TIM 28 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB TOS MAS AS KIS NOS (ST. THOMAS AQUINAS)

Tos Mas As Kis Nos yug hauv tiam 13. Thaum nws hnub nyoog muaj 18 xyoo, mas nws hais rau nws niam thiab nws txiv tias nws xav mus nrog lub koom haum cov tub tshaj Ntuj Lus nyob. Tab sis nws niam thiab nws txiv tsis kheev. Nkawd hais rau Tos Mas hais tias “Koj yog ib tug neeg ntse. Koj yuav ua nom ua tswv kav peb zoo dua los mas!”

Nws niam thiab nws txiv tsis kheev ces nkawd muab Tos Mas kaw hauv ib kem tsev nyob hauv lawv lub loog. Lawv muab nruas phoo xauv qhov rooj tsis pub Tos Mas tawm mus nraum zoov li. Muaj ib hmos Tos Mas niam thiab txiv tso ib tug poj ntiav mus hauv Tos Mas kem tsev, tiam sis Tos Mas tsis kam ua ib yam dab tsi rau.

Tos Mas raug kaw hauv kem tsev zoo li ntawd ib xyoos nkaus. Thaum ntawd Tos Mas kub siab nyeem Ntawv Ntshiab thiab nyeem 10 tawm phau ntawv nthuav kev ntseeg. Qhov kawg nws niam thiab nws txiv tso nws mus nrog lub koom haum cov tub tshaj Ntuj Lus nyob.

Thaum Tos Mas nrog lub koom haum cov tub tshaj Ntuj Lus nyob, mas nws kub siab kawm cov txuj txheej siab hais txog Tswv Ntuj. Ces tau 4 los 5 xyoos tom qab Tos Mas tau txais lub Cim Tiag Tes ua Leej Choj.

Tas nws sim neej nws teev Ntuj ntau. Nws thov Ntuj kom nws paub qhov tseeb zuj zus. Tsis yog vim nws xav ntseeg nws ib leeg. Nws thov Leej Ntuj Plig Ntshiab pab sau tej phau ntawv piav Ntawv Ntshiab ces cov ntseeg thiaj yuav to taub yooj yim.

Tos Mas As Kis Nos paub tias txij ntawm lub caij uas Leej Ntuj Plig Ntshiab tau nqes los, mas thiaj muaj ib cov Tswv Qhia thiab ntau tus Leej Ntshiab los nthuav Tswv Ntuj Lo Lus. Zoo li Leej Ntshiab Aus Nkus Tis Nus uas nws tau ua Tswv Qhia nyob As Fis Kas teb. Tsis tas li ntawd xwb, yav nram ntej kuj muaj 10 tawm lub Rooj Ncauj Lus tseem ceeb uas tau nthuav kev ntseeg rau sawv daws hnov nyob hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv thiab. Ces Tos Mas As Kis Nos mus xyuas lawv tej zaj lus nthuav kev ntseeg, uas tej pawg ntseeg xub tshaj ua ntej.

Tos Mas As Kis Nos tau ua neeg me, nws yuav tsum txais kev ntseeg ntawm lub Koom Txoos. Cov neeg tseem ceeb tau hais lus dab tsi los piav Ntawv Ntshiab, mas nws kawg yuav tsum mloog cov neeg ntawd xwb. Li ntawd, Tos Mas As Kis Nos tau khwv tas zog los sau ib phau ntawv nthuav kev ntseeg  piav Ntawv Ntshiab, raws li ib txwm los lawm peb tsoom ntseeg Kav Tos Liv tau txais ntawm cov Hauv Paus Xa Lus los.

Tos Mas As Kis Nos ntsib tug puav neeg uas khav theeb tias lawv kev ntseeg tob kawg, lawv qhuas tias lawv txoj kev ntseeg tob dua cov neeg ua liaj ua teb lawv txoj kev ntseeg, vim tias cov neeg ua liaj ua teb lawv tsis paub txuj. Thaum Tos Mas As Kis Nos hnov qhov ntawd, mas nws hais tias ib tug pog laus uas tsis paub ib tug ntawv kiag, tab sis nws kub siab teev Tswv Ntuj thiab nyiam Huab Tais Tswv Ntuj tas siab ntsws, mas tus pog laus ntawd yeej paub Tswv Ntuj zoo dua tej tus neeg paub txuj thiab khav theeb. Cov neeg uas paub ntau hom txuj thiab lawv khav theeb txog ntau yam, mas tus pog laus ntawd lub neej muaj nqe dua cov neeg ntse ntawd lub neej 5 npaug.

Muaj ib hnub Tos Mas As Kis Nos tsa muag los ntsia tus Ntoo Cuam nyob hauv lub tsev teev Ntuj. Tos Mas hnov Yes Xus lub suab hu nws tias “Tos Mas, koj tau tshaj lub Moo Zoo rau pes tsawg txhiab tus neeg lawm. Koj qhia kuv saib! Koj xav tau koob haum dab tsi ntawm kuv, lub caij uas koj yuav los pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej?”

Tam sim ntawd Tos Mas As Kis Nos teb zoo li no tias “Huab Tais! Lub tseem koob haum zoo tshaj nyob pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej mas kawg yog koj tib leeg thiaj tau txais xwb!”

Tos Mas As Kis Nos hais tias peb tsoom neeg khwv khwv ua ntau yam hauj lwm. Tab sis lub luag hauj lwm tseem ceeb dua cov mas yog peb yuav qhib peb lub siab los txais Tswv Ntuj cov lo lus.

Tos Mas As Kis Nos tau sau tej zaj cav txog lub Cim Yug uas yog lub Cim tseem ceeb ntim Huab Tais Yes Xus lub Cev Ntshiab thiab nws roj ntsha muaj nqes tas nrho. Txij ntawm xyoo 1270 los txog niaj hnub nyem no muaj ntau txhiab plhom leej neeg hais tej zaj cav txog lub Cim Yug uas yog Leej Ntshiab Tos Mas As Kis Nos tau sau tseg. Tej zaj ntawd lub Koom Txoos tau muab txhais ua ntau xeem lus nyob tas ntiaj teb.

Tos Mas As Kis Nos hais tias “Peb yeej muaj 7 lub Cim tseem ceeb uas pab nqa Tswv Ntuj tej txiaj ntsim cawm neeg nyob hauv peb lub neej. Tab sis thaj txi Ntuj thiab lub Cim Yug yog lub hauv paus ntawm lwm lub Cim huv tib si.”

Tos Mas As Kis Nos tseem hais ib lo lus cav txog thaj txi Ntuj thiab lub Cim Yug hais tias “Tswv Ntuj Lo Lus qhia qhov tseeb, ces phim yuav tsum ntseeg tas cov lus uas Tswv Ntuj tshaj rau peb. Yog vim qhov ntawd, hnub twg peb los mus txais lub Cim Yug mas peb yuav xav tias yog peb txais Huab Tais Yes Xus ntag. Peb zoo siab ntseeg li ntawd mas tsis yog vim peb lub qhov muag los puas yog peb tus nplaig hais qhia peb txog qhov ntawd. Peb ntseeg, kuj yog vim Huab Tais Yes Xus tau hais qhov tseeb txog lub Cim Yug.”

Tos Mas tseem hais tias zaj teev Ntuj peb Txiv nyob saum ntuj yog ib zaj teev ntuj tseem ceeb. Peb yuav nco tias yog Huab Tais Yes Xus tau tsim zaj teev Ntuj no. Ces peb hais zaj peb Txiv nyob saum ntuj thaum twg, mas peb paub tias lub caij teev Ntuj lo lus twg uas peb yuav hais ua ntej thiab lo lus twg peb yuav hais tom qab.

Xyoo 1274 Tos Mas As Kis Nos hnub nyoog muaj 50 xyoo, nws tau tas sim neej. 50 xyoo tom qab mas Vaj Qhia thiaj tshaj lus tawm hais tias Tos Mas As Kis Nos yog ib tug Leej Ntshiab. Xyoo 1567 Vaj Qhia tseem tshaj lus tias Leej Ntshiab Tos Mas As Kis Nos yog tus kws qhia txuj hais txog peb tus Huab Tais Tswv Ntuj.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top