TIM 29 LUB 5 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB VAJ QHIA PAJ LUG TIM 6 (ST. POPE PAUL VI)

Vaj Qhia Paj Lug tim Rau muaj lub npe tias ‘Zam Ntxuav Plig Moos Tis Nis’, yug hnub tim 26 lub 9 hli ntuj 1897, hauv Is Tas Lias qaum teb.

Nws txiv yog ib tus coj kab ke teev Ntuj hauv lawv lub zos, tiab yog ib tus tub txiav txim thiab saib xyuas ntau lub tuam txhab luam xov xwm Kav Tos Liv.

Nws niam yog ib tus neeg ntseeg pab tshaj Ntuj Lus thiab yog tus pwm tsav cov niam tsev hauv lub zos Npes Xias.

Hnub tim 6 lub 6 hli 1907, Zam Ntxuav Plig Moos Tis Nis txais Huab Tais Yes Xus lub cev thawj zaug. 

Nws kawm ntawv qib qis, tab sis nws lub cev muaj ib tug kab mob ces thiaj kawm qib nrab nyob hauv tsev xwb.

Xyoo 1917, Moos Tis Nis mus kawm hauv tsev kawm txuj Leej Choj hauv nroog Npes Xias thiab txais Cim Tiag Tes ua Leej Choj rau hnub tim 29 lub 5 hlis 1920. Tom qab ntawd nws mus kawm txuas ntxiv nyob hauv Los Mas.

Xyoo 1923, Moos Tis Nis raug xa mus ua hauj lwm fab txawv teb chaws rau nroog Vos Xos, Pos Kas teb. Ob xyoos tom qab, nws tau los saib xyuas nyiaj txiag hauv Vas Tis Kas. 4 xyoos tom qab Vaj Qhia xa nws mus tswj lub Koom Haum tub kawm txuj haiv neeg Is Tas Lias.

Hnub tim 12 lub 1 hlis xyoo 1953, Vaj Qhia Pis Us tim 12 tsa Moos Tis Nis ua Tswv Qhia Liab tiam sis Moos Tis Nis tsis kam txais lub hwj chim ntawd. Ib xyoos tom qab nws thiaj raug tsa ua Tswv Qhia hauv Ceeb Koom Txoos Mis Las No.

Txog xyoo 1957, Vaj Qhia Zam tim 23 thiaj tsa Tswv Qhia Moos Tis Nis ua Tswv Qhia Liab.

Thaum Moos Tis Nis tseem ua Tswv Qhia hauv Mis Las Nos, mas nws kub siab txog cov neeg pluag thiab nrhiav noj thawm hnub. Lawv thiaj hu nws kam tias ‘Cov neeg nrhiav noj thawm hnub tus Tswv Qhia’.

Moos Tis Nis yog tus Tswv Qhia Liab uas Vaj Qhia Zam tim 23 nyiam thiab tso siab rau tshaj plaws. Ua ntej nws yuav tuag nws hais kom Tswv Qhia Liab Moos Tis Nis pab saib lub Koom Txoos lawm tom ntej thiab kom Moos Tis Nis saib lub Rooj Ncauj Lus Vas Tis Kas 2 kom sib tham tiav.

Hnub tim 21 lub 6 hli 1963, cov Tswv Qhia Liab thiaj pov ntawv tsa Moos Tis Nis ua Vaj Qhia, nws lub npe Vaj Qhia yog ‘Paj Lug tim Rau’.

Vaj Qhia Paj Lug tim Rau hloov kab ke foom hmoov zoo rau ntiaj teb thiab Los Mas ua lus Is Tas Lias.

Nyob hauv kab ke txais lub hwj chim Vaj Qhia, mas nws hais lus ua 9 xeem lus kom thoob ntiaj teb neeg sib nyiam sib hlub thiab tsim kev thaj yeeb raws li Huab Tais Yes Xus cov lus qhia.

Vaj Qhia Paj Lug tim Rau coj tus yam ntxwv zoo thiab coj lub neej pluag, nws tsis ntshaw cuab tam hauv ntiaj teb no. Muaj ib zaug nws tau hle nws ntiv nplhaib tso rau hauv hnab nyiaj, nws hais tias “Peb yuav tsum paub txiav txoj kev ntshaw cuab tam hauv ntiaj teb no.”

Vaj Qhia Paj Lug tim Rau tau muab nws lub kaus mom hwj chim Vaj Qhia muag tus nqi kaum pua txhiab kom tau nyiaj los pab Leej Phauj Tes Les Xas nyob Kas Kas Tas ua nws txoj hauj lwm saib xyuas cov neeg txom nyem hauv Is Ntias teb.

Vaj Qhia Paj Lug tim Rau tawm tsab cai kom cov Leej Choj coj lub neej ua nraug xwb. Nws nqua hu kom tseem hwv kub siab rau cov neeg pluag thiab txom nyem. Tsis tas li nws tseem yog thawj tus Vaj Qhia mus tsham As Mes Lis Kas teb thiab rov tsim kev sib haum xeeb nrog cov Os Thos Dos, cov Aas Kis Kas thiab cov Plos Tes Taas.

Tim 6 lub 8 hli xyoo 1978, Vaj Qhia Paj Lug tim Rau thiaj tag sim neej. Nws muaj 80 xyoo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top