TIM 4 LUB 10 HLI – LEEJ NTSHIAB FAS NTSHIS KUS NYOB AS XIS XIS (ST. FRANCIS OF ASSISI)

Fas Ntshis Kus yug los xyoo 1182 Fas Ntshis Kus txiv yog ib tug laus pav muag ntaub nyob hauv lub nroog As Xis Xis uas nyob nruab nrab Is Tas Lias teb. Fas Ntshis Kus tsev neeg nplua nuj dua cov nyob hauv thaj tsam ntawd. 

Fas Ntshis Kus hlob nyob hauv lub nroog As Xis Xis, nws nyiam nrog cov tub hluas ua si, ces sawv daws nyiam nws vim nws muaj xom lees thiab lub siab zoo, nws ua yam twg mas nws ua tiag. 

Thaum Fas Ntshis Kus muaj 19 xyoos, cov nom As Xis Xis sau nws mus ua tub rog. Fas Ntshis Kus raug cov yeeb ncuab ntes thiab coj mus kaw hauv tsev loj faj ib xyoos. Fas Ntshis Kus xav tswv yim ntau. Ib txwm Fas Ntshis Kus tsis kub siab teev Ntuj pes tsawg. Nws coj lub neej xws li tsoom tub hluas ua kam lub caij ntawd. Nws nyiam ua si ntau. Thaum tawm hauv tsev loj faj los, Fas Ntshis Kus coj ib tus yam ntxwv tshiab. Nws txiav siab tias yuav ua lub neej qee rau Tswv Ntuj. 

Muaj ib hnub hauv xyoo 1205 Fas Ntshis Kus mus teev Ntuj hauv lub tsev teev Ntuj qub qub hu ua ‘Xaas Das Mias Nos’ (San Damiano), nws hnov Huab Tais Yes Xus hais lus hauv tus Ntoo Cuam tias “Fas Ntshis Kus, koj rov txhim kho kuv lub tsev mog! Vim tias kuv lub tsev yuav vau.”

Fas Ntshis Kus hnov lub suab hais rau nws li nawd 3 lwm, ces nws xav tias yog Huab Tais Yes Xus hais kom nws txhim kho lub tsev teev Ntuj Xaas Das Mias Nos ntawd, nws thiaj mus muag nws txiv cov ntaub kom tau nyiaj los pab tus Leej Choj kho lub tsev teev Ntuj. Tab sis tus Leej Choj tsis yeem txais nws cov nyiaj, Fas Ntshis Kus npau taws, nws thiaj muab cov nyiaj pov tseg.

Fas Ntshis Kus ntshai tsam nws txiv paub tias nws hnyiag muag nws txiv cov ntaub, ces nws txiv yuav cem nws, Fas Ntshis Kus thiaj khiav mus nkaum hauv ib lub qhov tsua nyob ze lub tsev teev Ntuj tau ib hlis. Fas Ntshis Kus tshaib plab, nws rov los tsev. Fas Ntshis Kus txiv ntes nws mus kaw hauv ib kem tsev me me, ces Fas Ntshis Kus thiaj hnyiag khiav rov mus nyob hauv lub tsev teev Ntuj Xaas Das Mias Nos, nws nrog ib tug Leej Choj nyob. 

Fas Ntshis Kus txiv tuaj cem tus Leej Choj uas txais Fas Ntshis Kus ntawd. Fas Ntshis Kus txiv hais tias tus Leej Choj ntawd ua kom Fas Ntshis Kus ua neeg vwm, tsuas xav txog txoj kev teev Ntuj xwb. Tiam sis Fas Ntshis Kus hais lus zoo rau nws txiv. Fas Ntshis Kus tsis nrog nws txiv rov mus tsev. Fas Ntshis Kus txiv thiaj mus kom Fas Ntshis Kus rau cov nom tswv thiab rau tus Tswv Qhia nyob hauv lub nroog As Xis Xis. Cov nom txiav txim thiaj hu Fas Ntshis Kus mus sawv ntawm lub tshav puam txiav txim, ces Fas Ntshis Kus thiaj mus nyob ntawm lub tshav puam uas lawv yuav txiav txim rau nws. Nws sawv ntsug ntawm sawv daws xub ntiag. Fas Ntshis Kus hle khaub ncaws, nws liab qab, nws muab nws tej nyiaj txiag pov tseg. Nws hais rau sawv daws tias nws tsuas mloog tib leeg txiv xwb, yog nws Leej Txiv uas nyob saum ntuj. Nws hais tias nws txais kev pluag ua txij nkawm. Yog txoj kev nws yuav taug tas ib sim neej.

Fas Ntshis Kus mus cuag ib tug phooj ywg hu ua Nkus Npis Os (Gubbio), tus phooj ywg pub ib lub tsho ntev, ib txoj siv, thiab ib tug pas nrig rau nws. Txij hnub ntawd los Fas Ntshis Kus pib coj lub neej thov khawv ncig zej zog, nws tsis yog thov nyiaj txiag los zaub mov noj, yam Fas Ntshis Kus thov yog pob zeb. Fas Ntshis Kus thov pob zeb los txhim kho lub tsev teev Ntuj Xaas Das Mias Nos. Fas Ntshis Kus pib txhim kho lub tsev teev Ntuj Xaas Das Mias Nos thiab cov tsev teev Ntuj nyob ib ncig lub nroog As Xis Xis.

Lub 2 hlis xyoo 1208 Fas Ntshis Kus mus koom lub txoos txi Ntuj, nws mloog tus Leej Choj nthuav lub Moo Zoo hais txog Huab Tais Yes Xus xa cov Hauv Paus Xa Lus mus tshaj txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, ces Fas Ntshis Kus txiav siab qee nws lub neej mus tshaj lub Moo Zoo rau cov neeg pluag txom nyem. Fas Ntshis Kus hnav lub tsho ntaub ntxhib li tub qoob tub loo, nws muab ib txog hlua los siav ua siv, ces nws pib tawm mus ncig zos ntuas tsoom sid kom tu siab rau lawv cov txhaum, kom sawv daws sis nyiam sis hlub li ib cuab kwv tij, thiab kom sawv daws tsim kev thaj yeeb.

Muaj ib tug nugFas Ntshis Kus tias qhov muaj nqes tshaj plaws hauv neeg lub neej yog dab tsi, ces Fas Ntshis Kus teb rau nws tias “Ib tug neeg nyob qhov twg kuj xij, yog nws mus tshaj lub Moo Zoo thiab nws rau siab pab luag tej hauv sab ntsuj plig, kom luag dim ntawm tus yeeb ncuab Xas Tas thiab kev tuag, mas tus neeg ntawd tau ua cov dej num muaj nqes tshaj plaws.” Fas Ntshis Kus tseem hais ntxiv tias “Ib tug tib neeg rau siab ntso coj lub neej ntshiab huv, thiab nws nyob ruaj nreb hauv txoj kev teev Ntuj, mas tus neeg ntawd yuav taug txoj kev kaj siab lug mus raws qhov tseeb.”

Tsis ntev muaj 11 leeg xav yoog raws li nws tus piv txwv, ces lawv nrog Fas Ntshis Kus ua ib npoj tshaj Yes Xus lub Moo Zoo. Lawv nyob ua ke hauv ib lub tsev txais cov neeg mob ruas hauv lub nroog. Fas Ntshis Kus pib tsa ib tsab cai los kav cov neeg raws nws, tsab cai ntawd lub ntsiab yog ‘ua raws cov lus Huab Tais Yes Xus qhia thiab raws Huab Tais Yes Xus qab’.

Fas Ntshis Kus paub tias qhov nws ua yog ib yam txhaum txoj cai vim lub Koom Txoos tsis tau tso cai rau nws tshaj Ntuj Lus, ces xyoo 1210 Fas Ntshis Kus nrog nws cov npawg mus xyuas Vaj Qhia Is Nos Xes Peb (Pope Innocent III) nyob Los Mas. Vaj Qhia tso lus rau lawv kom lawv muaj cai tshaj Yes Xus lub Moo Zoo. Fas Ntshis Kus lawv thiaj rov qab mus nyob As Xis Xis. Niaj lis piam lawv faib ua tej nkawm ob leeg mus tshaj lub Moo Zoo hauv cov nroog thiab cov zos nyob ib ncig ntawm lub nroog As Xis Xis. Tsis ntev ces tsoom pej xeem nyob As Xis Xis thiab nyob ib thaj tsam ntawd sawv daws coj tus tus yam ntxwv tshiab. Muaj ntau leej txiv neej tuaj ua Fas Ntshis Kus cov thwj tim Fas Ntshis Kus cov thwj tim tsis muaj zoo tsev nyob, lawv thov khawv noj. Lawv ua tej pab txais Ntuj Lus ua ke thiab teev Ntuj ntau, lawv txawj hais tej zaj nkauj teev Ntuj zoo mloog lom zem. Tsoom pej xeem hu Fas Ntshis Kus cov thwj tim ua ‘Npoj Me Kwv’ (Lesser Brothers).

Xyoo 1211, hauv lub nroog As Xis Xis, muaj ib tug ntxhais hluas nkauj noob nom hu ua ‘Kaj’ (Clare) hnov Fas Ntshis Kus tshaj lub Moo Zoo nyob hauv lub tsev teev Ntuj Xaas Lus Fis No (San Rufino). Fas Ntshis Kus cov lus raug Kaj siab kawg, ces Hnub Chiv Nqaum Nplooj xyoo1212, Kaj nrog nws ib tug viv ncaus hu ua ‘Lus Fis Nos’ tso nws tsev neeg tseg. Nkawd mus cuag Fas Ntshis Kus hauv Npoj Me Kwv lub tsev. Kaj hais rau Fas Ntshis Kus tias nws xav coj lub neej pluag xws li Npoj Me Kwv. Fas Ntshis Kus pom zoo rau Kaj ua raws li nws hais, Kaj thiaj tsim tau ib lub koom haum hu ua ‘Npoj Kaj’. (the Order of Poor Clares).

Xyoo 1215 Vaj Qhia tshaj lus rau tsoom Tswv Qhia tuaj ua lub Rooj Ncauj Lus loj nyob Los Mas tias “Ib tug txiv neej tsuav yog nws zoo siab tshaj lub Moo Zoo, mas nws yuav los poo Npoj Me Kwv.” Ces txij lub caij ntawd los Fas Ntshis Kus Npoj Me Kwv pib ri mus hauv ntau lub kuj cuab, xws li Aas Kis teb, Fab Kis teb, Zes Mas Nias teb, Is Npes Lias teb thiab Pos Tws Nkas teb.

Fas Ntshis Kus pom Npoj Me Kwv huam vam. Tab sis Fas Ntshis Kus tsis xav tsim txoj cai lij choj tswj cov lawv. Nws ntshai tsam tsim txoj cai tas mas lawv yuav tsis zoo li qhov qub; lawv yuav muaj cov tswj npoj muaj cov tsev khov kho, muaj rooj tuav xam. Fas Ntshis Kus xav kom nyob hauv nws cov npoj sawv daws loj sib txig. Tus twg zoo siab nyob hauv npoj nws nyob, tus twg xav tawm nws tawm, tsis muaj txoj cai cheem. Chiv thawj, thaum lawv tsis coob mas tsis tas yuav muaj txoj cai lij choj tswj lawv. Tab sis nyem no lawv ri mus tsim tej Npoj nyob puv ntau lub kuj cuab mas yuav muaj txoj cai kav sawv daws. Fas Ntshis Kus tsis kam ua tus thawj, ces Vaj Qhia tsa ib tug nyob hauv lawv los ua tus coj. Fas Ntshis Kus kuj cia Vaj Qhia tsim txoj cai los kav Npoj Me Kwv.

Xyoo 1219 Fas Ntshis Kus nrog cov tub rog coj ntoo cuam mus txog Hais Nkws Tos teb, nws xav ntuas tus vaj Hais Nkws Tos ua Mawv Xim Lim kev cai As Kas Mis (Sultan Al-Kamil) kom hloov siab tshiab. Fas Ntshis Kus thiab nws ib tug npawg mus nyob hauv tus vaj As Kas Mis lub yeej tau ob peb hnub, nkawd mam rov tawm los. Thaum ntawd, tus vaj As Kas Mist so lus rau Fas Ntshis Kus mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo tau nyob hauv teb chaws Ntshiab (Holy Land).

Hnub tim 17 lub 9 hlis xyoo 1224, Fas Ntshis Kus tab tom teev Ntuj. Nws hnov ib yam txawv tshwm sim hauv nws lub cev, yam li muaj cov qhov txhab nyob ntawm nws ob txhais tes thiab ob txhais taw thiab ntawm nws sab hauv siab xws li Yes Xus. Cov qhov txhab ntawd, yuav tsis txawj nqawm thiab tsis txawj zoo txog hnub Fas Ntshis Kus tas sim neej. Fas Ntshis Kus lub qhov muag kuj tsis tshua pom kev lawm thiab. Ib tug thwj tim hlub Fas Ntshis Kus, nws nug Fas Ntshis Kus tias “Txiv, nyob hauv Ntawv Ntshiab yeej muaj ntau zaj lus tseem ceeb uas nplij peb tej siab ntsws kom zoo, koj puas xav kom kuv nyeem ib zag rau koj mloog kom xwv Tswv Ntuj nplij koj siab me ntsis?” 

Fas Ntshis Kus teb tias “Tsis tas yuav nyeem ib zaj lus los ib qib lus rau kuv mloog kuj tau. Koj paub tias kuv raug kev txom nyem thiab raug kev mob, qhov ntawd yog vim kuv nyiam Huab Tais Yes Xus ti txha. Kuv nrog nws koom siab ris kev txom nyem. Koj yuav nco ntsoov tias Tswv Ntuj tau nplij Yes Xus siab zoo li cas, mas nyem no Tswv Ntuj kuj nplij kuv siab ib yam nkaus li nws nplij nws Leej Tub thiab. Tswv Ntuj niaj hnub hlub kuv ib yam li nws tau hlub Yes Xus. Tswv Ntuj cov txiaj ntsim nplij kuv xwb ces yeej txaus kuv siab lawm.”

Ob xyoo kawg hauv nws lub neej, Fas Ntshis Kus tsim tej zaj hu nkauj, yog tej zaj cav txog Tswv Ntuj uas yog tus tsim lub ntuj lub teb. Muaj ib zag nto moo loj, zaj ntawd yog zaj cav txog lub hnub (Canticle of the Sun).

Hnub tim 3 lub 10 hlis xyoo 1226, Fas Ntshis Kus tsis muaj zog mus kev. Nws thov ib pab tub koom haum Npoj Me Kwv nqa nws mus rau ib qho chaw uas nws yuav pom tau lub nroog As Xis Xis. Fas Ntshis Kus thov ib tug kwv uas muaj lub suab zoo, kom nws hais ib zaj hu nkauj cav txog lub hnub los foom hmoov zoo rau lub nroog As Xis Xis, thiab hu zaj Nkauj Paj Nruag 141 thov kom Ntuj npo tus raug luag hiam.

Fas Ntshis Kus hais ib qib lus los cav lus zoo txog txoj Tswv Ntuj tias “Huab Tais Tswv Ntuj, peb niaj hnub cav lus zoo txog koj. Vim tas ib puas tsav yam koj tau tsim los xws li lub hnub uas yog qhov loj tshaj, peb pom kev lug kuj yog vim lub hnub. Nws zoo nkauj thiab muaj hwj chim loj kawg. Peb niaj hnub tsa muag ntsia lub hnub, ces peb nco ntsoov txog koj. Thov kom koj nto koob meej mus tas ib txhiab ib txhis. Kuv tus Huab Tais! Peb niaj hnub cav lus zoo txog koj, yog vim koj tsim ib co dej ntws sis laub sis lug. Cov dej txawm tias nws yog ib yam me me, tsis kav nws yog ib yam txhawb nqa peb lub neej thiab txoj sia, thov kom koj nto koob meej mus tas ib txhiab ib txhis. Kuv tus Huab Tais! Peb niaj hnub cav lus zoo txog koj, vim koj tau tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb. Peb muaj noj muaj haus, peb muaj txoj sia, peb nyob taus, yog vim lub ntiaj teb uas kom tsim pub rau peb. Thov kom koj nto koob meej mus tas ib txhiab ib txhis. Tas ib puas tsav yam nyob ntiaj teb no thiab nyob txheej ntuj saud, nej los cav lus zoo txog kuv tus Huab Tais mog! Nej sawv daws los hwm Huab Tais Tswv Ntuj ib leeg xwb!”

Fas Ntshis Kus hu txoj kev tuag tias ‘Kuv tus muam’. Fas Ntshis Kus hais tias “Kuv tus Huab Tais! Peb cav lus zoo txog koj lub npe ntshiab, yog vim txoj kev tuag. Tsim nyog peb yuav saib txoj kev tuag ua peb ib tug muam. Txhua tus tib neeg yeej muaj ib hnub uas nws yuav tau saj txoj kev tuag. Li ntawd, ib tug tib neeg uas nws rau siab mloog Tswv Ntuj Lo Lus, mas nws yuav muaj txoj hmoov zoo. Nws yuav tau mus nyob ze ntawm Tswv Ntuj uas yog tus pub txoj sia nyob mus li rau peb, ces tus neeg ntawd yuav muaj txoj sia nyob mus li.” Thaum Fas Ntshis Kus muaj 46 xyoo, ces nws tag sim neej. Tsoom pej xeem nyob hauv lub nroog As Xis Xis hais tias thaum ntawd, mas lawv pom ib npoj luv coob coob ya mus rau saum ntuj, zoo li cov luv ntawd xa Fas Ntshis Kus tus ntsuj plig mus cuag Huab Tais Yes Xus. Ob xyoo tom qab uas yog xyoo 1228, Vaj Qhia Nqes Nkos Lis Cuaj (Pope Gregory IX)tso lus kom cov neeg ntseeg hwm Fas Ntshis Kus ua Leej Ntshiab. Vaj Qhia hais tias Fas Ntshis Kus yog Huab Tais Yes Xus tus duab zoo tshaj.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top