TIM 28 LUB 6 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB TSWV QHIA IS LES NES (ST. IRENAEUS)

Is Les Nes yug xyoo 130, nyob hauv lub nroog Xaws Mws Nas (Smyrna), nyob As Xias Mes (Tws Kis teb). Is Les Nes tas sim neej xyoo 202.

Is Les Nes tsev neeg coj Ntuj kev cai, ces Is Les Nes thiaj loj hlob nyob hauv ib tsev neeg ntseeg txog Yes Xus. Is Les Nes kub siab mloog Tswv Qhia Pov Lis (Polycarp) uas yog tus Tswv Qhia saib cov ntseeg hauv lub nroog Xaws Mws Nas.

Xyoo 155 Tswv Qhia Pov Lis raug cov tub rog Los Mas ntes. Ua ntej lawv yuav muab Tswv Qhia Pov Lis hlawv, nws hais tias “Kuv ua Huab Tais Yes Xus thwj tim los tau 68 xyoo. Huab Tais Yes Xus tau pov hwm kuv zoo tas nrho. Nws cawm kuv dim ntawm tas puas tsav yam phem. Kuv yuav tsis thim kuv txoj kev ntseeg.”

Thaum cov tub rog Los Mas muab Tswv Qhia Pov Lis hlawv mas Is Les Nes nyob ntawd thiab, ces nws nco txog qhov ntawd tas nws sim neej.

Thaum Is Les Nes hnub nyoog muaj 30 xyoo, nws sawv kev mus txog lub nroog Lis Yoos (Lyon) hauv Nkas Lias teb. Nyob ntawd, Tswv Qhia Pos Tees (Pothinus) pub lub Cim Tiag Tes tsa Is Les Nes ua Leej Choj.

Xyoo 177, Tswv Qhia Pos Tees xa Is Les Nes mus xyuas Vaj Qhia Es Laws Thes (Pope Eleutherius) nyob Los Mas. Is Les Nes nqa ib tsab ntawv qhia txog cov ntseeg tuag ua tim khawv nyob Lis Yoos mus rau Vaj Qhia paub. Thaum Is Les Nes rov qab los txog hauv lub nroog Lis Yoos, mas Tswv Qhia Pos Tees twb tuag nyob hauv lub tsev loj faj lawm. Tsis ntev tom qab Is Les Nes tau ua Tswv Qhia saib cov ntseeg nyob hauv lub nroog Lis Yoos.

Txij xyoo 70 mus txog xyoo 202, mas nyob hauv ntau lub teb chaws kuj muaj tej pab neeg ntseeg uas lawv muab tej yam yuam kev los xyaw txoj kev ntseeg, yam li: Ib txhia hais tias yav tom ntej neeg lub cev yuav tsis ciaj thiab sawv rov los. Ib txhia hais tias muaj 2 tug Tswv Ntuj; thawj tug yog tus Tswv Ntuj npau taws sai, nws tsuas nrhiav txoj kev nplua cov neeg txhaum xwb, tus no yog cov His Xas Lais tus Tswv Ntuj; hos lwm tus Tswv Ntuj yog tus Huab Tais khuv leej neeg tas nrho, yog tus Tswv Ntuj uas Huab Tais Yes Xus qhia rau nws cov thwj tim. Ib txhia hais tias Yes Xus tsis yog Tswv Ntuj Leej Tub, nws tsis yog tus Huab Tais Pleev vim Tswv Ntuj Leej Tub tsis tau yuav ib lub cev los ua neeg nyob hauv lub ntiaj teb no. Ib txhia khav tias yog vim lawv paub Tswv Ntuj zoo tshaj lwm cov, mas lawv tsis yog neeg txhaum, lawv lub siab dawb huv, ces lawv kuj tsis yuav muab siab rau mloog Tswv Ntuj Lus thiab tsis yuav taug txoj kev sib nyiam sib hlub li Yes Xus qhia.

Is Les Nes hnov txog tej zaj lus cuav zoo li ntawd, mas nws sau ob phau ntawv zeem tseeb los tiv cov neeg uas lawv taug txoj kev ntseeg cuav.

Is Les Nes muaj lub siab zoo, thaum nws ntsib cov neeg hais lus cuav zoo li ntawd, nws tsis cem thiab tsis thuam lawv. Nws hais tej lo lus zoo los ntuas lawv kom lawv rov kub siab ntseeg raws li cov Hauv Paus Xa Lus tej qub lus, txhob muab tej yam cuav los xyaw txoj kev ntseeg. Is Les Nes hais tias “Ib txwm los, lub Koom Txoos Kav Tos Liv yeej taug txoj kev ntseeg mus raws qhov tseeb, peb yuav tsum hais tib co lus xws li cov Hauv Paus Xa Lus lawv tej lus hais. Thaum peb pom ib tug neeg twg yuam kev, hais tej yam cuav txog txoj kev ntseeg, mas peb yuav tsum pab kom nws dim ntawm txoj kev cuav ntawd. Ces nyob hauv peb txoj kev ntseeg thiaj yuav tsis muaj tej yam cuav los txuam.”

Is Les Nes hais tias peb tsuas muaj ib tug Tswv Ntuj xwb. Nyob hauv Tswv Ntuj muaj 3 leeg Huab Tais; xws li Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig. Tswv Ntuj yog tus tsim lub ntuj lub teb, tsim tej yam zoo nkauj thiab zoo saib uas peb niaj hnub pom nyob hauv lub ntiaj teb no. Tswv Ntuj Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab zoo li 2 txhais tes uas Leej Txiv siv los tsim tas ib puas tsav yam.

Is Les Nes hais tias “Cov muaj txoj hmoov zoo yog cov neeg siab dawb siab huv, vim tias lawv yuav pom Tswv Ntuj (MT 5: 8), yog li cov txiaj ntsim uas Tswv Ntuj npaj rau cov neeg siab dawb siab huv mas yog qhov tias txog hnub lawv tuag, lawv yuav tau mus nrog Tswv Ntuj nyob pem nws lub Ceeb Tsheej.”

Is Les Nes nco txog tus Hauv Paus Xa Lus Pob Zeb tej lus tias ‘yog vim Tswv Ntuj Leej Tub tau nqes los ua neeg nyob hauv lub ntiaj teb, ces peb thiaj tau dim ntawm txoj kev phem uas yug ntawm ntiaj teb kev ntshaw los. Peb koom tau ntuj lub hwj chim’ (2 PZ 1: 4), ces nws thiaj nthuav qib lus no tias “Tswv Ntuj Leej Tub tau nqes los ua neeg, ces Tswv Ntuj pub peb nrog Tswv Ntuj koom txoj sia thiab koom nws lub hwj chim. Tswv Ntuj pub hwj huam rau peb, kom xwv peb thiaj tau ua Tswv Ntuj cov me nyuam.”

Is Les Nes hais ntxiv tias Tswv Ntuj Leej Tub nqes los ua neeg, kom xwv ntiaj teb neeg paub tias sawv daws yog Tswv Ntuj me nyuam. Yog vim li ntawd, ces tus nkauj tsim txiaj Mab Liab thiaj qhib nws lub siab los hais ib zaj nkauj ua Tswv Ntuj tsaug hais tais ‘Kuv tus plig cav txog Huab Tais Ntuj. Kuv lub tswv yim hom khaj nyob hauv Tswv Ntuj uas nws cawm kuv.’

Is Les Nes muab nws lub tswv yim los tiv cov neeg uas lawv tsis ntseeg tias leej neeg lub cev yuav sawv rov los. Nws hais tias ”Txhua zaus uas peb txais lub Cim Yug, mas peb txais Huab Tais Yes Xus Pleev lub Cev thiab nws cov ntshav muaj nqis tas nrho. Peb ntseeg tias Huab Tais Yes Xus lub Cev muaj Tswv Ntuj lub hwj huam. Vim li ntawd, txhua zaus uas peb txais lub Cim Yug, mas Tswv Ntuj cog lus rau peb tias yog vim peb tau txais Leej Pleev lub Cev dawb huv uas muaj hwj huam tas nrho, mas muaj ib hnub uas Tswv Ntuj yuav tsa peb lub cev sawv rov qab los raws li Huab Tais Yes Xus tus piv txwv.”

Is Les Nes nco ntsoov txog tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug cov lus hais tias ‘nej puas paub tias nej yog Tswv Ntuj ib lub Tuam tsev? Nej puas paub tias Tswv Ntuj Leej Ntuj Plig nyob txawm hauv nej? Yog muaj ib tug rhuav Tswv Ntuj lub Tuam tsev, mas Tswv Ntuj yuav rhuav tus ntawd. Vim tias Tswv Ntuj lub tuam tsev yog ib yam ntshiab: lub Tuam tsev ntawd yog nej’ (1KLN 3: 16 – 17), ces Is Les Nes hais ib co lus zoo li no tias “Lub Koom Txoos tau txais Tswv Ntuj lub txiaj ntsim muaj nqis tshaj plaws yog Leej Ntuj Plig Ntshiab. Hos cov neeg ntseeg yog lub Koom Txoos cov tes taw. Nyob hauv peb nruab siab, mas Leej Ntuj Plig Ntshiab ua tim khawv zeem tseeb tias lwm tiam peb lub cev nqaij yuav sawv rov qab los. Ces yog tias tus twg ntseeg, mas nws yuav tau txais ib puas tsav yam los ua nws tug.”

Thaum ntawd muaj 4 lub Koom Txoos loj dua cov, yog lub Koom Txoos nyob Yes Lus Xas Les, lub Koom Txoos nyob As Nthias Kias, lub Koom Txoos nyob As Les Xas Nrias, thiab lub Koom Txoos nyob Los Mas. Cov Koom Txoos no nyias siv nyias phau Ntawv Moo Zoo, ces Tswv Qhia Is Les Nes thiaj ua pov thawj tias tsuas muaj 4 phau Ntawv Moo Zoo, yog Mas Tais Ntawv Moo Zoo, Mas Kos Ntawv Moo Zoo, Lus Kas Ntawv Moo Zoo thiab Zam Ntawv Moo Zoo thiaj yog cov tseem Ntawv Moo Zoo tiag.

Xyoo 189 Tswv Qhia Is Les Nes sau ntawv ntuas cov Koom Txoos kom saib lub Koom Txoos nyob Los Mas ua hauv paus thiab kom cov Tswv Qhia mloog tus Tswv Qhia nyob Los Mas vim yog tus sawv los tam Lej Ntshiab Pob Zeb chaw.

Thaum Is Les Nes hnub nyoog muaj 72 xyoos, nws thiaj mam tuag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top