TIM 23 LUB 4 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB NTSIS OS (ST. GEORGE)

Keeb kwm piav tias Ntsis Os nrog zaj laug sib tua ces Ntsis Os yeej tus zaj laug. Tab sis qhov tseeb tiag mas yog Ntsis Os yeej tib neeg kev fiv dab.

Ntsis Os yog ib tug vaj txheeb Pas Les Tis Nas yug xyoo 275 los yog 281 ntawd.

Tom qab nws txiv tuag tas, Ntsis Os niam coj nws rov los nyob Lis Das, hauv Yus Das teb. Nyob ntawd, Ntsis Os tau kawm txuj thiab ua tub rog xws li nws txiv. Qhov kawg nws tau nce ua vaj txheeb thaum hnub nyoog tsis tau nto 30 xyoo.

Ntsis Os raug tsa ua txoj hauj lwm pov hwm tus vaj Ntais Os Nkes Tis As Nus

Xyoo 303 tus vaj Los Mas hu ua Ntais Os Nkes Tis As Nus tso cai kom cov nom tswv tsim txom cov teev hawm Yes Xus, tus vaj txheeb Ntsis Os lees tias nws yog cov ntseeg Yes Xus thiab sawv los tawm tsam tus vaj Los Mas txoj cai. Tus vaj thiaj ntes Ntsis Os coj mus txiav caj dab.

Ntsis Os txoj kev tuag ua rau muaj coob leej tau hloov siab tshiab, xws li tus poj vaj As Les Xas Ntas thiab tus thawj leej choj As Thas Nas Xis Us.

Leej Ntshiab Ntsis Os yog tus Leej Ntshiab pov hwm Aas Kiv teb.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top