TIM 21 LUB 6 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB LUS IS KOOM NTXAS (ST. LOUIS DE GANZAGUE)

Lus Is yug los xyoo 1568 nyob Is Tas Lias qaum teb. Nws txiv yog tus vaj Xyis Pas Yas hu ua Fis Lis Pos Ob ib tug nom txheej siab nyob hauv lub nroog Mas Tos Vas.

Txij thaum nws yav yau, Lus Is nyiam Yes Xus thiab nquag teev Ntuj. Tab sis nws kheev npau taws, nws siab luv, nws tsis nyiam mloog luag hais, nws tsuas xav kom luag mloog nws xwb. Ces Lus Is niam kheev hais rau nws tias “Kev hais lus tsis zoo, tab txawm yus hais ib los me me xwb, tsis kav tsis haum Tswv Ntuj lub siab.”

Lus Is nco ntsoov nws niam cov lus qhia, nws kho tej yam tsis zoo ntawm nws tus kheej, ces Lus Is hloov ua ib tug neeg siab zoo thiab nyiam teev Ntuj.
Thaum Lus Is muaj 11 xyoos, nws cog lus nyob tab seeb ib sim neej. Thaum muaj 16 xyoo, nws sau siab raws li Leej Ntshiab Los Yos Las txoj kev xyaum yuam siab, ces Lus Is txiav siab tias nws yuav tsis hloov nws txiv ua kab xwm nyob hauv tus vaj  Xyis Pas Yas lub tuam tsev, nws cia nws tus kwv ua kab xwm txheej siab ntawd. 

Lus Is muaj 18 xyoo, nws pib xyaum ua ib tug tub haum xeeb nyob hauv lub Koom Haum Yes Xus hauv tuam ceeb Los Mas. Lus Is muab siab rau mloog cov hlob. Lus Is xyaum ua neeg me thiab xyaum ua txhua yam hauj lwm.

Xyoo 1590 Lus Is ua tub haum xeeb nyob Los Mas tau 5 xyoos, muaj ib tug mob aws ri mus nyob hauv lub nroog Los Mas. Lus Is niaj hnub mus pab cov neeg mob, ua rau nws kis tus mob aws ntawd, ces xyoo 1591 Lus Is thiaj tuag. Nws puag rawv tus ntoo cuam.

Thaum Lus Is tuag, nws hnub nyoog muaj 23 xyoos. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top