswv Ntuj cov txiaj ntsim, vim tias Tswv Ntuj tau xaiv nws los puab Ntuj tus duab nyob hauv cov ntseeg lub siab. Niaj hnub muaj tej pab neeg uas lawv tsim nyog mus pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, kuj yog vim cov Leej Choj lub luag hauj lwm ua lawv ua tau zoo. Ib tug Leej Choj mas nws yuav coj lub neej nrog Tswv Ntuj koom ib txoj sia, nws kuj pab txhawb tsoom neeg kom sawv daws tau nrog Huab Tais Tswv Ntuj koom ib txoj sia thiab.”

Thiab Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis kuj ntuas cov ntseeg tias “Nyob hauv ib fiab mas peb ua pa 12 los 13 zaug. Li ntawd, peb yuav qhib peb lub siab los nco txog Tswv Ntuj nyob hauv ib fiab no 15 los 17 zaug puas tau?”

Xyoo 390, Leej Ntshiab Nqes Nkos Lis tas sim neej. Nws muaj 60 xyoo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top