TIM 23 LUB 3 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB TUB LIS NPIS YAUS (ST. TURIBIUS OF MOGROVEJO)

Xyoo 1538 Tub Lis Npis Yaus yug los nyob Xyis Pas Yas teb. Xyoov 1564, nws muaj 26 xyoo, tus vaj kav Xyis Pas Yas teb tsa Tub Lis Npis Yaus ua tus txiav txim rau cov rhuav kev ntseeg hauv lub xeev Les Os, nyob Xyis Pas Yas toob fab pej.

Tub Lis Npis Yaus txais lub cim Tiag Tes tsa nws ua Leej Choj thiab Tswv Qhia, ces thaum nws hnub nyoog muaj 42 xyoos, nws mus ua Tswv Qhia nyob hauv lub tuam ceeb Lis Mas, Pes Lus teb.

Thuam Tswv Qhia Tub Lis Npis Yaus tuaj txog Pes Lus teb nws siab ntxhov  hnyo vim nws pom cov nom Xyis Pas Yas quab yuam cov As Mes Lis Ntias, thiab nws pom cov Leej Choj coj tus yam ntxwv tsis phim ib tug tub tshaj Ntuj Lus.

Tub Lis Npis Yaus xub mus xyuas nws lub Cheeb Koom Txoos uas ntev li 1,000 Km. nyob hauv cov leej roob As Ntes. Nws siv tas 5 xyoos thiaj tsham tau cov zos As Mes Lis Ntias thawj lwm. Zaum ob nws siv 3 xyoos ntau.

Thaum muaj 68 xyoo. Tus Lis Npis Yaus mus ko taw mus tsham cov zos zaum tim peb ces nws tas sim neej.

Tswv Qhia Tub Lis Npis Yaus nquag hu cov Leej Choj los sau siab thiab sab laj ua ke. Nws qhib ib co tsev qhia txuj rau cov tub hluas npaj ua Leej Choj. Nws tsim ntau lub tsev kho cov neeg mob.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top