TIM 4 LUB 7 HLI – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB ES LIS XAS NPES NYOB POS TWS NKAS (ST. ELIZABETH OF PORTUGAL)

Leej Ntshiab Es Lis Xas Npes nyob Pos Tws Nkas, los sis coob leej hu nws ua ‘Es Lis Xas Npes Ntuj tus Tshiab tsim kev thaj yeeb’.

Es Lis Xas Npes txiv yog tus vaj Pob Zeb Peb nyob As Las Nkos (King Peter III of Aragon). Es Lis Xas Npes yawm txiv yog tus vaj Fes Daws Lis Ob (King Frederick II). Es Lis Xas Npes kuj tseem txheeb ze Leej Ntshiab Tos Mas As Kis Nos thiab. Es Lis Xas Npes yawg yog tus vaj ua hu ‘Yas Kos Ib nyob As Las Nkos’ (James I of Aragon). Es Lis Xas Npes yug xyoo 1271, ces lawv tis nws lub npe raws li nws tus phauj Es Lis Xas Npes nyob Hoos Nqias teb (Hungary).

Tom qab tus vaj Yas Kos Ib tag sim neej, Es Lis Xas Npes txiv tau ua vaj kav As Las Nkos teb.

Xyoo 1281 tus vaj Pob Zeb Peb muab Es Lis Xas Npes yuam yuav tus vaj Pos Tws Nkas hu ua ‘Das Nis’ (King Denis of Portugal). Thaum ntawd Es Lis Xas Npes tsuas muaj 10 xyoo xwb, hos tus vaj Das Nis twb muaj 20 xyoo lawm. Xyoo 1288 Es Lis Xas Npes muaj 17 xyoo, nkawd thiaj mam ua rooj tshoob.

Es Lis Xas Npes yog ib tug neeg muaj lub siab khuv leej neeg thiab siab zoo, nws ncaj ncees thiab hwm Tswv Ntuj. Nws nquag mus teev Ntuj txhua hnub. Nws yog ib tug niam tsev zoo los yog ib tug poj vaj zoo tas nrho, tsis zoo li nws tus txiv uas yog ib tug neeg ntseeg tsis ti txha.

Thaum Es Lis Xas Npes tus txiv muaj 29 xyoos, nws tus txiv raug Vaj Qhia Nis Kos Las Plaub (Pope Nicholas IV) muab txiav tawm ntawm lub Koom Txoos. Es Lis Xas Npes ua tus neeg nruab nrab hais kom nws tus txiv thiab Vaj Qhia rov sib haum xeeb. Qhov kawg Vaj Qhia thiaj rhuav txoj cai rau txim rau nws tus txiv pov tseg.

Lub caij ntawd tsoom pej xeem Pos Tws Nkas qhuas tus vaj Das Nis txoj kev kav teb chaws hais tias yog tiam neeg nyiaj neeg kub. Nkawd tau tsim ib lub zos neeg liaj neeg teb thiab yog thawj zaug uas Es Lis Xas Npes tsim lub tsev kawm txuj txheej siab hais txog ua liaj ua teb.

Es Lis Xas Npes tau tsim tej lub tsev rau cov me nyuam ntsuag, tsim kom muaj tsev kho mob thiab tsim tej lub tsev rau cov neeg mus kev deb tau so. Nws kuj yug zaub mov rau cov neeg pluag txom nyem noj.

Es Lis Xas Npes muaj ib tug ntxhais thiab ib tug tub; yog Khos Xas Des (Constance) thiab As Foos Xos (Afonso). Tab txawm nkawd yog ib nkawm niam txiv zoo thiab saib xyuas me nyuam zoo, tsis kav nws tus txiv yog ib tug neeg ntseeg uas muaj lub siab txias thiab tsis kub siab rau kev ntseeg. Nws tus txiv tsis nyiam teev Ntuj thiab tsis muaj lub siab dawb hlub luag tej. Tsis tas li ntawd xwb, nws tus txiv tseem muaj lub siab tsis ncaj ncees rau nws, vim tej yam no thiaj ua kev nyuab siab rau Es Lis Xas Npes tas nrho. Qhov phem dua ntawd, nws tus txiv yog ib tug neeg pob ntseg sib, mloog luag tej cov lus dag, nws thiaj liam tias Es Lis Xas Npes nyiag deev hluas.

Thaum tus txiv paub qhov tseeb, nws mam thim xav thiab ua zoo rau Es Lis Xas Npes. Es Lis Xas Npes tus txiv thiaj thov txim nyob ntawm ib zeej tsoom xub ntiag thiab hwm Es Lis Xas Npes.

Xyoo 1322 Das Nis qhuas nws tus tub sab nraud thiab hais tias yuav cia ua vaj hloov nws, ces thiaj ua rau Das Nis tus tub As Foos Xos chim thiab tsis txaus siab. Nkawd ob txiv tub sib cav sib ceg ces nkawd tsa rog yuav sib tua. Es Lis Xas Npes caij tus luj mus nyob nruab nrab ntawm nkawd xub ntiag, nws cheem nkawd kom txhob sib tua. Qhov kawg ob txiv tub thiaj rov sib haum xeeb.

Xyoo 1324, thaum tus vaj Das Nis mob hnyav yuav tu siav, Es Lis Xas Npes zov ntshis thiab tu nraim nws tus txiv tsis txav taw. Tshwj zias lub sij hawm nws mus teev Ntuj, mas thiaj nrug ntawm nws tus txiv xwb. Es Lis Xas Npes tau npaj tag txhua yam thiab thov Tswv Ntuj pub rau nws tus txiv txog thaum nws tus txiv txoj sia tu.

Hnub tim 6 lub 1 hlis xyoo 1325, tus vaj Das Nis tag sim neej, ces As Foos Xos thiaj sawv los ua vaj hloov nws txiv chaw. Tom qab tus txiv tuag tas, Es Lis Xas Npes tau muab tag nws lub cuab tam tso pov tseg ces nws mus tsim koob hmoov nyob Khos Pos Tes Las. Es Lis Xas Npes mus txog Leej Ntshiab Kaj (St. Clare) lub tsev Niam Twj Cuab hauv lub nroog Khos Is Nplas (Coimbra). Es Lis Xas Npes xav ua ib tug Leej Phauj nyob hauv cov Phauj Kaj, tab sis lawv tsis kam txais nws. Es Lis Xas Npes thiaj mus cog lus ua Leej Phauj nyob hauv Leej Ntshiab Fas Ntshis Kus lub haum xeeb.

Es Lis Xas Npes tau ua lub neej yav kawg nyob hauv ib lub tsev uas nyob ze nws lub haum xeeb, nws qees lub caij ntawd los pab cov neeg txom nyem thiab muaj txiab mob.

Xyoo 1336 Es Lis Xas Npes tus tub sawv mus ntaus tus xeeb ntxwv nyob hauv Es Tes Mos (Estremoz), ces Es Lis Xas Npes thiaj mus cheem nkawd cia. Nws cheem kev sib ntaus rog tau tab sis kuj ua rau nws mob hnyav, ces hnub tim 4 lub 7 hli Es Lis Xas Npes thiaj tuag nyob hauv tham tsam ntawd. Lawv coj Es Lis Xas Npes lub cev los faus nyob hauv Leej Ntshiab Kaj lub tsev Niam Twj Cuab hauv lub nroog Khos Is Nplas.

Xyoo 1626 Vaj Qhia Us Npas Yim (Pope Urban VIII) tsa Es Lis Xas Npes ua Leej Ntshiab nyob hauv lub Koom Txoos. Es Lis Xas Npes yog tus Leej Ntshiab pov hwm cov nkauj nyab, cov ua hauj lwm pab cov neeg txom nyem, cov neeg pluag txom nyem sib yuav, cov niam tsev uas raug tus txiv ntxeev siab, cov neeg raug hiam thiab cov poj ntsuam.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top