TIM 23 LUB 2 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB POV LIS (ST. POLYCARP)

Pov Lis los yog Pos Lis Kas Pos yug los nyob hauv ib yim neeg ntseeg, nyob Tws Kis teb. Thaum nws tseem yau, nws niam thiab nws txiv twb coj nws mus txais lub Cim Ntxuav lawm. Yav Pov Lis hluas mas nws tau kawm Tswv Ntuj Lo Lus ntawm tus Hauv Paus Paus Xa Lus Zam. Tas Pov Lis sim neej, nws yog ib tug neeg taug txoj kev nyiam Tswv Ntuj thiab hlub luag tej raws li tus Hauv Paus Xa Lus Zam cov lus qhia.

Xyoo 120, Pov Lis tau txais Cim Tiag Tes ua Tswv Qhia, nws saib ib pawg ntseeg nyob hauv lub nroog Xaws Mws Nas uas nyob Tws Kis teb. Nws tau ua Tswv Ntuj txoj hauj lwm zoo li ntawd 35 xyoos mus txog xyoo 155.

Muaj ib hnub, Pov Lis sau ib tsab ntawv ntuas cov ntseeg nyob hauv nroog Fis Lis Pos hais tias: Leej twg lam txhais Ntawv Ntshiab los mus raws nws tej kev ntshaw ub ntshaw no, mas tus neeg ntawd tsis tau qhib nws lub siab rau qhov tseeb.

Pov Lis tseem hais ntxiv tias peb yuav muab siab rau teev Ntuj thiab coj cov kab ke yoo, mas peb thiaj li yuav tsis swb tej lus haub lus ntxias. Li ntawd, kom peb tsoom ntseeg to taub tias lub zim txwv no nyob hauv cov teb chaws uas peb nyob, cov neeg ntseeg Ntuj ruaj nreb mas yog cov neeg uas lawv kub siab teev Ntuj, thiab yog cov uas lawv txawj yuam lawv lub cev mus raws kev zoo kev tsim txiaj.

Xyoo 155 muaj ib co tub rog tuaj ntes Pov Lis, nws paub tias lawv yuav tuaj ntes nws, tiam sis nws nyob twj ywm hauv tsev. Nws tsis khiav mus nkaum., nws ua siab tawv qhawv li ntawd kom tau ua ib tug piv txwv zoo txhawb nqa nws pawg ntseeg. Thaum cov tub rog tuaj txog, lawv muab nws ntes thiab pav nws ob txhais tes, lawv cab nws mus tom lub tsev txiav txim. Tus nom txiav txim hu ua Kuas Das Tus hais rau Pov Lis tias “Yog koj thim kev ntseeg, mas koj yuav dim ntawm kev tuag thiab peb yuav tso koj rov qab mus tsev.”

Pov Lis teb tias “Kuv twb ntseeg Ntuj tau 86 xyoo los lawm. Huab Tais Tswv Ntuj txuag kuv lub neej zoo tas nrho. Yog tias hnub no kuv thim kuv txoj kev ntseeg, mas txhais tias kuv yog ib tug neeg tsis muaj tswv yim thiab kuv txoj kev ntseeg los txog tav no tsis muaj qab hau!”

Kuas Das Tus hais ntxiv tias “Koj yuav hwm tus vaj Xes Ntxas los koj yuav hwm koj tus Tswv Ntuj?”

Pov Lis teb tias “Koj tsis hnov cov lus kuv hais lod? Kuv tau hais rau koj tias kuv ntseeg txog Huab Tais Yes Xus no ned! Yog koj xav kom kuv qhia qhov tseeb rau koj txog kuv txoj kev ntseeg, mas koj yuav tau nrog kuv tham ib hnub, ces koj thiaj yuav paub!”

Thaum ntawd Pov Lis nyob ruaj nreb hauv txoj kev ntseeg. Leej Ntuj Plig Ntshiab tuaj nyob puv nws siab, ces nws muaj peev xwm hais tej lo lus tawv rau tus nom txiav txim.

Tus nom txiav txim rov hais tej lo lus hem Pov Lis tias “Yog koj tsis hloov siab, mas nyob tsis deb ntawm no kuv muaj ib cov tsiaj tsiv tsaim. Kuv yuav muab koj rau cov tsiaj ntawd sib huas ntag!”

Pov Lis teb tias “Koj ua raws li koj xav ua mas! Kuv yeej yuav tsis thim kev ntseeg ib zaug li!”

Kuas Das Tus hais tias “Kuv yuav tsis ua li ntawd rau koj! Kuv yuav rauv ib lub cub tawg kom cig hlob hlob, ces yuav muab koj hlawv nyob saum cov nplaim taws!”

Pov Lis teb tias “Tab yog koj xav hlawv, mas koj hlawv. Kuv yuav tsis thim kev ntseeg ib zaug li!”

Kuas Das Tus thiaj kom cov tub rog nqa ib cov ntsia hlau los, ces lawv npaj muab Pov Lis ntsia rau saum ib tug ntoo cuam nyob ze qhov chaw lawv yuav hlawv nws.

Pov Lis hais rau cov tub rog tias “Nej txhob ua li! Nej tsuas muab ib cov hlua los pav kuv tes taw xwb txaus lawm! Kuv yuav tsis ntiag tsis nti.”

Cov tub rog ua raws li Pov Lis hais. Lawv thiaj rauv taws thiab muab Pov Lis hlawv. Pov Lis thov Ntuj nrov nrov tias “Huab Tais Tswv Ntuj siab zoo! Koj yog Huab Tais Yes Xus Leej Txiv. Kuv cav lus zoo txog koj lub npe rau qhov tias koj tseem pub lub caij no rau kuv. Yog lub caij kuv yuav tau nrog Huab Tais Yes Xus koom siab koom ntsws.”

Pov Lis hais li ntawd tas ces nws txoj sia tu nrho.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top