TIM 3 LUB 3 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB KAS THAS LIS NTES XES (ST. KATHARINE DREXEL)

Leej Ntshiab Kas Thas Lis Ntes Xes yog tus Leej Ntshiab tim 2 hauv As Mes Lis Kas teb. Nws yug hnub tim 26 lub 11 hlis 1858 hauv Fis Las Des Fias, nws txiv yog ib tug tub ceev nyiaj nto npe thiab nplua nuj. Kas Thas Lis yug tau 5 lis piam xwb ces nws niam txawm tuag lawm.

Kas Thas Lis yog ib tug poj niam kawm ntawv siab, nyiam ncig tsham teb chaws thiab coj kev ntseeg nruj vim nws txiv thiab nws niam tshiab ua ib tug piv txwv zoo rau nws. Nws txiv niaj hmo thov Ntuj ntev li 30 fiab thiab nws niam tshiab niaj lis piam ua zaub mov pub rau cov neeg txom nyem noj.

Ces Kas Thas Lis tawm muas pab faib zaub mov, ris tsho thiab pab nyiaj txiag rau cov neeg txom nyem uas lawv txaj muag tuaj cuag nws tsev.

Xyoo 1879, Kas Thas Lis loj txaus tawm mus nrog cov phooj ywg nplua nuj li nws ua si, tsis kav nws tsis saib nyiaj txiag hlob, tsis cia nyiaj txiag los kuav nws txoj kev ntseeg, nws ua ib tug piv txwv zoo tias cov cuab tam nws muaj yog Tswv Ntuj pub kom tau coj los faib rau cov pluag.

Kas Thas Lis niam tshiab mob tau peb xyoos, thaum ntawd Kas Thas Lis ua tus tu nws niam tshiab, ces nws lub tswv yim qhib, nws nkag siab tias nyiaj txiag pab neeg kom dim hauv kev txom nyem tsis tau, tsuas yog Tswv Ntuj kev nyiam xwb thiaj yuav pab cawm neeg tau. Kas Thas Lis thiaj xav ua cov hauj lwm pab cov neeg tawv dub thiab cov As Mes Lis Ntias.

Xyoo 1888, Kas Thas Lis tsev neeg mus tsham ua si ces nws pom cov neeg As Mes Lis Ntias kev txom nyem, nws thiaj txiav siab nrog Txiv Plig Yas Kos Os Nkos Nos (Father James O’ Connor) ua hauj lwm pab cov As Mes Lis Ntias.

Ib xyoos tom qab, Kas Thas Lis txiv tso ntiaj teb tseg, nws faib nws lub cuab tam rau nws 3 tug ntxhais ib leeg ib feem thiab muab ib feem pub rau cov koom haum ua hauj lwm tsim koob hmoov. Nws txiv sau ntawv tseg tias yog nws cov ntxhais tsis muaj me nyuam mas kom lawv muab lawv cov cuab tam pub rau cov koom haum tsim koob hmoov kom tas vim nws ntshai tsam muaj neeg siab phem tuaj ntxias yuav nws cov ntxhais li cuab tam.

Kas Thas Lis lawv 3 viv ncaus ua raws nws txiv cov lus, lawv sib pab faib ib co nyiaj mus pab cov tub tshaj Ntuj Lus hauv lub koom haum Leej Ntshiab Fas Ntshis Kus, thiab pab cov As Mes Lis Ntias.

Muaj ib zaug lawv tau mus ntsib Vaj Qhia Pis Us 13, lawv nrog Vaj Qhia sab laj tias lawv xav txhawb cov tub tshaj Ntuj Lus, ces Vaj Qhia thiaj hais rau Kas Thas Lis saib nws puas xav ua ntxhais tshaj Ntuj Lus.

Kas Thas Lis rov los txog tsev, nws mus cuag Txiv Plig Os Nkos Nos, ces nws txiav siab qee tus kheej los ua Tswv Ntuj txoj hauj lwm rau cov As Mes Lis Ntias thiab cov neeg tawv dub hauv As Mes Lis Kas teb.

Kas Thas Lis mus nyob nrog cov Leej Phauj Khuv Leej, nws cog lus ua ib tug neeg pluag thiab ua cov hauj lwm tsis muaj tsim.

Xyoo 1891, Kas Thas Lis thiaj tsa ib lub koom haum thiab txhim ib lub tsev kawm ntawv los qhia txuj rau cov As Mes Lis Ntias nyob hauv lub xeev Mev Xis Nkos tshiab. Peb xyoos tom qab nws txhim 11 lub tsev kawm ntawv rau cov As Mes Lis Ntias thiab yuav luag ib puas lub pub rau cov neeg tawv dub.

Xyoo 1915, Kas Thas Lis txhim ib lub tsev qhia ua xib hwb yog thawj lub tsev kawm Kav Tos Liv txheej siab rau cov neeg tawv dub yog lub tsev kawm ntawv Xes Vias (Xavier University, New Orleans).

Xyoo 1955, Kas Thas Lis muaj 96 xyoo nws mam tuag, ces xyoo 2000 Vaj Qhia Zam Paj Lug 2 thiaj tsa Leej Phauj Kas Thas Lis ua Koom Txoos tus Leej Ntshiab.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top