TIM 21 LUB 7 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB LOS LEES NYOB NPIS DIS XIS (ST. LAWRENCE OF BRIDISI)

Leej Ntshiab Los Lees lub npe yog ‘Ntsus Lis Os – Xes Ntxas Les – Lus Xos (Giulio Cesare Russo) yug xyoo 1559 hnub tim 22 lub 7 hli hauv Npis Dis Xis, kuj cuab Nes Nplaws, Is Tas Lias teb. Lawv tsev neeg yog neeg ua luam.

Thaum Los Lees muaj 12 xyoos, nws txiv tau tso lawv tseg, Los Lees mus nrog nws txiv hlob nyob thiab kawm ntawv nyob hauv Ves Nis.

Thaum muaj 16 xyoo, Los Lees txiav siab mus nyob hauv lub koom haum cov Leej Tij Nkas Pus Tshis. Los Lees txais Cim Tiag Tes ua Leej Choj thaum nws muaj 23 xyoos.

Txiv Plig Los Lees txawj hais ntau xeem lus ces nws thiaj nthuav Tswv Ntuj Lo Lus tau ntxim cov neeg nruab liaj lub siab, mas nws lub npe thiaj ncha mus ntau cheeb tsam. Txiv Plig Los Lees yog ib tug kws txuj ces nws thiaj sau ntawv nthuav Koom Txoos kev ntseeg tseg cia tau ntau phau.

Thaum muaj 31 xyoos, cov tub koom haum Nkas Pus Tshis nyob Tas Khas Nis xaiv Txiv Plig Los Lees los ua tus tswj lawv. Thaum muaj 40 xyoo, Txiv Plig Los Lees ua tus tswj cov tub koom haum nyob Los Mas, ces Vaj Qhia Nkes Mees Yim (Pope Clement VIII) thiaj muab hauj lwm rau Txiv Plig Los Lees ua tus tshaj Ntuj Lus rau cov haiv neeg Yus Das nyob hauv lub nroog vim nws yog tus txawj hais lus Hes Nplaws.

Txiv Plig Los Lees mus tshaj lub Moo Zoo rau Zes Mas Nias teb thiab Aus Rias teb, nws ntuas tsoom ntseeg kom txhob pom zoo nrog cov Plos Tes Taas lub tswv yim, thiab nws ntuas ib pab Plos Tes Taas kom rov los nyob hauv lub Koom Txoos.

Xyoo 1601 tus vaj Lus Dos Ob (Rudolph II) xaiv Txiv Plig Los Lees ua tus xib hwb coj nws pab tub rog sawv tawm tsam cov Os Tos Mas nyob hauv Hoos Nqias teb. Ntsuj rog dhau tas, Txiv Plig Los Lees raug xaiv tsa ua tus tswj lub koom haum Nkas Pus Tshis. Nws tuav lub koom haum tau 3 xyoos ces nws tawm mus ua hauj lwm rau lub Koom Txoos, yog ua Vaj Qhia tus tiam lis nyob Npas Vas Lias (Bavaria), Zes Mas Nias teb. Tom qab nws ua tiam lis nyob Xyis Pas Yas.

Txiv Plig Los Lees tuag hnub tim 22 lub 7 hli 1619 hauv tuam ceeb Lis Npoos, Pos Tws Nkas teb.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top