TIM 31 LUB 7 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB IS NAS XYUS LOS YOS LAS (ST. IGNATIUS OF LOYOLA)

Is Nas Xyus Los Yos Las yug xyoo 1491 nyob hauv lub nroog Npas Xes Los Nas, teb chaws Xyis Pas Yas. Nws yog ib tug thawj tub rog nyob hauv nroog Pas Plos Nas.

Xyoo 1521, Los Yos Las hnub nyoog muaj 30 xyoo, nws tau mus ntaus tsam nrog cov tub rog Fab Kis, ces nws lov ceg yog vim raug phom nyob hauv lub caij ua tub rog. Lawv phais nws phab ceg 3 zaug mob heev. Los Yos Las tau pw kho mob nyob hauv nws lub tsev yam dhuav siab kawg, ces nws tau nyeem cov ntawv hais txog cov Leej Ntshiab.

Los Yos Las thiaj xav zoj tias “Kuv yuav sim saib kuv yuav yoog raws cov Leej Ntshiab ntawd puas tau.”

Tom qab Los Yos Las zoo, nws thiaj li mus sau siab nyob hauv ib lub tsev Txiv Twj Cuab nyob Moos Xes Las tsis deb ntawm lub nroog Npas Xes Los Nas. Los Yos Las nquag teev Ntuj thiab nquag nco txog nws tej txhaum. Nws kuj vam txog niam Mab Liab los pab nws. Nws thov Ntuj tas zog kom nws tau nrog Tswv Ntuj sib haum xeeb. Los Yos Las cog lus tias nyem no mus lawm yav tom ntej, nws yuav coj ib lub neej qee rau Tswv Ntuj, nws txiav siab coj lub neej tab seeb thiab nws yuav ua tub tshaj Ntuj Lus.

Los Yos Las sau siab ib xyoos, nws tau sau ib phau ntawv hu ua ‘Kev xyaum kho tswv yim’ (the Spiritual Exercises) los pab tus neeg ntseeg sau siab. Cov tau nyeem Los Yos Las phau ntawv, mas lawv qhuas tias yog ib phau ntawv muaj nqis kawg. Vim lawv to taub Ntawv Moo Zoo zoo dua qhov qub thiab lawv txawj nco txog lawv cov txhaum, ces lawv txoj kev ntseeg rov hlob tuaj.

Xyoo 1523, dhau lub caij Los Yos Las sau siab lawm, nws caij nkoj mus txog teb chaws His Xas Lais. Nws xav ua lub neej nyob hauv teb chaws His Xas Lais. Tiam sis lub caij ntawd cov Mawv Xis Lim ua cov kav teb chaws His Xas Lais, ces Los Yos Las nyob tsis tau hauv teb chaws His Xas Lais. Nws thiaj rov qab mus nyob Aws Los Pas teb. 

Txij xyoo 1524 mus txog xyoo 1534, Los Yos Las rau siab kawm ntau yam txuj txheej siab nthuav txog kev ntseeg. Los Yos Las tau kawm cov txuj txheej siab li ntawd 11 xyoos.

Xyoo 1534 Los Yos Las kawm txuj nyob Pas Lis, Los Yos Las thiab nws 7 tug phooj ywg lawv txiav siab ua tub tshaj Ntuj Lus thiab coj lub neej qee rau Tswv Ntuj. Hnub tim 15 lub 8 hli, Los Yos Las thiab nws cov phooj ywg sib sau teev Ntuj ua ke. Lawv npaj siab tsim ib lub koom haum tshiab. Lawv cog lus tias lawv yuav coj lub neej tab seeb thiab lawv yuav coj ib lub neej pluag kom haum tsoom pej xeem nyob xeev ntuj ntawd. Lawv kuj npaj siab yuav rov mus tshaj Ntuj Lus rau cov Mawv Xis Lim nyob His Xas Lais teb. Yog tias lawv mus tsis tau His Xas Lais teb, mas lawv yuav nug saib Vaj Qhia yuav xa lawv mus tshaj Ntuj Lus nyob qhov twg.

Xyoo 1537 Los Yos Las thiab nws cov phooj ywg lawv nyob hauv lub nroog Ves Nis, nyob Is Tas Lias teb. Lawv nrhiav saib puas muaj ib lub nkoj rau lawv caij mus txog His Xas Lais teb. Tiam sis txoj hmoov tsis zoo, lub caij ntawd cov neeg nyob Aws Los Pas teb tab tom ntaus rog tiv cov Mawv Xis Lim nyob hauv teb chaws His Xas Lais, ces thiaj tsis muaj ib lub nkoj thauj lawv mus txog His Xas Lais teb.

Xyoo 1540 Los Yos Las thiab nws ib tug phooj ywg nkawd thiaj ua ke mus txog Los Mas. Nkawd mus tsham Vaj Qhia Paj Lug Peb. Nkawd thov saib Vaj Qhia puas tso lus kheev lawv tsa ib lub koom haum tshiab. Vaj Qhia pom zoo thiab tis npe rau lub koom haum ntawd hu ua ‘Yes Xus lub koom haum’ los yog ‘Yes Xus Is’ (Jesuits). Lub koom haum muaj txoj cai kav cov tub koom haum li no tias: Peb yuav ua peb tej dej num kom xwv Tswv Ntuj lub npe thiab lub koob meej yuav rov loj hlob tuaj. Peb yuav ua cov tub tshaj Ntuj Lus pab kom tsoom neeg tig los yuav lub siab tshiab thiab kom lawv txais Ntuj cov txiaj ntsim pab dim ntawm qhov txhaum.

Los Yos Las tau xa tej pab neeg mus tshaj Ntuj Lus nyob pej kum teb. Lawv kuj txhim ntau lub tsev kawm ntawv nyob hauv ntau lub teb chaws.

Thaum ntawd lawv nyuam qhuav txhim tsa lub koom haum, lawv pab qhia txuj rau cov neeg nyob hauv tej tsev kawm ntawv txheej siab. Ces cov Txiv Plig Dos Mis Nis tsis txaus siab rau Los Yos Las thiab nws cov phooj ywg. Lawv thiaj xa ib cov tub ceev xwm mus ntes lawv thiab coj lawv mus kaw nyob hauv tsev loj faj. Tau ob hnub tom qab thiaj muaj ib tug Txiv Plig Dos Mis Nis tuaj saib lawv hauv tsev loj faj. Tus Txiv Plig Dos Mis Nis hais rau Los Yos Las tias “Koj nyob hauv tsev loj faj zoo li no, mas ntshe koj ntxhov siab kawg pob?”

Los Yos Las teb tias “Kuv yuav ntxhov siab txog dab tsi? Thov qhia koj paub tias kuv nyiam peb tus Huab Tais Tswv Ntuj tas siab. Yog vim kuv txoj kev nyiam Tswv Ntuj zoo li ntawd, mas tab kuv ris lub nra hnyav li cas tsis kav kuv yuav ua tiag nyiaj.”

Tsis ntev tom qab, mas Los Yos Las tawm hauv tsev loj faj rov los tsev. Niaj hnub nws kub siab lug mus qhia Ntuj kev cai rau cov me nyuam nyob hauv nws lub zos. Los Yos Las tus tij laug cem nws heev kawg. Tab sis Los Yos Las teb tias “Tab txawm muaj ib tug me nyuam kawm kev ntseeg xwb, los kuv yeej txaus siab qhia kev ntseeg rau nws. Kuv xav tias kuv txoj kev qhia yuav tsis nkim zog dag.”

Tab sis niaj hnub mas muaj ntau leej me nyuam tuaj mloog Los Yos Las tej lus qhia kev ntseeg. Ua li ntawd tsis ntev, Los Yos Las tus tij laug kuj nrog cov me nyuam ua ke kawm kev ntseeg thiab.

Los Yos Las ua tus coj lub koom haum 5 xyoos, ces nws qhov muag dig. Xyoo 1556, nws muaj hnub nyoog 65 xyoos, ces nws thiaj tas sim neej.

Leej Ntshiab Los Yos Las tau tshaj ob peb lo lus rau cov ntseeg nyob hauv nws lub koom haum tias “Thaum yus tab tom nrog ib tug neeg sib tham, yus tsis to taub nws zaj lus mas tej zaus yus xav tias tus neeg ntawd zaj lus yuam kev lawm. Yus txhob rawm maj cem tus neeg ntawd, yus yuav rov hais kom tus neeg ntawd piav nws zaj lus ib zaug ntxiv. Thaum yus hnov nws cov lus meej thiab to taub lawm, yus thiaj yuav hais tau tias nws yuam kev los tsis yuam.”

“Peb yuav tso txoj kev nyiam kev hlub nrog ob yam no: qhov ib, yog thaum lub caij peb hais tej zaj lus cav txog Tswv Ntuj lub koob meej. Qhov ob: yog thaum lub caij peb ua peb tej hauj lwm hauv vaj hauv tsev los sis pab luag tej.”   

“Tus tib neeg twg uas Tswv Ntuj tos txais nws tej dej num? Yog tus neeg ntseeg uas niaj hnub nws qee nws lub sij hawm los nrog Tswv Ntuj tham. Thiab siv nws lub sij hawm mus pab luag tej.”

“Huab Tais Tswv Ntuj niaj hnub txhawb nqa peb lub neej thiab peb txoj sia. Peb thiaj muaj peev xwm ua tau txhua yam raws li peb lub hom phiaj. Peb yuav cav txog Tswv Ntuj lub koob meej thiab peb yuav hwm Tswv Ntuj zoo. Yog leej twg kub siab ua qhov ntawd thiab tso siab rau Huab Tais Tswv Ntuj, nws yuav tau txais kev cawm nws tus ntsuj plig.”

Leej Ntshiab Los Yos Las cav txog Tswv Ntuj tias “Kuv tus Huab Tais Tswv Ntuj, koj tau pub tas puas tsav yam rau kuv. Yog vim li ntawd, kuv lub siab thiaj nyiam koj thiab npuab koj. Kuv lub siab nyiam koj yog nyob hauv tas txhia yam hauj lwm kuv niaj hnub ua.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top