TIM 3 LUB 7 HLI – HWM LEEJ NTSHIAB TOS MAS, YES XUS THWJ TIM (ST. THOMAS THE APOSTLE)

Lub npe Tos Mas yog lus As Las Mais, txhais tias ‘Tub ntxaib’ vim li no Zam thiaj hu nws ua lus Hes Las tias ‘Dis Dws Mos’.

Tos Mas yog neeg siab tawv thiab muaj lub siab kub lug, nws siv nws txoj sia los pab luag tej. Thaum Yes Xus hais rau cov thwj tim tias nws yuav maj rov mus xyuas Las Ntxas Los nyob Yus Das teb, Tos Mas thiaj hais tias “Peb nrog Yes Xus mus ua ke thiab zoo siab tuag nrog Yes Xus.” (Z 11: 16)

Hmo uas Yes Xus qhia cov thwj tim ua nws Rooj Qav, Tos Mas hais rau Yes Xus tias “Peb tsis paub koj yuav mus qhov twg, peb yuav ua cas paub txoj kev?”

Yes Xus teb rau Tos Mas tias “Kuv yog Txoj Kev, yog Qhov Tseeb, yog Txoj Sia.”

Tom qab Yes Xus tuag thiab sawv rov los, nws yees tawm tuaj rau cov thwj tim pom, mas cov thwj tim hais rau Tos Mas tias “Peb pom Huab Tais lawm.”

Tos Mas tsis ntseeg nws hais tias “Yog kuv tsis pom lub qhov txhab ntsia hlau nyob hauv nws ob txhais tes, thiab kuv tsis tau muab ntiv tes ntxig lub qhov ntsia hlau, kuv tsis tau muab kuv phab tes rau ntawm nws phab tav, mas kuv tsis ntseeg.”

Tau 8 hnub tom qab, Tos Mas tab tom nrog cov thwj tim nyob ua ke. Yes Xus tawm los nyob nruab nrab hauv lawv thiab hais rau Tos Mas tias “Cev koj ntiv tes rau ntawm no, koj ntsia kuv ob txhais tes. Cev koj txhais tes los, muab rau hauv kuv phab tav. Koj txhob ua neeg tsis ntseeg ntxiv, koj ntseeg mog!” (Z 20: 27), ces Tos Mas hais tias “Kuv tus Huab Tais, kuv tus Tswv Ntuj.”

Tos Mas tau mus tshaj Ntuj Lus nyob hauv ntau qhov chaw hauv Aws Los Pas teb. Txog xyoo 52 Tos Mas thiaj tuaj txog lub xeev Kes Las Las (Kelala) hauv Is Ntias teb. Qhov kawg Tos Mas tau tuag ua Yes Xus tim khawv hauv xyoo 72 nyob Is Ntias teb.

Muaj ntawv teev tseg cia tias thaum Tos Mas tseem nyob Is Ntias teb, nws tau txais lub moo tias niam Mab Liab tuag lawm, Tos Mas thiaj rov los rau Yes Lus Xas Les. Tos Mas mus xyuas Mab Liab lub qhov ntxa, ces nws pom Mab Liab lub cev nce mus saum ntuj. Ces Tos Mas thiaj yog tib tug ua tim khawv txog niam Mab Liab nce mus saum ntuj.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top