TIM 27 LUB 6 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB XIS LIS NYOB AS LES XAS NRIAS (ST. CYRIL OF ALEXANDRIA)

Xis Lis yog ib tug Leej Choj haiv neeg Hais Nkws Tos. Nws ua Tswv Qhia nyob hauv lub nroog As Les Xas Nrias, Hais Nkws Tos teb. Xis Lis yug xyoo 387 thiab tuag hnub tim 17 lub 6 hli xyoo 444. 

Xis Lis yog ib tug neeg siab kub, tab sis nws lub siab ntse thiab tshaj lij kawg, nws paub ntau yam, ces xyoo 403 nws nrog nws tus txiv dab laug Tswv Qhia Tes Os Fis Los (Theophilus I of Alexandria) tsa lub rooj sab laj nyob Koos Taas Tis Nos Pos Lis los txo Zam Ncauj Kub (John Chrysostom) tawm hauv kev ua Tswv Qhia nyob Koos Taas Tis Nos Pos Lis.

Xyoo 412, Tswv Qhia Tes Os Fis Los tas sim neej, lawv thiaj xaiv Xis Lis ua tus Tswv Qhia nyob As Les Xas Nrias, yog hnub tim 18 lub 10 hli ntuj. Thaum ntawd Xis Lis muaj 25 xyoos.

Thawj xyoo uas Xis Lis coj lub Koom Txoos, mas nws ntsib teeb meem ntau kawg los ntawm cov yuav Nos Vas Tus (Novatus) zaj tswv yim tsis kheev cov thim kev ntseeg rov los koom nyob hauv lub Koom Txoos. Tab sis nws txuag cov neeg ntseeg zoo thiab nws kav sawv daws nyob hauv kev thaj yeeb.

Xyoo 428 Nes Tos Lis Yus (Nestorius) qhia ib zaj tswv yim yuam kev txog Tswv Ntuj thiab niam Mab Liab, ces tas cov Tswv Qhia thiaj ua lub Rooj Ncauj Lus nyob Es Fes Xos (The Council of Ephesus) nyob hauv xyoo 431. Tswv Qhia Xis Lis yog tus ua thawj coj lub Rooj Ncauj Lus. Cov Tswv Qhia zeem tseeb tias “Mab Liab yog Tswv Ntuj Leej Niam”, thiab rau txim rau cov taug Nes Tos Lis Yus zaj tswv yim.

Tab sis cov yuav Nes Tos Lis Yus zaj tswv yim tsis txaus siab, lawv hais tias Tswv Qhia Xis Lis yog tus yuam kev, nws xav rhuav lub Koom Txoos. Ces tus vaj Tes Os Dos (Theodosius) thiaj coj tub rog tuaj ntes Xis Lis, tiam sis Xis Lis khiav dim rov los txog Hais Nkws Tos teb.

Tswv Qhia Xis Lis kom tsoom pej xeem mus cem tus vaj, ces qhov kawg tus vaj Tes Os Dos thiaj yeem ntiab Nes Tos Lis Yus thiab nws cov thwj tim tawm hauv lub teb chaws mus.

Xyoo 444 thaum lub 6 hli tim 27 Tswv Qhia Xis Lis thiaj tso ntiaj teb tseg.

Vaj Qhia Les Os 13 tsa Xis Lis ua Koom Txoos cov kws txuj (Doctor of the Church); yog ‘Tus kws txuj hais txog Yes Xus txoj kev nqis los ua neeg’ (Doctor Incarnationis).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top