TIM 3 LUB 2 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB AAS NKAS (ST. ANSGAR)

Aas Nkas yug hauv lub zos Pis Kas Dias, Fab Kis teb xyoo 801. Aas Nkas tau ua txiv twj cuab nyob hauv pab pawm Npes Nes Dis Tees. Tom qab tus vaj Hes Las hauv Das Mas tau thov kom Aas Nkas pab mus tshaj Ntuj Lus rau cov neeg hauv nws teb chaws. Aas Nkas thiaj txiav siab mus raws li tus Vaj thov, Aas Nkas tshaj Ntuj Lus tau 3 xyoos nkaus tab sis muaj neeg tig los hloov siab tshiab tsawg. Tsis tas li, Aas Nkas raug cov neeg siab phem ntes kaw thiab; Aas Nkas thiaj tsiv los rau Zes Mas Nias plawv teb. Aas Nkas tau ua Tswv Qhia nyob hauv lub nroog Has Npawm (Hamburg) saib xyuas cov ntseeg hauv Zes Mas Nias plawv teb.

Tom qab ntawd, Vaj Qhia Nqes Nkos Lis tim 4 thiaj xa Aas Nkas mus tshaj Ntuj Lus rau Aws Los Pas qaum teb ua rau tus vaj Aus Las kav teb chaws Xws Ves Lis hloov siab tshiab. Aas Nkas thiaj tau lub npe tias ‘Tus Hauv Paus Xa Lus nyob Pej Fab’.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top