TIM 31 LUB 1 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB ZAM NPOS KOS (ST. JOHN BOSCO)

Zam Npos Kos yug los nyob hauv lub nroog Npes Kis nyob Is Tas Lias qaum teb xyoo 1815. Nws tsev neeg yog ib yim neeg pluag txom nyem. Nws niam yog ib tug neeg ntseeg Ntuj zoo heev, ces nws niam niaj hnub qhia kom lawv nquag teev Ntuj. Vim li ntawd, Zam Npos Kos yoog raws nws niam.

Thaum nws tseem yau, nws xyaum ua yees siv ces nws txawj ua yees siv kawg. Nws nquag ua yees siv rau ib tsoom me nyuam yaus saib, ces thaum lawv tuaj saib, mas nws qhia kev ntseeg raws li nws hnov nyob hauv tsev teev Ntuj rau lawv.

Nws yog ib tug neeg nquag thiab tsis xaiv hauj lwm. Nws ua luag zog thiab ua tas txhua yam hauj lwm uas luag kom nws ua, nws thiaj tau nyiaj los kawm txuj. Tom qab no nws tau txais lub Cim Tiag Tes ua Leej Choj, nws muab tas nws lub neej coj los cev rau Ntuj thiab muab siab rau tshaj Ntuj Lus.

Nws khuv leej cov neeg pluag txom nyem, thiab nws hlub cov me nyuam uas raug niam txiv tso tseg. Nws qhia kev ntseeg rau cov me nyuam thiab qhia kom lawv txawj nrhiav hauj lwm ua.

Txiv Plig Zam Npos Kos ntseeg tias kev teev Ntuj thiab cov Cim Ntshiab yog ib yam pab qhia kom cov me nyuam yaus txawj ua neeg zoo.

Txiv Plig Zam Npos Kos coj rawv lo lus no “Tiv thaiv ua ntej, zoo dua daws tom qab.”

Txiv Plig Zam Npos Kos tuag xyoo 1888

Leej Ntshiab Zam Npos Kos yog tus tsim lub Koom Haum Xas Les Xias (Salesian Corps), kom tau pab cov tub ntxhais hluas uas pluag txom nyem. Nws thiaj nto npe tias “Cov neeg pluag Leej Txiv.” Tsis tas li ntawd, Leej Ntshiab Zam Npos Kos nrog Leej Ntshiab Mab Liab Mas Sas tsim lub Koom Haum Nkauj Ntshiab Mab Liab Tus Cawm Seej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top