TIM 20 LUB 7 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB AS POS LIS NAS LIS (ST. APOLLINARIS)

Leej Ntshiab As Pos Lis Nas Lis yog haiv neeg Xis Lias yug nyob As Nthias Kias, tuag nyob Is Tas Lias teb.

As Pos Lis Nas Lis yog Leej Ntshiab Pob Zeb ib tug thwj tim tau mus ua Tswv Qhia nyob Las Vees Nas (Ravenna) hauv tiam 1. Nws niaj xyoo ntsib kev iab hiam mus tas 26 lub xyoo nws nyob Las Vees Nas.

As Pos Lis Nas Lis kub siab tshaj lub Moo Zoo thiab nws hais lus tau ntxim zeej tsoom siab, ces tsis ntev txawm muaj ib co neeg hloov siab tshiab, tab sis kuj ua rau ib txhia npau taws thiab tsis nyiam, ces cov neeg siab phem txawm iab hiam thiab pib tsim txom As Pos Lis Nas Lis. Lawv coj As Pos Lis Nas Lis mus pov tseg tom ntug hiav txwv.

Muaj neeg tuaj pom As Pos Lis Nas Lis raug mob hnyav yuav tuag, ces lawv npog As Pos Lis Nas Lis cia tsis pub cov neeg siab phem pom.

As Pos Lis Nas Lis qhov mob zoo tas, nws rov tawm mus tshaj lub Moo Zoo hauv lub nroog, ces cov neeg siab phem rov ntes tau. Lawv yuam As Pos Lis Nas Lias mus ko taw do saum cov hluav ncaig cig liab liab thiab ntiab nws tawm hauv lub nroog mus.

As Pos Lis Nas Lis mus tshaj lub Moo Zoo rau thaj tsham As Es Mis Lias (Aemillia) ib ntus, nws rov qab los rau Las Vees Nas yog zaum peb. As Pos Lis Nas Lis raug ntes thiab raug ntaus ib ce ntsuab tas, ces lawv coj nws mus kaw hauv tsev loj faj. As Pos Lis Nas Lis tsis pom hnub tsis pom hli thiab tshaib plab tau 4 hnub ces lawv xa nws mus raug tsim txom nyob Hes Las teb. Qhov kawg lawv rov qab xa As Pos Lis Nas Lis los rau Is Tas Lias teb.

As Pos Lis Nas Lis rov tuaj rau Las Vees Nas yog zaum tim plaub, tus vaj Los Mas hu ua Ves Pas Xis As Nus (Vespasianus) siv tsab cai ntiab cov neeg ua Ntuj kev cai tawm hauv lub teb chaws, ces cov neeg ntseeg thiaj rov muab As Pos Lis Nas Lis zais tau ib ntus.

Muaj ib hnub thaum As Pos Lis Nas Lis tab tom tawm tuaj txog ntawm lub qhov rooj nroog, cov neeg tsis ua Ntuj kev cai pom nws, lawv rov hiam nws dua. As Pos Lis Nas Lis muaj sia nyob 7 hnub ntxiv, ces nws mam tuag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top