TIM 26 LUB 7 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB YOS AS KIS THIAB AS NAS (ST. JOACHIM & ANNE)

Yog As Kis yog Das Vis caj ces nyob hauv lub zos Nas Xas Les, Nkas Lis Lais. Thaum Yos As Kis yuav As Nas lawm, nkawd tsiv los nyob hauv Yes Lus Xas Les.

Yos As Kis yog neeg nplua nuj thiab muaj lub siab ncaj, nws nyiam muab nyiaj pab cov tsev txoos thiab pub rau cov neeg txom nyem. Yos As Kis thiab As Nas nkawd tsis muaj me nyuam ces cov leej choj thiaj tsis kam txais nkawd cov txim txi Ntuj vim cov Yus Das ib txwm ntseeg tias cov neeg tsis muaj tub muaj ki mas vim Tswv Ntuj tsis nyiam lawv. Yos As Kis tu siab rau nkawd txoj hmoov phem, nws mus yoo mov thov Ntuj nyob teb chaws suab puam tau 40 hnub ces ib tug Tshiab tawm los hais rau Yos As Kis tias Tswv Ntuj yuav pub ib tug me ntxhais rau nkawd.

Yos As Kis rov los txog tsev, nws hais qhia rau As Nas ces As Nas cog lus rau Tswv Ntuj tias nws yuav cev tus me ntxhais no rau Tswv Ntuj ua Tswv Ntuj tus ntxhais txib.

Tsis ntev ces As Nas txawm daws cev, nws yug tau tug me ntxhais tiag. Nkawd tis npe rau tus me nyuam hu ua ‘Mab Liab’ txhais tias ‘tus puv txiaj ntsim’.

Thaum Mab Liab muaj 3 xyoos, nkawd thiaj cev tus me nyuam rau Tswv Ntuj nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj nyob Yes Lus Xas Les.

Nyob hauv tiam 4 cov ntseeg hauv Yes Lus Yas Les tau txhim ib lub tsev teev Ntuj los hwm nkawd. Nkawd 2 lub cev tuag yog faus nyob ntawm lub tsev teev Ntuj ntawd.  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top