TIM 29 LUB 6 HLI – HWM LEEJ NTSHIAB POB ZEB THIAB LEEJ NTSHIAB PAJ LUG (ST. PETER & PAUL APOSTLE)

Leej Ntshiab Pob Zeb lub npe qub hu ua ‘Xis Moos’. Pob Zeb yog ib tug neeg ntes ntses nyob hauv lub zos Npes Xais Das. Tab sis tom qab no mas nws tsiv los nyob hauv lub nroog Kas Fas Naus. Leej Ntshiab As Nres uas yog Pob Zeb tus kwv, yog tus qhia Yes Xus rau Pob Zeb tias “Kuv tau ntsib nws lawm, nws yog tus uas Tswv Ntuj tsa nws ua vaj.”

Huab Tais Yes Xus tau hloov Xis Moos lub npe hu ua ‘Pob Zeb’, los yog ‘Kes Fas’ txhais tias lag zeb.

Muaj ib zaug Yes Xus nug Pob Zeb tias “Koj paub kuv yog leej twg?”

Pob Zeb teb tias “Koj yog Leej Pleev, Tswv Ntuj Leej Tub.”

Huab Tais Yes Xus hais tias “Kuv tsa koj ua tus coj hloov kuv chaw, kuv muab tus yawm sij qhib Ntuj lub Ceeb Tsheej rau koj.”

Yam uas peb ntsia pom meej tseeb ntawm Pob Zeb, mas yog muaj ib tug yawm sij.

Leej Ntshiab Pob Zeb yog thawj tug Vaj Qhia ntawm lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Nws raug ntsia nyob saum ntoo cuam thiab nws thov kom muab nws taub hau mus tsoo pob zeb. Nws hais tias nws tsis tsim nyog tuag xws li Yes Xus uas yog nws tus xib hwb.

Leej Ntshiab Paj Lug, nws lub qub npe hu ua ‘Xauv’, yoghu raws li xeem lus Hes Nplaws. Nws yog ib tug neeg His Xas Lais uas ntxub cov neeg ntseeg tshaj plaws.

Muaj ib zaug thaum nws tab tom mus hiam cov ntseeg nyob hauv lub nroog Das Mas, Huab Tais Yes Xus tau yees tawm los rau nws pom xyeem, yam li ua kom muaj ib qho ci dawb vog saum ntuj tuaj nyob ncig nws. Nws poob saum nees rau pem teb, nws hnov ib lub suab hais rau nws tias “Xauv, Xauv, tim li cas koj hiam kuv?”

Xauv thiaj nug tias “Koj xav kom kuv ua dab tsi?”

Lub suab ntawd hais tias “Koj sawv, koj mus hauv nroog. Yuav muaj neeg qhia koj tias yuav ua dab tsi.”

Lub sij hawm ntawd Xauv qhov muag tsis pom kev, lawv tuav Xauv tes coj nws mus hauv nroog Das Mas. Nws nyob 3 hnub, tsis pom kev. Tom qab 3 hnub, nws thiaj tau ntsib ib tug txiv neej hu ua As Nas Nias. As Nas Nias hais rau Xauv tias “Huab Tais kom kuv tuaj ntsib koj.”

Ces Xauv qhov muag rov qab pom kev, thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab tuaj nyob puv hauv nws, ces nws hloov siab thiab txais lub Cim Ntxuav.

Muaj ib hnub Npas Nas Npes thiab Xauv mus tshaj Ntuj Lus thawj zaug rau cov pej kum neeg nyob Kws Plos. Ib tug nom Los Mas hu ua Paj Lug txais lub Cim Ntxuav, ces Xauv thiaj hloov nws lub npe tshiab hu ua ‘Paj Lug’.

Xauv yog ib tug neeg muaj lub siab kub lug thiab nws tshaj Ntuj Lus mus txhua txhia qhov chaw. Nws yog tus tau sau cov tsab ntawv ntau tshaj mus rau cov neeg ntseeg. Nws thiaj raug kaw nyob hauv tsev loj faj thiab raug txiav taub hau tuag ua tim khawv. Qhov peb pom tseem nyob ntawm Paj Lug daim duab, mas yog phau Ntawv Ntshiab thiab ib rab ntaj.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top