TIM 28 LUB 4 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB LUS IS MAB LIAB NKIS NIS OOS HAUV MOOS FOS (ST. LOUIS GRIGNION DE MONTFORT)

Leej Ntshiab Lus Is Mab Liab Nkis Nis Oos hauv Moos Fos yog tus txhim tsa lub haum xeeb cov Leej Tij Leej Ntshiab Nkas Npias nyob hauv xyoo 1705. Lub haum xeeb cov hauj lwm yog qhia txuj rau cov me nyuam.

Txiv Plig Lus Is yug hauv yim neeg ntseeg nyob Fab Kis teb hauv xyoo 1673, nws lub npe yog Lus Is Nkis Nis Oos.

Lus Is hwm niam Mab Liab ces nws thiaj ntxiv lo tias ‘Mab Liab’ rau hauv nws lub npe. Nws coj tus yam ntxwv zoo rau nws cov phooj ywg, nws pab cov neeg muaj mob thiab hlub cov neeg txom nyem. Lus Is hais tias “Nej tau ua npaum li cas rau cov me tshaj hauv kuv tsoom kwv tij, mas yog nej ua rau kuv” (MT 25: 40).

Lus Is muaj 8 tus kwv tij, tab sis nws tus tij hlob tuag thaum muaj 5 lub hlis xwb, ces nws thiaj sawv tus tij chaw tu nws cov kwv thiab cov muam. Lus Is mloog lus thiab nyiam nws tsev neeg heev ces nws thiaj rau siab pab nws niam ua hauj lwm tu vaj tse.

Lus Is kub siab rau txoj kev kawm, nws xeem tau tim ib nyob hauv lawv pab tub kawm.

Lus Is xav muab nws tus kheej mus ua hauj lwm pab cov neeg pluag txom nyem thiab cov neeg raug tso tseg, ces nws thiaj xav tias nws yuav mus kawm ua Leej Choj. Lus Is niam thiab txiv xa Lus Is mus kawm cov txuj ua Leej Choj nyob Pas Lis 8 lub xyoo ces nws txais Cim Tiag Tes ua Leej Choj nyob hauv hnub tim 5 lub 6 hli 1700 nyob hauv nroog Pas Lis. Thaum ntawd nws muaj 27 xyoo.

Txiv Plig Lus Is kub siab tshaj lub Moo Zoo rau zej zog ces nws thiaj coj ib tug piv txwv zoo rau sawv daws yoog. Txiv Plig ua hauj lwm nrog sawv daws xws li ib pab kwv tij, nws cog lus tias cov koom nrog nws ua hauj lwm mas lawv yuav coj tus xeeb ceem ntshiab, ua neeg me thiab coj lub neej pluag. Nws tso siab rau Tswv Ntuj thiab nws ntseeg, ces nws thiaj tawm mus nrhiav cov neeg ua txhaum, cov neeg yuam kev. Nws qhia kom lawv txawj nco txog lawv cov txhaum thiab nco txog lawv cov lus nrog Tswv Ntuj sib cog thaum lawv txais lub Cim Ntxuav. Nws tau tsim ntau tug pej thuam, yam li pej thuam Ntoo Cuam, pej thuam niam Mab Liab thiab pej thuam cov Leej Ntshiab.

Dua ntawd, Txiv Plig Lus Is tau ua txoj hauj lwm saib xyuas cov neeg mob thiab cov laus nyob hauv tsev kho mob, ces nws thiaj sau cov poj niam muaj ib lub siab khuv leej los txhim tsa ua pawg Leej Phauj Thoob Tsib  thiab nws txhim tsa cov tub tshaj Ntuj Lus niam Mab Liab.

Txiv Plig Lus Is pom cov tsev teev Ntuj raug tso pov tseg ntau lub ces nws mus kho thiab tsa ua chaw qhia ntawv rau cov me nyuam pluag txom nyem. Txiv Plig Lus Is hais tias “Tsev kawm muaj nuj nqis cuag lub tsev teev Ntuj vim lub tsev kawm yog thaj chaw qhuab ntuas cov me nyuam kom loj tiav ua ib tug neeg zoo. Thaum muaj lub tsev kawm lawd, yuav tau muaj cov xib hwb zoo los qhuab qhia thiab mas thiaj yuav tsim nyog.”

Txiv Plig Lus Is kub siab ua nws cov hauj lwm yam tsis muaj caij so ua rau nws muaj mob ntau zaus, ces txog xyoo 1716 Txiv Plig Lus Is thiaj tso ntiaj teb tseg, nws muaj 43 xyoo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top