TIM 29 LUB 7 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB MAS TAS, MAB LIAB, LAS NTXAS LOS (ST. MARTHA, MARY, LAZARUS)

Mas Tas, Mab Liab thiab Las Ntxas Los, lawv yog peb nus muag nyob hauv lub zos Npes Tas Nias tsis deb tsis ze ntawm lub tsheej Yes Lus Xas Les. Huab Tais Yes Xus tuaj so hauv lawv tsev ntau zaus. Muaj ib hnub Huab Tais Yes Xus mus so hauv lawv tsev, ces Mas Tas rau siab ntso lis ntau yam qav num tab sis nws tus niam hluas zaum ntawm Huab Tais Yes Xus ko taw mloog Huab Tais Yes Xus hais lus. Mas Tas pom li ntawd nws thiaj hais kom Huab Tais Yes Xus txhib Mab Liab los pab nws lis hauj lwm, tab sis Huab Tais Yes Xus hais rau Mas Tas tias “Mas Tas, Mas Tas, koj txhawj thiab siab fab lis ntau yam, tab sis yuav tsum muaj tsawg, tsuas yuav tib yam xwb. Mab Liab xaiv tau qhov zoo tshaj, yuav tsis txhob muab tshem ntawm nws.” (LK 10: 38-42)

Thaum Las Ntxas Los mob, Mas Tas thiab Mab Liab nkawd tso neeg mus hu Yes Xus tuaj. Thaum Yes Xus tuaj txog, mas Las Ntxas Los twb tuag lawm. Mas Tas khiav mus cuag Huab Tais Yes Xus thiab nws ntseeg Yes Xus. Cov lus Mas Tas thiab Huab Tais Yes Xus sib tham, yog cov lus nyob hauv ib zaj nyeem ua lub Cim Ntxuav lub Caij Hla. Lub Koom Txoos kuj muab cov lus no coj mus ua ib sob lus sib tham nyob hauv kev pam tuag thiab. Cov lus ntawd yog zoo li no: Mas Tas hais rau Huab Tais Yes Xus tias “Huab Tais, yog koj ntxov tuaj txog ntawm no, mas kuv tus nus yuav tsis tuag. Tab sis kuv paub tias nyem no, koj thov yam twg ntawm Tswv Ntuj mas Tswv Ntuj yuav muab rau koj.”

Huab Tais Yes Xus hais rau Mas Tas tias “Koj tus nus yuav sawv rov los.”

Mas Tas hais tias “Kuv paub tias thaum txog Hnub Kawg, mas nws yuav sawv rov los.”

Huab Tais Yes Xus hais rau nws tias “Kuv yog Txoj Kev Sawv Rov Los thiab yog Txoj Sia; tus ntseeg txog kuv, tab yog nws tuag lawm, nws yuav muaj txoj sia nyob. Leej twg ua neej nyob ntseeg txog kuv, nws yuav tsis tuag ib zaug. Koj puas ntseeg qhov ntawd?”

Mas Tas teb tias “Huab Tais, kuv ntseeg. Kuv ib txwm ntseeg hais tias koj yog Leej Pleev, yog Tswv Ntuj Leej Tub tuaj nyob hauv lub qab ntuj no.” (Z 11: 21-27)

Ntawv Moo Zoo piav tias ob hnub ua ntej yuav txog lub ntees Hla, Huab Tais Yes Xus nyob hauv lub zos Npes Tas Nias ces Xis Moos tus Fas Lis Xais mob ruas uas Huab Tais Yes Xus kho nws kom huv npaj ib rooj mov thiab caw sawv daws tuaj noj. Huab Tais Yes Xus kuj raug caw tuaj thiab.

Nyob ntawd, Mas Tas pab cov poj niam rau mov tab sis Mab Liab zaum ze ntawm Huab Tais Yes Xus ko taw, nws quaj ua kua muag poob los ywg Huab Tais Yes Xus ko taw, ces nws muab nws cov plaub hau los so thiab muab tshuaj tsw qab los pleev Huab Tais Yes Xus ko taw.

Mab Liab pheej ua li ntawd, ces Yus Das Kas Lis Yaus thiab lwm tus hais tias ua cas Mab Liab yuav ua kom nkim cov tshuaj tswv qab, tsim nyog yuav muab cov tshuaj tsw qab ntawd mus muag kom tau nyiaj los pab cov pluag. Huab Tais Yes Xus thiaj hais tias “Nej cia nws ua nws, nws ua qhov kab ke no kom nws tau xub qhwv kuv lub cev cia zwm ntxa. Kuv hais tseeb rau nej, nej tshaj lub Moo Zoo kom thoob qab ntuj, nej mus txog qhov twg sawv daws yuav rov hais txog qhov nws nyuam qhuav ua no kom nco txog nws.”  (MT 26: 6-13, MK 14: 3-9, LK 7: 36-50, Z 12: 1-11)

Cov kwv huam piav tias thaum cov Yus Das muab pob zeb txawb Tes Fas Nos ntawd, Las Ntxas Los coj nws ob tug muam yog Mas Tas thiab Mab Liab tsiv mus nyob Kws Plos. Thaum Npas Nas Npes thiab Paj Lug tuaj txog Kws Plos, nkawd tsa Las Ntxas Los ua tus saib cov ntseeg nyob lub zos Kis Tis Os (Kittion) hauv Kws Plos. Las Ntxas Los tshaj lub Moo Zoo 30 xyoo nyob ntawd ces Las Ntxas Los thiab Mas Tas nrog Mab Liab caij nkoj mus txog Fab Kis teb. Las Ntxas Los mus tshaj lub Moo Zoo nyob Mas Xes thiab nws raug tus vaj Das Mas Xias txiav caj dab hauv lub tsev loj faj. Mas Tas mus nyob Tas Las Nkos (Tarascon) ces nws tshaj lub Moo Zoo rau cov neeg hauv tham tsam ntawd mus txog hnub nws tuag. Mab Liab tshaj lub Moo Zoo nyob Pos Vees (Provence) thiab nws nyob ua Twj Cuab hauv ib lub qhov tsua tau 30 xyoo ces nws thiaj tuag thaum muaj 79 xyoos.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top