TIM 2 LUB 5 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB AS THAS NAS  (ST. ATHANASIUS OF ALEXANDRIA)

Leej Ntshiab As Thas Nas yug xyoo 296. Nws niam nws txiv yog neeg ntseeg Ntuj, ces nws txais lub Cim Ntxuav thaum nws tseem yau. Thaum nws txais lub Cim Tiag Tes ua Leej Choj tas, mas nws mus nrog Tswv Qhia hauv lub nroog As Les Xas Nros nyob.

Xyoo 325 hauv lub nroog Nis Kes (Nicea), muaj ib co Tswv Qhia sib sau ua lub Rooj Ncauj Lus, Txiv Plig As Thas Nas kuj nrog lawv sab laj thiab. Thaum ntawd, cov Tswv Qhia sib koom siab sau ib zaj teev Ntuj hu ua ‘Kuv ntseeg txog Tswv Ntuj’, yog zaj ntseeg uas tsoom ntseeg tseem siv los txog lub zim txwv no.

Hauv zaj teev Ntuj kuv ntseeg txog Tswv Ntuj ntawd, muaj ob qib lus tseem ceeb xws li ‘Huab Tais Yes Xus yog Tswv Ntuj tseem Leej Tub yug los ua neeg xws li peb tsoom neeg’, thiab qib lus tias ‘Leej Ntuj Plig Ntshiab kuj yog tseem Tswv Ntuj, vim nws muaj hwj chim loj sib npaug li Huab Tais Leej Txiv.’

Tos cov Tswv Qhia tau tshaj 2 qib lus no, yog vim lawv xav qhia qhov tseeb rau cov Txiv Plig uas lawv ntseeg As Lis Yus zaj tswv yim hais tias ‘tus tseem Tswv Ntuj kawg yog Huab Tais Leej Txiv tib leeg xwb, hos Huab Tais Yes Xus tsuas yog ib tug neeg muaj lub siab ntshiab dawb huv xws li ib tug neeg xwb, nws tsis yog Tswv Ntuj. Hais txog Leej Ntuj Plig Ntshiab, mas yog ib lub zog uas Huab Tais Leej Txiv xa tuaj pab tsoom neeg nyob ntiaj teb no xwb, Leej Ntuj Plig Ntshiab tsis yog Tswv Ntuj.’

Thaum ntawd, Txiv Plig As Thas Nas koom nrog tas tsoom Tswv Qhia ua lub Rooj Ncauj Lus nyob Nis Kes, nws hais tias As Lis Yus yuam kev loj kawg, nws pom tias As Lis Yus yuam kev qhov twg. Ces sawv daws qhuas txog Txiv Plig As Thas Nas kev thoob tsib.

Xyoo 328, Txiv Plig As Thas Nas muaj hnub nyoog 32 xyoos. Nws yog ib tug Leej Choj tseem hluas, tsis kav, cov Tswv Qhia tsa nws ua Tswv Qhia  saib lub Koom Txoos nyob As Les Xas Nros.

Txij xyoo 328 mus txog xyoo 335, Tswv Qhia As Thas Nas kub siab mus xyuas cov ntseeg nyob hauv nws lub Koom Txoos, nws nyiam mus tsham cov Leej Choj thiab cov Leej Tij uas lawv mus ua tej pab Txiv Twj Cuab nyob Hais Nkws Tos qab teb. Tswv Qhia As Thas Nas tau mus nyob hli puav nrog tus Txiv Twj Cuab As Nthos Nyus.

Nyob As Les Xas Nros muaj tej tus Tswv Qhia thiab ib cov Txiv Plig uas lawv npuab As Lis Yus zaj tswv yim, ces lawv thov kom tus tuam vaj Los Mas Koos Taas Tes muab Tswv Qhia As Thas Nas tshem tawm. Lawv hais tias yog tsis muab Tswv Qhia As Thas Nas txo mas ntev mus lub Koom Txoos nyob As Les Xas Nros yuav kav tas cov Koom Txoos nyob sab hnub tuaj. Lawv sib sau ib pab ntxub Tswv Qhia As Thas Nas los ua ib lub Rooj Ncauj Lus nyob Tws Los, lawv liam rau As Thas Nas tias nws tau kom luag muab ib tug neeg ncaim ntawm lub Koom Txoos tua pov tseg, thiab nws nyiag yuav ib tug poj niam tuaj nrog nws nyob. Lawv ntiav ib tug poj niam kom liam rau Tswv Qhia As Thas Nas.

Nyob nyob muaj ib hnub lawv pom tus neeg uas lawv hais tias raug As Thas Nas muab tua tshwm tuaj, thiab tus poj niam lawv ntiav kom liam tias nws tau nrog Tswv Qhia As Thas Nas nyob ntawd txawm hais tias tus Tswv Qhia nws tau nrog nyob mas yog ib tug Tswv Qhia hauv cov uas tuaj txiav txim rau Tswv Qhia As Thas Nas, nws tsis tau nrog Tswv Qhia As Thas Nas nyob.

Tswv Qhia As Thas Nas mus txog Koos Taas Tis Nos Pos Lis, nws hais rau Koos Taas Tes tias cov As Lis Yus siab nkaus. Tab sis nyob hauv tus vaj lub tuam tsev muaj ntau leej tsis nyiam Tswv Qhia As Thas Nas, ces tus vaj thiaj kom Tswv Qhia As Thas Nas mus nyob Tes Ves (Treves), Zes Mas Nias teb.

Tswv Qhia As Thas Nas raug mus nyob txim li ntawd 4 zaug ntxiv yog xyoo 337 As Thas Nas rov los ua Tswv Qhia nyob As Les Xas Nros, tiam sis cov As Lis Yus nrov qab ua lus rau nws, ces tus vaj thiaj xa nws mus nyob Is Tas Lias qaum teb tau 2 lub xyoos. Nyob ntawd, As Thas Nas tau qhia cov ntseeg sab hnub poob kom lawv txawj ua Txiv Twj Cuab.

Thuam Tswv Qhia As Thas Nas raug txim li ntawd, nws luag ntxhi hais tias “Tsis ntshai, kawg yog tej twv huab yuav dua ntais xwb.”

Xyoo 346 As Thas Nas rov los nyob As Les Xas Nros, nws tau sau ntau tsab ntawv teb rau cov ncaim ntawm lub Koom Txoos. Txog xyoo 355 cov Tswv Qhia nxub As Thas Nas tau rov hais kom tus vaj rov muab Tswv Qhia As Thas Nas txo, ces As Thas Nas thiaj khiav mus tsiv nraim nyob teb chaws quav poj hauv Hais Nkws Tos teb tau 6 lub xyoo.

Thaum Koos Taas Tes tuag lawm, As Thas Nas thiaj rov los ua Tswv Qhia nyob As Les Xas Nros dua. As Thas Nas ua lub Rooj Ncauj Lus nyob As Les Xas Nros, muaj cov Tswv Qhia mob siab rau mloog lub Koom Txoos kev cai tuaj nrog nws sab laj. Lawv sau ntawv mus rau txhua qhov chaw hais tias tus twg xav nyob hauv lub Koom Txoos mas yuav tsis txhob ntseeg As Lis Yus zaj tswv yim.

Thaum lawv ua lub Rooj Ncauj Lus, As Thas Nas txhob txwm hais nrov nrov tias “Cov vaj Los Mas tsis muaj cai kav lub Koom Txoos.” Ces As Thas Nas thiaj rov raug mus nyob txim 2 zaug ntxiv.

Xyoo 365 tus vaj xav ntiab Tswv Qhia As Thas Nas zaum 5, tab sis tsoom pej xeem nyob As Les Xas Nros nyiam As Thas Nas ces tus vaj Los Mas ntshai ntiab As Thas Nas.

Xyoo 373 Tswv Qhia As Thas Nas tas sim neej. Nws lub hnub nyoog yog 78 xyoo.

Tas Tswv Qhia As Thas Nas sim neej, nws tau ua 2 yam meej kawg: tiv cov As Lis Yus, thiab qhia cov Tswv Qhia kom txhob ua cov vaj tus qhev.

Tswv Qhia As Thas Nas yog thawj tug tsis tau tuag ua tim khawv tiam sis cov neeg ntseeg hauv lub Koom Txoos hu nws ua ‘Leej Ntshiab’, lawv hais tias txawm nws tsis tau tuag ua tim khawv, los nws tau ua Txiv Lees Ntseeg, tsim nyog yuav hwm nws zoo ib yam li cov tuag ua Yes Xu stim khawv.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top