TIM 27 LUB 1 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB AS NTSES LAS (ST. ANGELA MERICI)

As Ntses Las yug nyob lub nroog Des Xis Xas Nos (Desenzano), nyob Is Tas Lias qaum teb. As Ntses Las yug xyoo 1474, nws tuag xyoo 1540. As Ntses Las tsev neeg muaj kev ntseeg zoo heev, lawv niaj hmo teev Ntuj ua ke. Nws txiv nyeem txog cov Leej Ntshiab lub neej rau lawv mloog txhua hnub. As Ntses Las thiab nws tus niam laus niaj hmo koom teev Ntuj ua ke thiab ua cov hauj lwm them txim txhaum. As Ntses Las niam txiv thiab tus niam laus tau tas sim neej tseg As Ntses Las ua ntsuag, ces As Ntses Las tus txiv dab laug thiaj tuaj tos As Ntses Las mus nrog nws nyob. As Ntses Las cov plaub hau ntaug thiab zoo nkauj ua rau nws ntshai tsam cov txiv neej nyiam nws, ces lawv tuaj yuav nws mus ua poj niam, As Ntses Las thiaj muab kua tshauv los ntxuav plaub hau kom cov plaub hau ntxhib.

As Ntses Las qhib siab rau Leej Ntuj Plig Ntshiab ua tus coj kev, thiab As Ntses Las muaj lub siab nyiam Tswv Ntuj thiab ib zeej tsoom neeg; yog li thaum As Ntses Las muaj 15 xyoos, nws xav qee lub neej rau Tswv Ntuj, nws thov tus dab laug tso nws mus kawm nyob hauv cov Leej Phauj lub tsev. As Ntses Las xaiv kawm nyob hauv cov phauj Fas Ntshis Kaas lub tsev, nws cog lus tias yuav coj lub neej pluag raws li lub Moo Zoo.

Phauj As Ntses Las tau txais lub txiaj ntsim pab kom nws nyiaj taus kev txom nyem, ces muaj ib hnub Tswv Ntuj yees tawm los qhia nws tias nws yuav yog tus coj ntawm tas tsoom poj niam muaj lub siab ntshiab siab zoo, uas lawv muab tas lawv sim neej los ua hauj lwm rau Ntuj.

Thaum Phauj As Ntses Las muaj 22 xyoos, nws rov mus saib nws tsev neeg. Nws pom tias cov me nyuam nyob hauv nws lub zos lawv tsis muaj kev kawm, tsis paub txog kev ncaj ncees thiab tsis paub kev ntseeg. Nws thiaj sau 12 tug ntxhais nyob hauv lub nroog Nples Sias (Brescia) los coj lub neej tab seeb nyob ua ke. Nws qhia lawv kom ua ib co neeg paub txuj thiab ua neeg zoo.

Thaum muaj 50 xyoo, Phauj As Ntses Las nrog ib co Leej Phauj caij nkoj hla dej ntuj yuav mus tim lub nroog ntshaib Yes Lus Xas Les. Tab sis thaum tuaj txog lub pov txwv Khes Tas, nws ob lub qhov muag cia li faj tsis pom kev, ces nws cov phooj ywg thiaj tuav nws tes mus txog Yes Lus Xas Les.

Lawv coj Phauj As Ntses Las nce mus saum lub roob Nkos Nkos Tas, qhov chaw Huab Tais Yes Xus raug dai saum Ntoo Cuam, Phauj As Ntses Las txhos caug teev Ntuj nyob ntawd ntev loo.

Txog hnub lawv tawm hauv lub tsheej Yes Lus Xas Les rov los txog lub pov txwv Khes Tas, Phauj As Ntses Las tab tom teev Ntuj nyob ntawm ib tug Ntoo Cuam ua cas nws ob sab qhov muag cia li rov pom kev xws li qhov qub tuaj, ces Phauj As Ntses Las ua Tswv Ntuj tsaug.

Muaj ib zaug thaum Phauj As Ntses Las lawv nyob hauv dej ntuj, muaj cua daj cua dub thiab nag xob hlob heev tau 9 hnub sib law, tsis tas li, txawm muaj cov tub sab caum lawv qab thiab, ces Phauj As Ntses Las thov Ntuj tas zog, txawm muaj ib nthwv cua tshuab ntsawj tom qab tuaj ua rau lub nkoj khiav ceev dim hauv cov tub sab tes.

Xyoo 1528 Phauj As Ntses Las mus tsham Vaj Qhia Nkes Mees Xya nyob hauv tuam ceeb Los Mas. Vaj Qhia txhib kom nws tshais chaw los nyob hauv Los Mas, los pab tu cov me nyuam hauv lub tuam ceeb, tab sis Phauj As Ntses Las lub siab tsis kheev, ces nws thiaj tsis txais Vaj Qhia lo lus vim tias nws xav tsa ib lub haum xeeb nyob Nples Sias thiab lub zim txwv ntawd, muaj ib pab neeg hauv Nples Sias tig mus poo Lus Thes lub tswv yim.

Phauj As Ntses Las rov los txog Nples Sias, nws mus tsim koob hmoov nyob Vas Las Los (Varallo) vim nyob ntawd lawv txhim tsa ib lub zos ua piv txwv txog lub tsheej Yes Lus Xas Les.

Phauj As Ntses Las pom tias cov poj niam yog tus tam hais txog kev pauv ntxeev hauv lub ntiaj teb no kom muaj kev sib nyiam, kev koom siab, thiab kev haum xeeb. Yog li hnub tim 25 lub 11 hlis 1535, Phauj As Ntses Las thiab 28 tus ntxhais hluas thiaj txhim tsa lub haum xeeb cov ntxhais nkauj xwb nyob hauv lub nroog Nples Sias, lawv muab Leej Ntshiab Aws Xaws Las ua tus pov hwm lub haum xeeb. Lub haum xeeb lub npe yog ‘haum xeeb Aws Xaws Lees (Ursuline). Cov ntxhais hauv lub haum xeeb, lawv nyob nrawv hauv lawv vaj tse, lawv mob siab teev Ntuj, ua neeg tsim txiaj, muab Huab Tais Yes Xus saib ua qhov loj, thiab kub siab pab cov neeg txom nyem.

Phauj As Ntses Las tuav lub haum xeeb tau 5 xyoos, ces hnub tim 27 lub 1 hlis 1540, nws mob hnyav ces thiaj tso lub ntiaj teb tseg. Phauj As Ntses Las tau hais ib lo lus tseg tias “Nyob hauv lub neej no koj yuav xaiv ua qhov zoo xwb, thaum txog lub caij yuav tso lub neej no tseg koj rov xav txog mas koj thiaj yuav tsis tu siab rau cov hauj lwm koj tau ua.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top