TIM 30 LUB 4 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB VAJ QHIA PIS US TIM TSIB (ST. PIUS V)

Vaj Qhia Pis Us tim 5 muaj npe hu tias As Thos Nyus Nkis Lis Es Lis (Antonio Ghislieri), nws yug xyoo 1504 hauv ib tsev neeg txom nyem nyob hauv Is Tas Lias teb. Thaum txawm me mas nws ua zog yug yaj nrhiav nyiaj pab nws tsev neeg. Thaum muaj 14 xyoos, nws thiaj txiav siab kawm ua Leej Choj nyob hauv lub koom haum Dos Mis Nis Kas, nws hloov npe tshiab hu ua ‘Miv Kas Es’.

Xyoo 1528, nws txais Cim Tiag Tes ua Leej Choj. Nws txoj hauj lwm yog qhia cov txuj kev ntseeg rau cov tub kawm. Tom qab nws tau ua kws txiav plaub nyob hauv Khos Mos thiab Npes Kas Mos.

Xyoo 1555 Tswv Qhia Liab Khas Las Fas raug tsa ua Vaj Qhia Paj Lug tim 4 ces nws thiaj xaiv Txiv Plig Miv Kas Es ua tus ntaus thawj tuav xam. Xyoo 1557, Txiv Plig Miv Kas Es raug tsa ua Tswv Qhia Liab.

Tom qab Vaj Qhia Paj Lug tim 4 tuag tas ces Vaj Qhia Pis Us tim 4 txo Tswv Qhia Liab Miv Kas Es mus tuav cov hauj lwm tsis tseem ceeb hauv lub Koom Txoos. Tab sis thaum Vaj Qhia Pis Us tim 4 tuag, ces nws tus xeeb ntxwv pom zoo kom lub Koom Txoos xaiv Tswv Qhia Liab Miv Kas Es ua tus Vaj Qhia tshiab.

Tim 7 lub 1 hlis xyoo 1766 lub rooj sab laj tsoom Tswv Qhia Liab thiaj xaiv Tswv Qhia Liab Miv Kas Es ua tus Vaj Qhia tshiab muaj lub npe tias ‘Vaj Qhia Pis Us tim 5’.

Thaum Vaj Qhia Pis Us tim 5 sawv los saib xyuas lub Koom Txoos mas tsoom ntseeg ntshai tias nws yuav rov thau Vaj Qhia Paj Lug tim 4 cov cai los tswj lub Koom Txoos ces yuav ua rau lub Koom Txoos muaj kev kub ntxhov thiab txom nyem. Tab sis txawm Vaj Qhia Pis Us tim 5 yog Vaj Qhia Paj Lug tim 4 ib tug phooj ywg zoo, tsis kav nws tsis coj tus yam ntxwv xws li Vaj Qhia Paj Lug tim 4. Nws nyiam coj lub neej pluag, nyiam qhov ncaj, tsis cais pab cais pawg,   ces Vaj Qhia Pis Us tim 5 thiaj daws kho lub Koom Txoos kom huam vam thiab taug qhov tseeb.

Vaj Qhia Pis Us tim 5 tau tsa tsab cai qhuab qhia kev ua Leej Choj, tsim cov ntawv ua Thaj Txi Ntuj tshiab, txhim tsev kawm kev ntseeg qhia cov me nyuam, tsim cov tsev kho mob rau cov neeg txom nyem thiab txiav Vaj Qhia cov nyiaj ua rooj noj haus los faib rau cov ntseeg.

Lub zim txwv ntawd, Vaj Qhia yuav tsum hnav tsoos tsho liab, tiam sis Vaj Qhia Pis Us tim 5 tau hloov los hnav tsoos tsho dawb. Yog li niaj hnub no peb thiaj pom Vaj Qhia hnav tsoos tsho dawb lawm xwb.

Xyoo 1571, cov Mawv Xim Lim hauv Os Tos Mas tsim kev kub ntxhov rau lub Koom Txoos. Vaj Qhia Pis Us tim 5 thiaj tsa cov Tub Tiv Thaiv Ntshiab (Holy League) los tawm tsam cov Mawv Xim Lim.

Vaj Qhia Pis Us tim 5 pom tias tus poj vaj Es Lis Xas Npes hauv Aav Kiv tsis hwm lub Koom Txoos, ces nws thiaj ntiab tus poj vaj tawm hauv lub Koom Txoos mus, ua rau cov Plos Tes Taas yim saib tsis taus Vaj Qhia thiab pib tawm tsam lub Koom Txoos.

Xyoo 1572 thaum lub 5 hlis hnub tim 1 Vaj Qhia Pis Us tim 5 thiaj tas sim neej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top