TIM 4 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB ES LIS XAS NPES AAS XES TOOS (ST. ELIZABETH ANN SETON)

Es Lis Xas Npes Aas Xis Toos lub xeem yog Npes Les, yug hnub tim 28 lub 8 hli xyoo 1774 hauv Nus Yos (New York), As Mes Lis Kas teb.

Thaum muaj 19 xyoos, nws yuav tus txiv hu ua Vis Les Mas Nkis Xis Toos (William Magee Seton).

Xyoo 1803 Vis Les tuag nyob Is Tas Lias teb tseg Es Lis Xas Npes thiab 5 tug me nyuam ua ntsuag. Xyoo 1809, Es Lis Xas Npes thiab cov me nyuam thiaj tshais chaw mus nyob rau lub xeev Maryland. Nyob ntawd, nws tau tsa ib lub Koom Haum cov Leej Phauj hu ua ‘The Sisters of Charity of St. Joseph’, yog thawj lub Koom Haum cov Leej Phauj nyob rau As Mes Lis Kas. Dua li, Es Lis Xas Npes tseem txhim cov tsev kawm ntawv Kav Tos Liv los qhia ntawv rau cov me nyuam yaus nyob ib cheeb tsam hauv lub nroog.

Xyoo 1821 Es Lis Xas Npes muaj hnub nyoog 46 xyoo, nws tas sim neej. Txog xyoo 1975, Vaj Qhia Paj Lug Rau thiaj tsa Es Lis Xas Npes Aas Xis Toos ua Leej Ntshiab, nws yog thawj tug Leej Ntshiab nyob hauv As Mes Lis Kas teb.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top