TIM 21 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB AS NYES (ST. AGNES OF ROME)

Lus Las Tis Nas ‘As Nyes’ txhais tias ‘me nyuam yaj’, hos lus Hes Las txhais tias ‘ntshiab huv’. As Nyes yog haiv neeg Los Mas, thaum nws muaj hnub nyoog 13 xyoos nws tau ua tim khawv txog kev ntseeg.

As Nyes yug xyoo 291 hauv tsev neeg ntseeg. Thaum As Nyes muaj 12 xyoos, tus nom kav lub zos tus tub tuaj thov yuav nws ua poj niam, As Nyes tsis kam yuav, nws hais tias “Kuv tau cog lus rau tus tswv tsim lub sim ceeb, tus tswv nto moo tias kuv yuav coj lub neej tab seeb.”

As Nyes lo lus teb no ua rau tus hluas npau taws heev, nws thiaj ntes As Nyes xa mus cuag nws txiv. Tus nom ntxias kom As Nyes hloov siab tig los yuav nws tus tub npaum cas los tsis tau, ces thiaj xa As Nyes mus nyob hauv tsev niam ntiav, tab sis Ntuj tus Tshiab los pov hwm nws cia.

Tom qab tus nom yuam kom As Nyes hwm cov Los Mas li mlom, As Nyes tsis kam; nws tsa tes hawm Ntuj thiab ua Ntoo Cuam Lub Cim txog Leej Txiv, Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig.

Thaum tus nom pom li ntawd, tus nom thiaj kom lawv hle As Nyes li khaub ncaws thiab coj nws mus tso tom ntug kev rau ib zeej tsoom thuam. Muaj ib tus txiv neej pom As Nyes nyob liab qab li ntawd, ces nws xav qhov tsis zoo hauv nruab siab. Thaum ntawd txawm muaj ib kab xob laim ua rau tus txiv neej ntawm dig muag.

Tus nom tsim txom As Nyes li cas los tsis tau, ces thiaj muab txim tuag rau As Nyes. As Nyes tsis ntshai kev tuag, nws luag ntxhi txais kev tuag xws li tus nkauj xwb xyiv fab txais nraug vauv.

Muaj ntau leej thov kom As Nyes txhob ua li, As Nyes hais rau lawv tias “Yog kuv yuav raws nej siab, mas yuav ua rau kuv tus txij nkawm tu siab. Huab Tais Ntuj tau xaiv kuv thiab kuv yog Hua Tais tus txij nkawm.”

Lawv muab As Nyes hlawv los nws tsis ua cas, ces lawv thiaj coj nws mus txiav caj dab; As Nyes mam li tuag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top