TIM 20 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB XES NPAS TIAS NUS (ST. SEBASTIAN)

Leej Ntshiab Xes Npas Tias Nus yug xyoo 255 hauv Nkos (Fab Kis teb). Xes Npas Tias Nus yog tus vaj Dias Les Xias Nus (Diocletianus) ib tug tub rog, nws ua kab xwm loj nyob hauv tus vaj lub tuam tsev. Tus vaj Dias Les Xias Nus hiam cov neeg ntseeg, ces Xes Npas Tias Nus nqa khaub ncaws thiab txhiam xws mus pab cov neeg ntseeg yam ntsiag ntsiag. Xes Npas Tias Nus tseem nyiag tshaj txoj kev ntseeg rau nws cov phooj ywg tub rog. Muaj ib co tub rog tsis nyiam Xes Npas Tias Nus, lawv mus hais qhia rau tus vaj, ces Xes Npas Tias Nus raug muab hneev tua kom tuag.

Lawv muab Xes Npas Tias Nus khi rau ntawm ib tug ntoo, ces lawv xuas hneev tua nws. Xub ntsia nws ib ce lo ntshav tas. lawv xav tias nws tuag lawm, ces lawv tso nws lub cev nyob ntawd.

Muaj ib tug poj niam thiab ib cov neeg ntseeg tuaj nqa Xes Npas Tias Nus lub cev mus faus, tab sis lawv pom tias nws tsis tau tuag, lawv coj nws los kho.

Xes Npas Tias Nus cov qhov txhab zoo tas, nws mus tos tus vaj kev thiab thov kom tus vaj khuv leej cov neeg ntseeg txom txom nyem, cov laus, cov poj niam thiab cov me nyuam. Tus vaj hnov li ntawd, nws yim npau taws dua qub. Tus vaj kom lawv ntes Xes Npas Tias Nus coj mus tsim txom. Lawv xuas saw hlau nplawm thiab xuas pas ntoo ntaus Xes Npas Tias Nus kom tuag. Xes Npas Tias Nus ib ce lo ntshav liab vog, nws tsa ncauj thov Tswv Ntuj tias “Kuv tus Huab Tais Ntuj, thov koj zam txhaum rau lawv.” Xes Npas Tias Nus tsa suab thov li ntawd tas, nws mam tuag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top